Dokumenty - źródła dochodu

Dokumenty poświadczające dochód należy przesłać na adres info@aasapolska.pl. 

Przesłany dokument nie może być starszy niż trzy miesiące. Weryfikacja nadesłanych dokumentów może potrwać do 48 godzin roboczych. Akceptujemy następujące rodzaje dokumentów poświadczających dochód: 

-UMOWA O PRACĘ

- UMOWA O PRACĘ Z ZASIŁKIEM MACIERZYŃSKIM

 • Druk RMUA (pasek płacowy)
 • PROMESA, jeżeli wnioskodawca jest na okresie próbnym
 • PDF. o otrzymywaniu wynagrodzenia, z konta bankowego

- JEDNOOSOBOWA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA:

 • Książka Przychodów i Rozchodów
 • Wystawione faktury
 • PIT za ostatni rok 
 • Wyciąg z konta bankowego 
 • Dokument wystawiony przez księgowość właściciela działalności gospodarczej

- EMERYTURA (również zagraniczna) ORAZ ŚWIADCZENIA PRZEDEMERYTALNE

 • Odcinek pocztowy emerytury
 • Decyzja o waloryzacji emerytury lub przyznaniu emerytury
 • Zaświadczenie z zakładu emerytalno-rentowego o okresie oraz wysokości świadczenia
 • PDF. o otrzymywaniu świadczenia, z konta bankowego
 • Emerytura z zagranicy – ostatni wpływ na polskie konto
 • rodzicielskie świadczenie uzupełniające „Mama 4 +” (odcinek pocztowy lub decyzja o przyznaniu lub przelew bankowy – z których jednoznacznie wynika kwota i tytuł świadczenia)

- UMOWA ZLECENIE

- UMOWA O DZIEŁO

 • Druk RUMA (pasek płacowy) z umowy zlecenie
 • PDF. o otrzymywaniu świadczenia, z konta bankowego

- RENTA / RENTA UBEZPIECZENIOWA (również zagraniczna)

 • Decyzja o waloryzacji świadczenia lub jej przyznania
 • Odcinek pocztowy renty
 • Zaświadczenie z zakładu emerytalno-rentowego o okresie oraz wysokości świadczenia
 • Jeżeli RENTA UBEZPIECZENIOWA tj. decyzja o przyznaniu renty oraz ostatni wpływ na konto
 • PDF. o otrzymywaniu świadczenia, z konta bankowego

- ZASIŁEK PIELĘGNACYJNY

- ZASIŁEK OPIEKUŃCZY

- ZASIŁEK REHABILITACYJNY

- ZASIŁEK MACIERZYŃSKI (dzieło, zlecenie)

 • Decyzja o przyznaniu zasiłku
 • PDF. o otrzymywaniu świadczenia, z konta bankowego

- ROLNIK / ROLNIK DZIAŁY SPECJALNE * Aktualny nakaz płatniczy

 • Zaświadczenie o dochodach z Urzędu Miasta/Gminy
 • Decyzja o przyznaniu dopłat ARiMR
 • Faktury z punktu skupu

- KONTRAKT

- KONTRAKT WOJSKOWY

- KONTRAKT MARYNARSKI

KONTRAKT/ WOJSKOWY tj. *Zaświadczenie od pracodawcy

KONTRAKT MARYNARSKI tj. *Zaświadczenie od armatora o zatrudnieniu oraz zarobkach

* PDF. o otrzymywaniu wynagrodzenia, z konta bankowego

- ALIMENTY NA RZECZ WNIOSKUJĄCEGO O POŻYCZKĘ * Decyzja o przyznaniu alimentów

 • Wyrok sądu o zasądzeniu alimentów
 • PDF. o otrzymywaniu świadczenia z funduszu alimentacyjnego, z konta, z którego jednoznacznie wynika, kto jest beneficjentem alimentów

- NAJEM / DZIERŻAWA LOKALU

 • Potwierdzenie płatności podatku dochodowego za co najmniej ostatnie 3 m-ce

- INNE np. DUCHOWIEŃSTWO; ZATRUDNIENIE ZAGRANICZNE; UMOWA AGENCYJNA; WOLNY ZAWÓD;

RODZINA ZASTĘPCZA; UMOWA AKTYWIZACYJNA

 • Dokument potwierdzający otrzymywanie regularnego dochodu np. zaświadczenie o dochodach z kurii; decyzja.

ZATRUDNIENIE ZAGRANICZNE zawsze wpływ wynagrodzenia na polskie konto złotówkowe/walutowe – PDF

UMOWA AGENCYJNA / UMOWA AKTYWIZACYJNA kopia umowy wraz z potwierdzeniem wpływu wynagrodzenia (PDF.)

RODZINA ZASTĘPCZA decyzja o przyznaniu wynagrodzenia z tytułu prowadzenia rodziny zastępczej z Urzędu Miasta/ Gminy innego organu.

- WIELE ŹRÓDEŁ

 • Potwierdzenie wysokości uzyskiwanego dochodu za pomocą dokumentu będącego rezultatem dostępu do rachunku bankowego klienta świadczonego przez dostawców usługi dostępu do informacji o rachunku (tzw. Usługa AIS)
Zadzwoń teraz
Zadzwoń teraz
801 40 40 40 lub 22 460 03 00

Opłata za połączenie zgodnie z taryfą Twojego operatora

Napisz do nas
Napisz do nas
info@aasapolska.pl
Skorzystaj z formularza
Skorzystaj z formularza
i wyślij wiadomość
Porozmawiaj z nami na czacie
Porozmawiaj z nami
na czacie

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Inspektorem ochrony danych jest Agnieszka Rzycka-Osiej, e-mail: iod@aasapolska.pl

Aasa Standard - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 2500 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 45,68%. Rata miesięczna od 121,47 zł. Roczna stopa oprocentowania 18.50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 1789,04 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 791,54 zł, prowizja 997,50 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 4289,04 zł. Stan na dzień 02.02.2024 r.                                                                           

Aasa z Pakietem Gold - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 4800 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 45,68%. Rata miesięczna od 233,21 zł. Roczna stopa oprocentowania 18,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 3435,02 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 1519,82 zł, prowizja 1915,20 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 8235,02 zł. Stan na dzień 02.02.2024 r. Pożyczka z dobrowolnym Pakietem Medycznym. Opłata za dobrowolny Pakiet Medyczny: 1400 zł.                                          

Aasa z Pakietem Premium - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 7100 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 45,68%. Rata miesięczna od 344,95 zł. Roczna stopa oprocentowania 18,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 5081,09 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 2248,19 zł, prowizja 2832,90 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 12181,09 zł. Stan na dzień 02.02.2024 r. Pożyczka z dobrowolnym Pakietem Językowym. Opłata za dobrowolny Pakiet Językowy: 2000 zł.        

Aasa z Pakietem Biznes - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 10700 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 45,68%. Rata miesięczna od 519,85 zł. Roczna stopa oprocentowania 18,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 7657,45 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 3388,15 zł, prowizja 4269,30 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 18357,45 zł. Stan na dzień 02.02.2024 r. Pożyczka z dobrowolnym Pakietem Medycznym. Opłata za dobrowolny Pakiet Medyczny: 3200 zł.                                     

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.

Aasa Polska S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym do Rejestru Agentów Ubezpieczeniowych pod numerem 11228955/A. Rejestr Agentów Ubezpieczeniowych znajduje się pod linkiem: https://rpu.knf.gov.pl/

Ochronę ubezpieczeniową dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy  Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.; ul. Topiel 12, 00-342 Warszawa; www.nn.pl; Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy; XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000028131, NIP: 526-030-50-06; Kapitał zakładowy: 59 460 000 zł, wpłacony w całości.
 

Usługi medyczne dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy JP Medica Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Piękna 24/26A, 00-549 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy z siedzibą w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000836368, NIP 7010977674, REGON 385867261 o kapitale zakładowym w wysokości 200 000 zł. 
 
JP Medica Sp. z o.o. jest podmiotem leczniczym wpisanym do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Mazowieckiego pod numerem 000000228622.
 

Usługi telekomunikacyjne dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy Polska Grupa Konsultingowa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Mokotowska 15A/16, 00-640 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000245406, NIP: 5272487651, REGON: 140277411, kapitał zakładowy w wysokości: 500.000 złotych (w całości opłacony), wpisana do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej pod numerem 13252, będąca dostawcą usług w rozumieniu art. 2 pkt 27 lit. a Prawa Telekomunikacyjnego.

Usługi telekomunikacyjne dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy również Privee Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Mokotowska 15A/16, 00-640 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0001029112, NIP: 7011138042, REGON: 524943799, kapitał zakładowy w wysokości: 5 000,00 zł, wpisana do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej pod numerem 13282, będąca dostawcą usług w rozumieniu art. 2 pkt 27 lit. a Prawa Telekomunikacyjnego.

Kurs językowy dla Klientów Aasa Polska S.A. realizowany jest przez Tele-Nauka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy ul. Piękna 24/26 A, 00-549 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000762801, NIP: 5842779937, o kapitale zakładowym w wysokości 100 000 zł.