Formularz informacyjny

Formularz dotyczący kredytu konsumenckiego

1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego

Kredytodawca: Dane identyfikacyjne:
(Adres, z którego ma korzystać konsument)
Aasa Polska S.A.
Adres:
(siedziba)
ul. Hrubieszowska 2
00-825 Warsawa
Numer telefonu:
(informacja ta ma charakter opcjonalny)
22 4 600 300
Adres poczty elektronicznej:
(informacja ta ma charakter opcjonalny)
info@aasapolska.pl
Adres strony internetowej:
(informacja ta ma charakter opcjonalny)
www.aasapolska.pl
Pośrednik kredytowy:* Dane identyfikacyjne:
(Adres, z którego ma korzystać konsument)
nie dotyczy
Adres:
(siedziba)
nie dotyczy
Numer telefonu:
(informacja ta ma charakter opcjonalny)
nie dotyczy
Adres poczty elektronicznej:
(informacja ta ma charakter opcjonalny)
nie dotyczy
Numer faksu:
(informacja ta ma charakter opcjonalny)
nie dotyczy
Adres strony internetowej:
(informacja ta ma charakter opcjonalny)
nie dotyczy

2. Opis głównych cech kredytu

Kredytodawca: Pożyczka konsumencka
Całkowita kwota kredytu
Suma wszystkich środków pieniężnych, które zostaną Panu/Pani udostępnione
PLN
Terminy i sposób wypłaty kredytu
W jaki sposób i w jakim terminie otrzyma Pan/Pani środki pieniężne
Pożyczka zostanie wypłacona przez Pożyczkodawcę przelewem na rachunek bankowy Klienta lub poprzez wypłatę Pożyczki w formie gotówkowej, w zależności od dyspozycji Klienta, poprzez realizację przez Klienta określonego instrumentu płatniczego, czeku lub przekazu pocztowego, w terminie siedmiu dni od daty doręczenia do Pożyczkodawcy przez Klienta własnoręcznie podpisanego egzemplarza Umowy oraz przekazania Pożyczkodawcy przez Klienta nie później niż w terminie siedmiu dni od daty doręczenia Klientowi egzemplarza Umowy określonych przez Pożyczkodawcę dokumentów i informacji, niezbędnych do dokonania oceny ryzyka kredytowego, które wraz z innymi informacjami pozyskanymi przez Pożyczkodawcę będą w ocenie Pożyczkodawcy wystarczającą podstawą do podjęcia decyzji o wypłacie pożyczki. Pożyczka wypłacana jest pod warunkiem pozytywnego zweryfikowania przez Pożyczkodawcę ryzyka kredytowego w odniesieniu do Klienta.
Czas obowiązywania umowy mies.
Zasady i terminy spłaty kredytu - będzie Pan/Pani zobowiązany/a dokonać spłaty na następujących warunkach:

Klient zobowiązany jest zwrócić kwotę pożyczki poprzez wpłatę wymagalnych należności na rachunek Pożyczkodawcy w miesięcznych ratach zgodnie z harmonogramem, który zostanie przesłany Klientowi po wypłaceniu kwoty pożyczki.

- kwota, liczba i częstotliwość płatności rat w ramach spłaty pożyczki:
Raty Kapitał Odsetki Prowizja Razem
Klient ma prawo w każdym czasie do spłaty całości lub części pożyczki przed terminem określonym w Umowie, bez dodatkowych kosztów związanych ze wcześniejszą spłatą pożyczki. Pożyczkodawca jest zobowiązany do rozliczenia z Klientem pożyczki w terminie 14 dni od dnia dokonania wcześniejszej spłaty pożyczki w całości.
- odsetki lub opłaty będą podlegać spłacie w następujący sposób:

Płatne w terminach miesięcznych i wraz z każdą ratą kapitałową. Wymagalne należności Pożyczkodawcy z tytułu Umowy pożyczki zaspokajane są w następującej kolejności:

1. koszty sądowe oraz inne koszty egzekucyjne;
2. opłaty i prowizje;
3. odsetki naliczane od zadłużenia przeterminowanego;
4. odsetki zaległe;
5. kwota niespłaconego kapitału;
6. odsetki bieżące;
7. kwota kapitału bieżącego.
Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta
Jest to suma wszystkich środków pieniężnych, które kredytodawca udostępnia Panu/Pani oraz wszelkie koszty, które zobowiązany/a będzie Pan/Pani ponieść w związku z umową o kredyt.
PLN

Wyżej wymieniona kwota ogółem obejmuje:
- kwotę kapitału PLN
- prowizję PLN
- odsetki od kwoty pożyczki (zgodnie z harmonogramem spłat pożyczki) PLN
Kredyt wiązany lub w formie odroczonej płatności*
- opis towaru lub usługi: nie dotyczy - cena: nie dotyczy
nie dotyczy
Wymagane zabezpieczenia kredytu*
Zabezpieczenie jakie będzie Pan/Pani musiał/a przedstawić w związku z umową o kredyt
- rodzaj zabezpieczenia kredytu:
Nie są wymagane żadne zabezpieczenia ani poręczenia
Informacja czy umowa o kredyt przewiduje gwarancję spłaty całkowitej kwoty kredytu wypłaconej na jej podstawie*
Jeżeli zgodnie z postanowieniami umowy o kredyt, płatności dokonywane przez Pana/Panią nie są zaliczane do spłaty całkowitej kwoty kredytu, ale będą wykorzystywane do zgromadzenia kapitału przez okresy i na zasadach określonych w umowie o kredyt lub w umowie dodatkowej, to umowa o kredyt nie przewiduje gwarancji spłaty całkowitej kwoty kredytu wypłaconej na jej podstawie
nie dotyczy

3. Koszty kredytu

Stopa oprocentowania kredytu oraz warunki jej zmiany - stopa oprocentowania kredytu: % w stosunku rocznym
- stopa stała lub zmienna z podaniem stopy referencyjnej mającej zastosowanie do pierwotnej stopy oprocentowania: stopa stała
- wszystkie stosowane stopy procentowe w czasie obowiązywania umowy: n/d (Jeżeli umowa o kredyt przewiduje różne stopy oprocentowania w danych okresach obowiązywania umowy)
Rzeczywista roczna stopa oprocentowania
Jest to całkowity koszt kredytu ponoszony przez konsumenta, wyrażony jako wartość procentowa całkowitej kwoty kredytu w stosunku rocznym przedstawiona aby pomóc Panu/Pani w porównaniu oferowanych kredytów.
- rzeczywista roczna stopa oprocentowania: %
- reprezentatywny przykład: PLN pożyczki na mies., bez ubezpieczenia lub poręczenia
- założenia przyjęte do obliczenia rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania: oprocentowanie stałe, klient terminowo spłaca pożyczkę
Obowiązek zawarcia umowy dodatkowej
Do uzyskania kredytu konieczne jest zawarcie przez Pana/Panią umowy dodatkowej, w szczególności umowy ubezpieczenia lub innej umowy.
nie dotyczy
Koszty, które zobowiązany/a będzie Pan/Pani ponieść w związku z umową o kredyt* Inne koszty związane z pożyczką, oprócz odsetek od kwoty pożyczki, już ujęte w rubryce „całkowita kwota do zapłaty”:

- prowizja (jednorazowa) w wysokości zł, płatna w równych częściach w terminach spłat odsetek. Prowizja nie ulega zmianie w okresie obowiązywania umowy. W przypadku rozwiązania umowy pożyczki przez Pożyczkodawcę̨ z przyczyn leżących po stronie Klienta, prowizja staje się̨ natychmiast wymagalna w pełnej wysokości;
Klient zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Pożyczkodawcy prowizji za przygotowanie i udzielenie pożyczki. Prowizja pokrywa koszty Pożyczkodawcy poniesione i związane z przygotowaniem Umowy, badaniem zdolności kredytowej Klienta w bazach wewnętrznych oraz zewnętrznych, doprowadzeniem do jej podpisania przez obydwie strony oraz jej dostarczeniem Klientowi. Prowizja jest rozdzielona proporcjonalnie do liczby rat pożyczki i uiszczana przez Klienta częściowo wraz z każdą̨ ratą w terminach spłaty rat. Prowizja nie ulega zmianie w okresie obowiązywania Umowy i nie jest związana z okresem na jaki udzielona jest pożyczka. W szczególności, przypisanie części prowizji do rat pożyczki nie oznacza, że prowizja stanowi wynagrodzenie Pożyczkodawcy z tytułu rozłożonego w czasie korzystania przez Klienta z kapitału pożyczki. W przypadku rozwiązania Umowy przez Pożyczkodawcę̨ z przyczyn leżących po stronie Klienta, prowizja staje się̨ natychmiast wymagalna w pełnej wysokości
Koszty prowadzenia jednego lub kilku rachunków w celu dokonywania wpłat i wypłat środków pieniężnych* nie dotyczy
Koszty korzystania z kart kredytowych* nie dotyczy
Inne koszty, które konsument zobowiązany jest ponieść w związku z umową* nie dotyczy
Warunki, na jakich koszty związane z umową o kredyt mogą ulegać zmianie* nie dotyczy
Opłaty notarialne* nie dotyczy
Skutek braku płatności
Skutki braku płatności mogą być dla Pana/Pani następujące:
W przypadku opóźnienia Klienta w spłacie rat pożyczki Pożyczkodawca jest uprawniony do podjęcia działań upominawczo-windykacyjnych zgodnie ze wskazaną niżej kolejnością, których koszt każdorazowo ponosi Pożyczkobiorca w następującej wysokości:
- koszt wysyłki pierwszego wezwania do zapłaty - 2,60 zł,
- koszt wysyłki kolejnego wezwania do zapłaty - 5,20 zł,
- koszt wysyłki ostatecznego wezwania do zapłaty - 2,60 zł,
- koszt wysyłki wypowiedzenia umowy pożyczki - 5,20 zł
Łączne, całkowite koszty ponoszone przez Klienta w związku z prowadzonymi wobec niego działaniami upominawczo – windykacyjnymi nie mogą przekroczyć kwoty odsetek maksymalnych za opóźnienie, o których mowa w art. 481 § 21 Kodeksu cywilnego, tj. odpowiadają dwukrotności stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego powiększonej o 5,5%.
- stopa oprocentowania zadłużenia przeterminowanego: podwójna wysokość stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego powiększonej o 5,5%, co na dzień wygenerowania formularza informacyjnego wynosi 14%.

4. Inne ważne informacje

Odstąpienie od umowy
W terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy ma Pan/Pani prawo do odstąpienia od umowy:
Tak
Spłata kredytu przed terminem określonym w umowie
Ma Pan/Pani prawo w każdym czasie do spłaty całości lub części kredytu przed terminem określonym w umowie
Tak
Uprawnienie kredytodawcy do zastrzeżenia prowizji za spłatę kredytu przed terminem* W przypadku spłaty kredytu przed terminem określonym w umowie poniesie Pan/Pani następujące koszty: nie dotyczy
Sprawdzenie w bazie danych
Jeżeli kredytodawca odmówi Panu/Pani udzielenia kredytu konsumenckiego na podstawie informacji zawartych w bazie danych kredytodawca niezwłocznie zobowiązany jest przekazać Panu/Pani bezpłatną informację o wynikach tego sprawdzenia oraz wskazać bazę danych, w której tego sprawdzenia dokonano
Zostanie Pan/Pani sprawdzony/a w bazie danych: Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. z siedzibą w Warszawie, Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej S.A. z siedzibą we Wrocławiu, Biurze Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie oraz Rejestru Dłużników ERIF Biuro Informacji Gospodarczej S.A. z siedzibą w Warszawie oraz za pośrednictwem Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. w bazie Związku Banków Polskich.
Prawo do otrzymania projektu umowy o kredyt:
Ma Pan/Pani prawo do otrzymania, na wniosek, bezpłatnego projektu umowy o kredyt konsumencki, jeżeli w ocenie kredytodawcy spełnia Pan/Pani warunki do udzielenia kredytu konsumenckiego.
Ma Pan/Pani prawo do bezpłatnego otrzymania egzemplarza projektu umowy o kredyt
Czas obowiązywania formularza* Niniejszy formularz informacyjny dla reprezentatywnego przykładu umowy pożyczki (prezentowany w wersji elektronicznej) zachowuje ważność przez 1 dzień roboczy.
Formularz informacyjny doręczany Klientowi wraz z Umową pożyczki podpisaną przez Pożyczkodawcę zachowuje ważność przez 7 dni od doręczenia egzemplarza umowy pożyczki.

5. Dodatkowe informacje podawane w przypadku sprzedaży usług finansowych na odległość

a) dane kredytodawcy  
Kredytodawca:* Dane identyfikacyjne:
(Adres, z którego ma korzystać konsument)
Aasa Polska S.A.
Adres: ul. Hrubieszowska 2
01-209 Warszawa
Numer telefonu: 22 4 600 300
Adres poczty elektronicznej: info@aasapolska.pl
Numer faksu:  
Adres strony internetowej: www.aasapolska.pl
Rejestr* KRS 0000411939
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego
Organ nadzoru* Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Plac Powstańców Warszawy 1
00-950 Warszawa
b) dane dotyczące umowy  
Odstąpienie od umowy* - ma Pan prawo do odstąpienia od umowy:
- sposób odstąpienia od umowy: oświadczenie przesłane drogą listowną lub emailową
- termin: 14 dni
- skutki: zwrot całej kwoty pożyczki z odsetkami umownymi naliczonymi do dnia efektywnego zwrotu
Wybór prawa właściwego*
Do zawartej z Panem/Panią umowy o kredyt będzie miało zastosowanie prawo:
prawo polskie
Postanowienie umowy dotyczące wyboru prawa właściwego* Wskazanie właściwego postanowienia umowy: Postanowienia końcowe umowy pożyczki
Język umowy* Za Pana/Pani zgodą w okresie obowiązywania umowy o kredyt zamierzamy się z Panem/Panią porozumiewać w języku: polskim
c) dane dotyczące odwołań  
Pozasądowe rozstrzyganie sporów - przysługuje Panu/Pani prawo korzystania z pozasądowego rozstrzygania sporów: TAK
- zasady dostępu do procedury pozasądowego rozstrzygania sporów:

1) Ma Pan/Pani prawo wnieść reklamację na usługi świadczone przez Pożyczkodawcę za pośrednictwem Rzecznika Finansowego w trybie i na warunkach określonych w przepisach ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym (Dz.U. z 2015 r. poz. 1348) z wnioskiem o przeprowadzenie pozasądowego postępowania w sprawie rozwiązywania sporów między Klientem a kredytodawcą;


2) Ma Pan/Pani prawo podjęcia próby polubownego rozstrzygnięcia sporu w drodze mediacji przez mediatora powołanego w trybie art. 1831 – 18315 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego. W takim przypadku mediację prowadzi się na podstawie umowy o mediację albo postanowienie sądu kierującego strony do mediacji. Umowa o mediację może być zawarta także przez wyrażenie przez stronę zgody na mediację, gdy druga strona złożyła wniosek, o którym mowa w art. 1836 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego.
* Kredytodawca lub pośrednik kredytowy wypełnia odpowiednie pole, w przypadku gdy informacja dotyczy danego kredytu, lub wskazuje, że dana informacja tego rodzaju kredytu nie dotyczy.