Warunki umowy

Reprezentatywny przykład Umowy pożyczki:

Pożyczkodawca: Aasa Polska S.A.
ul. Hrubieszowska 2
00-825 Warszawa
NIP: 5252528111, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939
Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (kapitał wpłacony)
Klient: Imiona i Nazwisko
Adres zamieszkania
Numer dow. os.
Pesel
Numer konta bankowego

Całkowita kwota pożyczki: złotych
(suma wszystkich środków pieniężnych, które Pożyczkodawca udostępnia Klientowi, na podstawie Umowy)

Oprocentowanie pożyczki:
Roczna Stopa Oprocentowania (stopa stała): %

Zawarcie Umowy:
W momencie akceptacji Twojego wniosku powiadomimy Cię o przyznanej kwocie. Przekażemy także unikalny link, dzięki któremu najszybciej i najprościej podpiszesz umowę logując się do swojego Profilu Klienta. Jeśli już jesteś naszym Klientem lub podczas składania wniosku o pożyczkę Twoje dane zostały zweryfikowane przy użyciu bezpłatnej usługi Instantor, mowę możesz podpisać jednym kliknięciem.
Jeśli po raz pierwszy korzystasz z naszej pożyczki i Twoje dane nie zostały zweryfikowane przez usługę Instantor podczas wypełniania wniosku, Twoja tożsamość zostanie potwierdzona przez BlueMedia - krajową instytucję płatniczą, certyfikowaną przez Narodowy Bank Polski i Komisję Nadzoru Finansowego. Poprosimy Cię wtedy o przelanie 1 zł w celu weryfikacji Twojej tożsamości. Kwota ta zostanie automatycznie zwrócona przez Blue Media po zakończonej weryfikacji.
W przypadku podpisania umowy w obecności kuriera lub wypłaty pożyczki czekiem GIRO na poczcie, Twoja tożsamość będzie osobiście potwierdzona poprzez okazanie dokumentu.

Okres Umowy:
Umowa obowiązuje przez okres od dnia jej zawarcia do dnia spłaty pożyczki. Pożyczka udzielana jest na okres 24 miesięcy od daty wypłaty pożyczki. Przez datę wypłaty pożyczki Strony rozumieją obciążenia rachunku Pożyczkodawcy kwotą pożyczki w związku z dokonaniem przelewu pożyczki na Twoje konto. W przypadku gdy złożysz dyspozycję wypłaty pożyczki z wykorzystaniem czeku GIRO, za datę wypłaty pożyczki Strony rozumieją datę wypłaty środków pieniężnych poprzez wykorzystanie czeku GIRO na poczcie . Przez datę spłaty pożyczki Strony rozumieją dzień uregulowania przez Ciebie należności z tytułu Umowy. Data spłaty została przewidziana w harmonogramie, Strony dopuszczają jednak, że data ta może ulec zmianie.

Liczba rat (miesięcznych):

Zasady i terminy spłaty Pożyczki:
Klient zobowiązany jest zwrócić kwotę pożyczki poprzez wpłatę rat kapitałowych i odsetek, powiększonych o opłatę przygotowawczą i prowizję oraz ewentualne koszty dodatkowe, na rachunek Pożyczkodawcy wskazany w Umowie w 24 miesięcznych ratach, w terminach płatności określonych zgodnie z Umową i zgodnie z harmonogramem. Wstępny harmonogram spłat otrzymasz przed podpisaniem umowy. Ostateczny harmonogram jest uzależniony od daty wypłaty pożyczki i może nieznacznie się różnić. Oczywiście prześlemy Ci go na wskazany we wniosku adres email oraz listem na adres korespondencyjny. Klienci szczególnie cenię sobie możliwość wglądu w dowolnym momencie do harmonogramu spłat, wysokości aktualnej raty i historii operacji bezpośrednio po zalogowaniu się do Profilu Klienta na naszej stronie www.aasapolska.pl

Opłata przygotowawcza (jednorazowa): złotych
Z tytułu udzielenia pożyczki Klient zobowiązany jest również do zapłaty na rzecz Pożyczkodawcy wynagrodzenia w postaci opłaty przygotowawczej pokrywającej koszty Pożyczkodawcy poniesione i bezpośrednio związane z przygotowaniem Umowy, badaniem zdolności kredytowej Klienta w bazach wewnętrznych oraz zewnętrznych, doprowadzeniem do jej podpisania przez obydwie strony oraz jej dostarczeniem Klientowi. Opłata przygotowawcza jest rozdzielona proporcjonalnie do liczby rat pożyczki i uiszczana przez Klienta częściowo w raz z każdą ratą w terminach spłaty rat. Opata przygotowawcza nie ulega zmianie w okresie obowiązywania Umowy i nie jest związana z okresem na jaki udzielona jest pożyczka. W przypadku rozwiązania Umowy przez Pożyczkodawcę ̨ z przyczyn leżących po stronie Klienta, opłata przygotowawcza staje się ̨ natychmiast wymagalna w pełnej wysokości.

Prowizja: złotych
Klient zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Pożyczkodawcy prowizji za udzielenie pożyczki. Prowizja jest rozdzielona proporcjonalnie do liczby rat pożyczki i uiszczana przez Klienta częściowo w raz z każdą ̨ ratą w terminach spłaty rat. Prowizja nie ulega zmianie w okresie obowiązywania Umowy i nie jest związana z okresem na jaki udzielona jest pożyczka. W szczególności, przypisanie części prowizji do rat pożyczki nie oznacza, ze prowizja stanowi wynagrodzenie pożyczkodawcy z tytułu rozłożonego w czasie korzystania przez Klienta z kapitału pożyczki. W przypadku rozwiązania Umowy przez Pożyczkodawcę ̨ z przyczyn leżących po stronie Klienta, prowizja staje się ̨natychmiast wymagalna w pełnej wysokości.

Sposób spłaty pożyczki:
Klient zobowiązany jest zwrócić kwotę Pożyczki poprzez wpłatę wymagalnych należności na rachunek Pożyczkodawcy o numerze: ________________________
Klient zobowiązany jest spłacać pożyczkę w miesięcznych ratach, zgodnie z aktualnym harmonogramem przesłanym na wskazany adres email oraz adres korespondencyjny po dacie wypłaty pożyczki. Za datę spłaty wymagalnej raty przyjmuje się dzień zaksięgowania środków na rachunku Pożyczkodawcy. Jeżeli data wymagalności raty przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, należność staje się wymagalna w następnym dniu będącym dniem roboczym.
Klient jest zobowiązany do zamieszczania w tytule płatności przy spłacie zobowiązań wobec Pożyczkodawcy numeru niniejszej Umowy.
Po zalogowaniu się do Profilu Klienta na stronie www.aasapolska.pl masz także możliwość łatwych i szybkich spłat poszczególnych rat poprzez przelewy online.

Całkowita kwota do zapłaty: złotych
Pożyczkodawca zobowiązuje się udzielić Klientowi, po spełnieniu warunków określonych w niniejszej Umowie, pożyczki której parametry finansowe zostały określone wyżej zaś rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO) wynosi: % (obliczona przy założeniu, iż Klient w terminach określonych w Umowie wykonuje wynikające z niej zobowiązania brak wcześniejszej spłaty, oprocentowanie równe dwukrotności stopy procentowej odsetek ustawowych). W przypadku zmiany założeń przyjętych do obliczenia RRSO, wartość RRSO może ulec zmianie. ).

Wypłata pożyczki:
Przelew zrealizujemy natychmiast po otrzymaniu potwierdzenia podpisania przez Ciebie Umowy Pożyczki. Cała kwota wpłynie na wskazany przez Ciebie rachunek bankowy nawet w ciągu 3 godzin (w zależności od wybranej przez Ciebie metody podpisania umowy i wypłaty pożyczki).
Podczas składania wniosku o pożyczkę możesz wybrać jedną z trzech form wypłaty środków:

  • Przelew ekspresowy – pieniądze trafią na Twoje konto do 3 godzin od podpisania Umowy (dodatkowa opłata 3 zł)
  • Przelew tradycyjny – realizowany zgodnie z sesjami międzybankowymi (bezpłatnie)
  • Czek GIRO – do zrealizowania na najbliższej Poczcie (dodatkowa opłata 13 zł)

Orientacyjny harmo¬nogram przygotowany na dzień sporządzenia Umowy przedstawia się następująco:

Raty Kapitał Odsetki Opłata przygotowawcza Prowizja Razem

AKTUALNY HARMONOGRAM SPŁAT ZOSTANIE WYSŁANY NA WSKAZANY WE WNIOSKU ADRES EMAIL I ADRES KORESPONDENCYJNY PO WYPŁACIE POŻYCZKI.

Wcześniejsza spłata pożyczki:
Klient ma prawo w każdym czasie do spłaty całości lub części pożyczki przed terminem określonym w Umowie bez dodatkowych kosztów związanych z wcześniejszą spłatą pożyczki. W przypadku dokonania wcześniejszej spłaty pożyczki - opłata przygotowawcza, prowizja, odsetki, ulegają odpowiedniemu obniżeniu o wysokość dotyczącą okresu, o który skrócono czas obowiązywania umowy. Pożyczkodawca jest zobowiązany do rozliczenia z Klientem pożyczki w terminie 14 dni od dnia dokonania wcześniejszej spłaty pożyczki w całości.

Odstąpienie od umowy:
Klient jest uprawniony do odstąpienia od Umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od daty zawarcia Umowy bądź doręczenia Klientowi potwierdzenia zawarcia Umowy, jeśli termin ten nastąpi później niż data zawarcia Umowy. Dla skuteczności odstąpienia wymagany jest zwrot w wyżej wskazanym terminie, na rachunek Pożyczkodawcy wskazany Klientowi do spłaty rat pożyczki, kwoty udzielonej pożyczki wraz z odsetkami w wysokości …… zł w stosunku dziennym za okres od daty wypłaty pożyczki, do dnia zwrotu kwoty pożyczki na rachunek Pożyczkodawcy wskazany Klientowi do spłaty rat pożyczki.
Klient nie ponosi żadnych kosztów związanych z odstąpieniem od Umowy z wyjątkiem obowiązku zapłaty na rzecz Pożyczkodawcy odsetek ustawowych od pożyczki za okres od dnia następującego po dniu wypłaty pożyczki do dnia poprzedzającego zwrot pożyczki na rachunek Pożyczkodawcy wskazany Klientowi do spłaty rat pożyczki. W przypadku niezwrócenia przez Klienta, którego intencją jest odstąpienie od Umowy, kwoty pożyczki w terminie 14 dni od dnia wypłaty pożyczki, oświadczenie o odstąpieniu traktowane będzie jako bezskuteczne. W takim przypadku Klient zobowiązany będzie do spłaty pożyczki w terminach określonych w harmonogramie spłaty.

Reklamacje, pozasądowe rozwiązywanie sporów:
Chcemy Ci na bieżąco pomagać w rozwiązywaniu wszelkich wątpliwości i problemów. Skontaktuj się z Biurem Obsługi Klienta – nasi doradcy są do Twojej dyspozycji od poniedziałku do piątku od 8:00 do 19:00. Wybierz najwygodniejszą dla siebie formę kontaktu – czat na stronie www.aasapolska.pl, formularz kontaktowy na stronie www, email lub telefon 22 4 600 300. Klient uprawniony jest do złożenia reklamacji w związku z usługami świadczonymi przez Pożyczkodawcę. Reklamacja może zostać złożona telefonicznie, pisemnie lub ustnie w siedzibie Pożyczkodawcy lub zostać przesłana pisemnie na adres Pożyczkodawcy: Aasa Polska S.A., Hrubieszowska 2, 01- 209 Warszawa. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 30 dni od daty otrzymania reklamacji przez Pożyczkodawcę. O wyniku reklamacji Klient informowany jest na piśmie na adres wskazany do doręczeń lub na adres poczty elektronicznej wskazany przez Klienta. Klient ma prawo także wnieść reklamację na usługi świadczone przez Pożyczkodawcę z wnioskiem o przeprowadzenie pozasądowego postępowania w sprawie rozwiązywania sporów między Klientem a Pożyczkodawcą przez Rzecznika Finansowego w trybie i na warunkach określonych w przepisach ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym (Dz.U. z 2015 r. poz. 1348). Klient ma również możliwość skorzystania z internetowej platformy rozstrzygania sporów pomiędzy Pożyczkodawcą a Klientem – przeczytaj o tym więcej tutaj: https://www.aasapolska.pl/blog/porady-finansowe-1/problem-z-zakupami-onlinepomoze-odr-czyli-internetowe-rozstrzyganie-sporow, Platforma ODR (Online Dispute Resolution) daje możliwość szybkiego, przejrzystego, skutecznego i sprawiedliwego wypracowania porozumienia pomiędzy Pożyczkodawcą a Klientem.

Dane osobowe:
Przywiązujemy szczególną wagę do bezpieczeństwa Twoich danych. Informacje o Ochronie Danych Osobowych znajdziesz pod linkiem