Formularz odstąpienia od umowy o pożyczkę

Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Pożyczki

Ja niżej podpisany/a, niniejszym oświadczam, iż działając na podstawie art. 53 Ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (Dz. U. z 2016 r. poz. 1528), odstępuję od Umowy Pożyczki nr: ………………………, zawartej z Aasa Polska S.A z siedzibą w Warszawie przy ul. Hrubieszowskiej 2, 01‑209 Warszawa.

________________
(Miejscowość, Data)
________________
(Podpis Klienta)