Zadzwoń: 22 4 600 300 801 40 40 40

Kiedy należy udać się do notariusza?

Kiedy należy udać się do notariusza?

Notariusz, radca prawny, adwokat – często nie wiemy, do kogo udać się wtedy, gdy mamy jakieś problemy związane z prawem. Skupmy się tutaj na notariuszach, ponieważ często to właśnie ta profesja wzbudza najwięcej wątpliwości. Czym dokładnie zajmuje się notariusz i kiedy należy się do niego udać?

Notariusz to prawnik, który tworzy akty notarialne, w pewnym stopniu również może oferować swoim klientom pomoc prawną. Działalność notariuszy regulowana jest w szczególności przez Ustawę z dnia 14 lutego 1991 roku Prawo o notariacie.

Zgodnie ze wskazaną ustawą notariusz to osoba zaufania publicznego, korzystająca z ochrony przysługującej funkcjonariuszom publicznym. Notariusze dokonują czynności notarialnych w ramach uprawnień nadanych im przez państwo w zakresie czynności o formie zastrzeżonej pod rygorem nieważności lub wolą stron przez inne podmioty i jednostki (strony czynności), a także w innych przypadkach.

Poniżej prezentujemy wykaz czynności notarialnych, które prowadzone są przez notariusza zgodnie z ustawą Prawo o notariacie.

Notariusz dokonuje następujących czynności:

• sporządza akty notarialne

• sporządza akty poświadczenia dziedziczenia

• podejmuje czynności dotyczące europejskiego poświadczenia spadkowego

• sporządza poświadczenia

• doręcza oświadczenia

• spisuje protokoły

• sporządza protesty weksli i czeków

• przyjmuje na przechowanie pieniądze, papiery wartościowe, dokumenty, dane na informatycznym nośniku danych, o którym mowa w przepisach o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne

• sporządza wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów

• sporządza, na żądanie stron, projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów

• składa wnioski o wpis w księdze wieczystej wraz z dokumentami stanowiącymi podstawę wpisu w księdze wieczystej

• sporządza inne czynności wynikające z odrębnych przepisów

W systemie prawnym obowiązującym w Polsce zadaniem notariusza jest w szczególności zabezpieczenie wybranych sfer obroty cywilnoprawnego, na przykład w zakresie sporządzania umów sprzedaży czy tworzenia testamentów.

Kiedy notariusz nam pomoże?

Warto wskazać, że nie zawsze każda umowa niesie ze sobą skutki prawne, chyba że zostanie ona spisana i potwierdzona przez notariusza. Bardzo dobrym przykładem są tutaj umowy dotyczące kupna i sprzedaży nieruchomości – tylko wtedy, gdy będą one podpisane u notariusza, niosą ze sobą skutki prawne.

Również notariusz pomoże wtedy, gdy chodzi o dziedziczenie. Może on sporządzić testament zgodnie z obowiązującymi przepisami, umowę darowiznę czy umowę o dożywocie.

Jeśli małżonkowie będą chcieli mieć rozdzielność majątkową, wówczas należy także sporządzić i podpisać ją właśnie notariusza.

Do kancelarii notarialnej powinniśmy udać się też wtedy, gdy potrzebujemy odpisów ważnych dokumentów, na przykład świadectwa, a także innych pism wymagających poświadczenia notarialnego.

Adresy kancelarii notarialnych działających w Polsce możemy znaleźć już teraz całkowicie przez internet, a następnie od razu umówić się na spotkanie z wybranym notariuszem.