Zadzwoń: 22 4 600 300 801 40 40 40

Upadłość konsumencka

Upadłość konsumencka

Zwykle upadłość kojarzymy tylko z firmami. Nie każdy z nas zdaje sobie sprawę z tego, że upadłość możemy też ogłosić sami, jako konsumenci. Wówczas mowa o tak zwanej upadłości konsumenckiej. Na jakich zasadach jest ona ogłaszana i kto może z niej skorzystać?

W roku 2016 upadłość konsumencką ogłosiło ponad 4,5 tysiąca osób. Dzisiaj jest to zdecydowanie prostsze i tańsze niż przed laty, co powoduje, że coraz więcej osób składa woski o upadłość.

Przede wszystkim od 2015 roku dłużnicy nie muszą już udowadniać, że do powstania niewypłacalności doszło nie z ich winy, chociaż, oczywiście, nie można umyślnie doprowadzić do długu i złożyć wniosku o upadłość. Dodatkowo także zmniejszyły się wszelkiego rodzaju koszty – aktualnie wniosek to tylko 30 złotych. Następnie, jeśli dłużnik jest w złej sytuacji finansowej, może też uzyskać zwolnienie z kosztów postępowania. Dodatkową zmianą było ustalenie planu spłaty z maksymalnym czasem zapłaty za stare długi – to 36 miesięcy.

Kto może skorzystać z upadłości konsumenckiej?

Procedura tego rodzaju przewidziana jest dla osób, które z różnych przyczyn znalazły się „pod ścianą” i nie są w stanie dalej regulować swoich zobowiązań. Jednak, jak wskazaliśmy wcześniej, do takiej sytuacji nie powinno dojść w wyniku działania umyślnego czy też niedbalstwa, ale wskutek sytuacji życiowej.

Tutaj też interpretacje są różne. Przykładowo, niewystarczającą przesłanką do upadłości konsumenckiej jest utrata pracy. Gdy jednak utracie pracy towarzyszyły inne okoliczności, na przykład ciężka choroba, rozwód, wówczas są to już odpowiednie przesłanki dla sądu, aby rozpatrzyć wniosek o upadłość.

Z czym wiąże się upadłość konsumencka?

Upadłość konsumencka nie oznacza, że długi zostają po prostu anulowane. Całkowite umorzenie zobowiązań ma miejsce tylko w nielicznych przypadkach. W celu spłaty zadłużenia dochodzi do licytacji majątku dłużnika i spłaty wierzycieli. Zajęciu nie podlegają wszystkie składniki majątku, ale tylko te o faktycznej wartości rynkowej, które są możliwe do zbycia.

Majątkiem tym może być dom, mieszkanie, działka, samochód. W przypadku licytacji nieruchomości dłużnik otrzyma dodatkowo z ceny sprzedaży środki na wynajem mieszkania dla swojej rodziny przez okres 24 miesięcy.

Plan spłaty przy upadłości konsumenckiej

Jeśli licytacja nie pokryje zobowiązań, dochodzi do przygotowania planu spłaty i oddłużenia. Plan ten przygotowywany jest w tak, aby dłużnik mógł poradzić sobie ze spłatą zadłużenia, ale jednocześnie nie doszło do znacznego pogorszenia jakości życia jego oraz jego rodziny. Aktualnie plan ten może obowiązywać przez nie więcej niż 3 lata. W szczególnych przypadkach sąd może też zrezygnować z przygotowania planu spłaty.

Po sumiennym stosowaniu się do planu spłat zobowiązania niespłacone w toku postępowania zostają umorzone, a dłużnik jest całkowicie oddłużony. Może wobec tego kontynuować swoje życie z „czystą kartą”. Zatem upadłość konsumencka pozwala dłużnikowi na godne życie, ale jednocześnie też koncentruje się na maksymalnym zaspokojeniu wierzycieli.

Ten wpis znajduje się w kategorii