Polityka Prywatności

A) Niniejsze powiadomienie

Niniejsze powiadomienie jest wydawane przez każdy z podmiotów kontrolujących wymienionych w sekcji (R) poniżej (dalej łącznie zwanych: „Grupa”, „ my”, „nas” i „nasz”) i jest adresowane do osób spoza naszej organizacji, z którymi współpracujemy, w tym inwestorów, usługodawców i osób odwiedzających naszą siedzibę (dalej łącznie zwanych: „Ty”). Zdefiniowane terminy użyte w tym Powiadomieniu zostały wyjaśnione w sekcji (S) poniżej.

Niniejsze Powiadomienie może być od czasu do czasu zmieniane lub aktualizowane w celu odzwierciedlenia zmian w naszych praktykach dotyczących przetwarzania danych osobowych lub zmian obowiązujących przepisów prawa. Zachęcamy do uważnego przeczytania tego Powiadomienia i regularnego odwiedzania tej strony w celu zapoznania się ze wszelkimi zmianami, które możemy wprowadzać zgodnie z warunkami tego Powiadomienia.

(B) Zbieranie danych osobowych

Zbieramy lub uzyskujemy dane osobowe o Tobie z następujących źródeł:

 • Dane dostarczane nam: Dane osobowe uzyskujemy, gdy są one nam dostarczane (np. gdy kontaktujesz się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonu, lub w jakikolwiek inny sposób, lub gdy przekazujesz nam swoją wizytówkę, lub gdy wysyłasz podanie o pracę).
 • Dane dotyczące relacji: Gromadzimy lub uzyskujemy dane osobowe w zwykłym toku naszych relacji z Tobą (np. świadczymy usługi na rzecz Ciebie lub Twojego pracodawcy).
 • Dane, które podajesz do wiadomości publicznej: Zbieramy lub uzyskujemy dane osobowe, które jawnie postanowisz podać do wiadomości publicznej, w tym za pośrednictwem mediów społecznościowych (np. możemy gromadzić informacje z Twojego profilu w mediach społecznościowych, jeśli opublikujesz post o nas).
 • Dane pochodzące z witryny internetowej: Gromadzimy lub uzyskujemy dane osobowe, gdy użytkownik odwiedza dowolną z naszych stron lub korzysta z jakichkolwiek funkcji lub zasobów dostępnych na stronie lub za jej pośrednictwem (np. w związku z zapisaniem do naszego Newslettera). 
 • Treści i informacje reklamowe: Jeśli użytkownik wchodzi w interakcję z treściami stron trzecich lub reklamami w Witrynie (w tym wtyczkami i plikami cookie stron trzecich), otrzymujemy Dane Osobowe od odpowiedniego dostawcy tych treści lub reklam, będącego stroną trzecią.
 • Informacje od osób trzecich: Zbieramy lub uzyskujemy dane osobowe od osób trzecich, które nam je dostarczają (np. agencje informacji kredytowej, organy ścigania itp.).

(C) Tworzenie danych osobowych

Tworzymy również dane osobowe o Tobie w pewnych okolicznościach, takich jak rejestrowanie twoich kontaktów z nami i szczegółów twoich wcześniejszych kontaktów z nami. Możemy również łączyć Dane Osobowe pochodzące z naszych witryn lub usług, w tym również gdy dane te są zbierane z różnych urządzeń.

(D) Kategorie przetwarzanych danych osobowych

Przetwarzamy następujące kategorie danych osobowych o Tobie:

 • Dane osobowe: imię (imiona); preferowane imię; i zdjęcie.
 • Informacje demograficzne: płeć; data urodzenia / wiek; narodowość; zwrot grzecznościowy; tytuł; oraz preferencje językowe.
 • Dane kontaktowe: adres do korespondencji; numer telefonu; adres e-mail; dane asystentów osobistych, tam gdzie to dotyczy; szczegóły aplikacji komunikatora; szczegóły przesyłania wiadomości online; oraz szczegóły mediów społecznościowych.
 • Rejestracja zgody: rejestracja wszelkich wydanych przez Ciebie zgód, wraz z datą i godziną, sposobem wyrażenia zgody i wszelkimi powiązanymi informacjami (np. przedmiotem zgody).
 • Szczegóły płatności: zapisy na fakturze; rejestry płatności; adres rozliczeniowy; metoda płatności; numer konta bankowego lub numer karty kredytowej; nazwa posiadacza karty lub właściciela konta; szczegóły dotyczące bezpieczeństwa karty lub konta; data początku ważności karty; data ważności karty; szczegóły BACS; szczegóły SWIFT; dane IBAN; wielkość płatności; termin płatności; i rejestry czeków.
 • Dane dotyczące naszych witryn: typ urządzenia; system operacyjny; typ przeglądarki; ustawienia wyszukiwarki; adres IP; ustawienia języka; daty i godziny połączenia z witryną; nazwa użytkownika; hasło; dane bezpieczeństwa logowania; dane dotyczące użytkowania; zagregowane informacje statystyczne.
 • Szczegóły dotyczące pracodawcy: w przypadku, gdy użytkownik kontaktuje się z nami w charakterze pracownika strony trzeciej, nazwisko, adres, numer telefonu i adres e-mail pracodawcy, w odpowiednim zakresie.
 • Dane dotyczące treści i reklamy: zapisy dotyczące interakcji z naszymi reklamami i treściami online, zapisami reklam i treści pojawiających się na wyświetlanych stronach oraz wszelkie interakcje z takimi treściami lub reklamami (np. najechanie myszką, kliknięcie myszą, dowolne formularze wypełniane w całości lub w części) oraz wszelkie interakcje z ekranem dotykowym.
 • Przekonania i opinie: wszelkie przekonania i opinie, które zdecydujesz się wysłać do nas lub udostępnić publicznie o nas na platformach mediów społecznościowych.

(E) Wrażliwe dane osobowe

Nie staramy się gromadzić ani w inny sposób przetwarzać wrażliwych danych osobowych w zwykłym toku naszej działalności. Tam, gdzie z jakiegokolwiek powodu konieczne będzie przetwarzanie Twoich wrażliwych danych osobowych, opieramy się na jednej z następujących podstaw prawnych:

 • Zgodność z obowiązującym prawem: Możemy przetwarzać Twoje Wrażliwe Dane Osobowe tam, gdzie Przetwarzanie jest wymagane lub dozwolone przez obowiązujące prawo (np. w celu spełnienia naszych obowiązków w zakresie sprawozdawczości dotyczącej różnorodności);
 • Wykrywanie przestępstw i zapobieganie im: Możemy przetwarzać Twoje wrażliwe dane osobowe, gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykrywania lub zapobiegania przestępczości (np. zapobieganie oszustwom);
 • Ustanawianie, wykonywanie lub obrona roszczeń prawnych: Możemy przetwarzać Twoje Wrażliwe Dane Osobowe, jeżeli Przetwarzanie jest niezbędne do ustanowienia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych; lub
 • Zgoda: Możemy przetwarzać Twoje Wrażliwe Dane Osobowe, jeżeli zgodnie z obowiązującym prawem uzyskaliśmy Twoją wcześniejszą, wyraźną zgodę przed Przetwarzaniem Twoich Wrażliwych Danych Osobowych (ta podstawa prawna jest używana tylko w odniesieniu do Przetwarzania, które jest całkowicie dobrowolne - nie jest używana w stosunku do przetwarzania, które jest w jakikolwiek sposób konieczne lub obowiązkowe).

Jeśli przekazujesz nam wrażliwe dane osobowe, musisz upewnić się, że ujawnienie nam takich danych jest zgodne z prawem, oraz musisz upewnić się, czy do przetwarzania tych wrażliwych danych osobowych jest stosowana prawidłowa podstawa prawna.

(F) Cele przetwarzania i podstawy prawne przetwarzania

Cele, dla których przetwarzamy dane osobowe, z zastrzeżeniem obowiązującego prawa, oraz podstawy prawne, w oparciu o które dokonujemy takiego przetwarzania, są następujące:

Działalność przetwarzania danych Podstawa prawna przetwarzania
Udostępnianie witryn i usług: udostępnianie naszych witryn lub usług; dostarczanie artykułów promocyjnych na żądanie; oraz komunikowanie się z Tobą w odniesieniu do tych Witryn lub usług.
 • Przetwarzanie jest konieczne w związku z każdą umową zawartą z nami lub w celu podjęcia kroków przed zawarciem umowy z nami; lub
 • Posiadamy prawnie uzasadniony interesw prowadzeniu Przetwarzania w celu dostarczania Ci naszych Stron lub usług (w stopniu, w jakim Twoje interesy, podstawowe prawa lub wolności nie mają nadrzędnego charakteru w stosunku do takiego prawnie uzasadnionego interesu), lub
 • Uzyskaliśmy Twoją uprzednią zgodę na Przetwarzanie (ta podstawa prawna jest używana tylko w odniesieniu do Przetwarzania, które jest całkowicie dobrowolne - nie jest używana do Przetwarzania, które jest konieczne lub w jakikolwiek sposób obowiązkowe).
Kontrole zgodności: wypełnianie naszych zobowiązań w zakresie zgodności z przepisami; Kontrole „Poznaj swojego klienta”; oraz potwierdzanie i weryfikowanie Twojej tożsamości; korzystanie z agencji informacji kredytowej; oraz sprawdzanie listy sankcji rządowych i / lub organów ścigania i innych ograniczeń prawnych.
 • Przetwarzanie jest niezbędne do spełnienia obowiązku prawnego; lub
 • Przetwarzanie jest konieczne w związku z każdą umową zawartą z nami lub w celu podjęcia kroków przed zawarciem umowy z nami; lub
 • Posiadamy prawnie uzasadniony interes w prowadzeniu Przetwarzania w celu dostarczania Ci naszych Stron lub usług (w stopniu, w jakim Twoje interesy, podstawowe prawa lub wolności nie mają nadrzędnego charakteru w stosunku do takiego prawnie uzasadnionego interesu), lub
 • Uzyskaliśmy Twoją uprzednią zgodę na Przetwarzanie (ta podstawa prawna jest używana tylko w odniesieniu do Przetwarzania, które jest całkowicie dobrowolne - nie jest używana do Przetwarzania, które jest konieczne lub w jakikolwiek sposób obowiązkowe).
Prowadzenie naszej działalności: obsługa naszych witryn i zarządzanie nimi oraz nasze usługi; dostarczanie treści do Ciebie; wyświetlanie reklam i innych informacji; komunikowanie się i interakcja z Tobą za pośrednictwem naszych Stron lub naszych usług; oraz powiadamianie o zmianach w naszych witrynach lub naszych usługach.
 • Przetwarzanie jest konieczne w związku z każdą umową zawartą z nami lub w celu podjęcia kroków przed zawarciem umowy z nami; lub
 • Posiadamy prawnie uzasadniony interes w prowadzeniu Przetwarzania w celu dostarczania Ci naszych Stron lub usług (w stopniu, w jakim Twoje interesy, podstawowe prawa lub wolności nie mają nadrzędnego charakteru w stosunku do takiego prawnie uzasadnionego interesu), lub
 • Uzyskaliśmy Twoją uprzednią zgodę na Przetwarzanie (ta podstawa prawna jest używana tylko w odniesieniu do Przetwarzania, które jest całkowicie dobrowolne - nie jest używana do Przetwarzania, które jest konieczne lub w jakikolwiek sposób obowiązkowe).
Komunikowanie się i marketing: komunikowanie się z Tobą za pomocą dowolnego środka komunikacji (w tym poprzez email, telefon, wiadomość tekstową, media społecznościowe, post lub osobiście) lub wysyłkę Newslettera, aby przekazać nowe wiadomości lub inne informacje, które mogą być dla Ciebie interesujące, zawsze pod warunkiem uzyskania Twojej wcześniejszej zgody w zakresie wymaganym zgodnie z obowiązującym prawem; przechowywanie i aktualizacja Twoich danych kontaktowych, tam gdzie to właściwe; oraz uzyskanie Twojej uprzedniej zgody, tam gdzie jest wymagana.
 • Przetwarzanie jest konieczne w związku z każdą umową zawartą z nami lub w celu podjęcia kroków przed zawarciem umowy z nami; lub
 • Posiadamy prawnie uzasadniony interes w prowadzeniu Przetwarzania w celu kontaktowania się z Tobą, zawsze pod warunkiem przestrzegania obowiązującego prawa (w zakresie, w jakim Twoje interesy, podstawowe prawa lub wolności nie mają nadrzędnego charakteru w stosunku do takiego prawnie uzasadnionego interesu), lub
 • Uzyskaliśmy Twoją uprzednią zgodę na Przetwarzanie (ta podstawa prawna jest używana tylko w odniesieniu do Przetwarzania, które jest całkowicie dobrowolne - nie jest używana do Przetwarzania, które jest konieczne lub w jakikolwiek sposób obowiązkowe) i zapewniamy skuteczne i proste mechanizmy wycofania tej zgody (np. poprzez umożliwienie wypisania się z Newslettera). 
Zarządzanie systemami informatycznymi: zarządzanie i obsługa naszych systemów komunikacyj-nych, informatycznych i bezpieczeństwa; oraz audyty (w tym audyty bezpieczeństwa) oraz monitorowanie takich systemów.
 • Przetwarzanie jest niezbędne do spełnienia obowiązku prawnego; lub
 • Posiadamy prawnie uzasadniony interes w prowadzeniu Przetwarzania w celu zarządzania i utrzymywania naszych systemów komunikacyjnych i informatycznych (w stopniu, w jakim Twoje interesy, podstawowe prawa lub wolności nie mają nadrzędnego charakteru w stosunku do takiego prawnie uzasadnionego interesu)
Zdrowie i bezpieczeństwo: ocena zdrowia i bezpieczeństwa oraz prowadzenie dokumentacji; zapewnienie bezpiecznego środowiska w naszych pomieszczeniach; oraz zgodność z powiązanymi zobowiązaniami prawnymi.
 • Przetwarzanie jest niezbędne do spełnienia obowiązku prawnego; lub
 • Posiadamy prawnie uzasadniony interes w prowadzeniu Przetwarzania w celu zapewnienia bezpiczengo środowiska w Twoim lokalu (w stopniu, w jakim Twoje interesy, podstawowe prawa lub wolności nie mają nadrzędnego charakteru w stosunku do takiego prawnie uzasadnionego interesu), lub
 • Przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów każdej osoby.
Zarządzanie finansowe: sprzedaż; finanse; audyt korporacyjny; i zarządzanie dostawcami.
 • Posiadamy prawnie uzasadniony interesw prowadzeniu Przetwarzania w celu zarządzania i obsługi spraw finansowych naszego przedsiębiorstwa (w stopniu, w jakim Twoje interesy, podstawowe prawa lub wolności nie mają nadrzędnego charakteru w stosunku do takiego prawnie uzasadnionego interesu), lub
 • Uzyskaliśmy Twoją uprzednią zgodę na Przetwarzanie (ta podstawa prawna jest używana tylko w odniesieniu do Przetwarzania, które jest całkowicie dobrowolne - nie jest używana do Przetwarzania, które jest konieczne lub w jakikolwiek sposób obowiązkowe).
Ankiety: współpraca z Tobą w celu uzyskania Twoich opinii na temat naszych witryn lub naszych usług.
 • Posiadamy prawnie uzasadniony interes w prowadzeniu Przetwarzania w celu prowadzenia badań, sporządzania raportów o satysfakcji klienta oraz badań rynku (w stopniu, w jakim Twoje interesy, podstawowe prawa lub wolności nie mają nadrzędnego charakteru w stosunku do takiego prawnie uzasadnionego interesu), lub
 • Uzyskaliśmy Twoją uprzednią zgodę na Przetwarzanie (ta podstawa prawna jest używana tylko w odniesieniu do Przetwarzania, które jest całkowicie dobrowolne - nie jest używana do Przetwarzania, które jest konieczne lub w jakikolwiek sposób obowiązkowe).
Bezpieczeństwo: fizyczne bezpieczeństwo naszych pomieszczeń (w tym zapisy wizyt w naszych pomieszczeniach); nagrania z kamer telewizji przemysłowej (CCTV); i bezpieczeństwo elektroniczne (w tym dane logowania i dane dostępu).
 • Przetwarzanie jest niezbędne do spełnienia obowiązku prawnego; lub
 • Posiadamy prawnie uzasadniony interesw prowadzeniu Przetwarzania w celu zapewnienia bezpiecznego fizycznego i elektronicznego naszego przedsiębiorstwa i naszych pomieszczeń (w stopniu, w jakim Twoje interesy, podstawowe prawa lub wolności nie mają nadrzędnego charakteru w stosunku do takiego prawnie uzasadnionego interesu).
Dochodzenia: wykrywanie, badanie i zapobieganie naruszeniom zasad postępowania i przestępstwom, zgodnie z obowiązującym prawem.
 • Przetwarzanie jest niezbędne do spełnienia obowiązku prawnego; lub
 • Posiadamy prawnie uzasadniony interesw prowadzeniu Przetwarzania w celu wykrywania i ochrony przeciwko naruszeniom naszych zasad postępowania i obowiązującego prawa (w stopniu, w jakim Twoje interesy, podstawowe prawa lub wolności nie mają nadrzędnego charakteru w stosunku do takiego prawnie uzasadnionego interesu).
Zgodność z prawem: zgodność z naszymi obowiązkami prawnymi i regulacyjnymi wynikającymi z obowiązującego prawa. Przetwarzanie jest niezbędne do spełnienia obowiązku prawnego.
Udoskonalanie naszych witryn i usług: identyfikowanie problemów z naszymi witrynami lub naszymi usługami; planowanie ulepszeń naszych Witryn lub naszych usług; i tworzenie nowych witryn lub usług.
 • Posiadamy prawnie uzasadniony interes w prowadzeniu Przetwarzania w celu udoskonalania naszych witryn lub usług (w stopniu, w jakim Twoje interesy, podstawowe prawa lub wolności nie mają nadrzędnego charakteru w stosunku do takiego prawnie uzasadnionego interesu), lub
 • Uzyskaliśmy Twoją uprzednią zgodę na Przetwarzanie (ta podstawa prawna jest używana tylko w odniesieniu do Przetwarzania, które jest całkowicie dobrowolne - nie jest używana do Przetwarzania, które jest konieczne lub w jakikolwiek sposób obowiązkowe).
Zapobieganie oszustwom: wykrywanie, zapobieganie i dochodzenie w sprawie oszustw.
 • Przetwarzanie jest niezbędne do spełnienia obowiązku prawnego (zwłaszcza w odniesieniu do obowiązującego prawa pracy); lub
 • Posiadamy prawnie uzasadniony interes w prowadzeniu Przetwarzania w celu wykrywania i ochrony przeciwko oszustwom (w stopniu, w jakim Twoje interesy, podstawowe prawa lub wolności nie mają nadrzędnego charakteru w stosunku do takiego prawnie uzasadnionego interesu).
Ustanawianie, wykonywanie i obrona roszczeń prawnych: zarządzanie roszczeniami prawnymi; ustalanie faktów i roszczeń, w tym zbieranie, przeglądanie i przedstawianie dokumentów, faktów, dowodów i zeznań świadków; wykonywanie i obrona praw i roszczeń, w tym formalnych postępowań sądowych.
 • Przetwarzanie jest niezbędne do spełnienia obowiązku prawnego;
 • Posiadamy prawnie uzasadniony interes w prowadzeniu Przetwarzania w celu ustanawiania, sprawowania lub obrony naszych praw (w stopniu, w jakim Twoje interesy, podstawowe prawa lub wolności nie mają nadrzędnego charakteru w stosunku do takiego prawnie uzasadnionego interesu), lub
 • Przetwarzanie jest niezbędne do ustanowienia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych.
Rekrutacja i podania o pracę: działania rekrutacyjne; reklamowanie stanowiska pracy; rozmowy kwalifikacyjne; analiza przydatności do danego stanowiska pracy; zapisy decyzji o zatrudnieniu; szczegóły oferty; i szczegóły akceptacji.
 • Przetwarzanie jest niezbędne do spełnienia obowiązku prawnego (zwłaszcza w odniesieniu do obowiązującego prawa pracy); lub
 • Posiadamy prawnie uzasadniony interes w prowadzeniu Przetwarzania w celu działań rekrutacyjnych oraz przetwarzania podań o pracę (w stopniu, w jakim Twoje interesy, podstawowe prawa lub wolności nie mają nadrzędnego charakteru w stosunku do takiego prawnie uzasadnionego interesu), lub
 • Uzyskaliśmy Twoją uprzednią zgodę na Przetwarzanie (ta podstawa prawna jest używana tylko w odniesieniu do Przetwarzania, które jest całkowicie dobrowolne - nie jest używana do Przetwarzania, które jest konieczne lub w jakikolwiek sposób obowiązkowe).

(G) Ujawnianie danych osobowych osobom trzecim

 • Ujawniamy Dane Osobowe innym podmiotom w ramach Grupy, w uzasadnionych celach biznesowych oraz w celu działania naszych Witryn lub usług dla Ciebie, zgodnie z obowiązującym prawem. Ponadto ujawniamy Twoje dane osobowe:
 • Tobie i, w stosownych przypadkach, Twoim wyznaczonym przedstawicielom;
 • organom prawnym i nadzorczym, na żądanie lub w celu zgłaszania wszelkich faktycznych lub podejrzewanych naruszeń obowiązujących przepisów prawa lub regulacji;
 • księgowym, audytorom, prawnikom i innym zewnętrznym profesjonalnym doradcom Grupy, z zastrzeżeniem wiążących zobowiązań umownych dotyczących poufności;
 • Procesorom będących osobą trzecią (takim jak dostawcy usług płatniczych itp.), zlokalizowanym w dowolnym miejscu na świecie, z zastrzeżeniem wymogów wymienionych poniżej w tej sekcji (G);
 • każdej właściwej stronie, organowi ścigania lub sądowi, w zakresie niezbędnym do ustanowienia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych;
 • każdej właściwej stronie w celu zapobiegania przestępstwom, prowadzenia dochodzeń w ich sprawie, wykrywania ich lub ścigania lub wykonywania sankcji karnych;
 • wszelkim odpowiednim osobom trzecim nabywającym, w przypadku sprzedaży lub przeniesienia całości lub jakiejkolwiek istotnej części naszej działalności lub aktywów (w tym również w przypadku reorganizacji, rozwiązania lub likwidacji); oraz
 • każdemu odpowiedniemu dostawcy będącemu stroną trzecią, w przypadku gdy nasze Witryny korzystają z reklam, wtyczek lub treści innych firm. Jeśli zdecydujesz się na interakcję z takimi reklamami, wtyczkami lub treściami, Twoje dane osobowe mogą zostać udostępniane odpowiedniemu dostawcy zewnętrznemu. Zalecamy zapoznanie się z polityką prywatności tej strony trzeciej przed interakcją z jej reklamami, wtyczkami lub treścią.

Jeśli zaangażujemy Procesora zewnętrznego do przetwarzania Twoich danych osobowych, taki Procesor będzie zobowiązany wiążącymi zobowiązaniami umownymi do: (i) przetwarzania danych osobowych wyłącznie zgodnie z naszymi wcześniejszymi pisemnymi instrukcjami; oraz (ii) do stosowania środków w celu ochrony poufności i bezpieczeństwa Danych Osobowych; wraz z wszelkimi dodatkowymi wymaganiami wynikającymi z obowiązującego prawa.

(H) Profilowanie

Przetwarzamy dane osobowe do celów automatycznego podejmowania decyzji i profilowania, które są przeprowadzane w następujących celach:

Profilowanie działalności Logika działania profilowania Konsekwencje dla Ciebie
punktowa ocena kredytowa Gdzie angażujemy stronę trzecią (np. Agencję informacji kredytowej) w celu dostarczenia nam informacji o Twojej ocenie kredytowej i / lub historii kredytowej. Informacje te są analizowane w celu określenia najbardziej odpowiednich warunków, na których możemy zaoferować Ci kredyt, tam gdzie to dotyczy. Ta działalność profilowania może mieć wpływ na to, czy będziesz w stanie uzyskać kredyt, oraz na wysokość oprocentowania takiego kredytu.
Zindywidualizowane rabaty Gdzie analizujemy Twoją aktywność zakupową i twoje zainteresowania. Te informacje są analizowane w celu określenia najbardziej odpowiednich promocji i rabatów w celu zaoferowania Tobie. Ta działalność profilowania może oznaczać, że otrzymujesz zniżki, które nie są dostępne dla innych, a inni otrzymują zniżki, które nie są dostępne dla Ciebie.

(I) Przekazywanie danych osobowych za granicę

Ze względu na międzynarodowy charakter naszej działalności, przekazujemy dane osobowe w ramach Grupy, a także stronom trzecim, jak wskazano w sekcji (G) powyżej, w związku z celami określonymi w niniejszym powiadomieniu. Z tego powodu przekazujemy dane osobowe do innych krajów, które mogą mieć inne przepisy prawne i wymagania dotyczące ochrony danych niż te obowiązujące w kraju, w którym się znajdujesz.

Jeśli stosuje się wyłączenie lub odstępstwo (np. w przypadku gdy przekazanie danych jest konieczne do ustalenia, wykonania lub obrony roszczenia prawnego), możemy powołać się na to zwolnienie lub odstępstwo, w zależności od przypadku. Tam, gdzie nie ma zastosowania żadne wyłączenie lub odstępstwo, a my przekazujemy Twoje dane osobowe z EOG do odbiorców znajdujących się poza EOG, którzy nie znajdują się w odpowiednich jurysdykcjach, wszystkie takie przekazania danych zostaną dokonane:

 • w krajach, których Komisja Europejska wydała decyzję o odpowiedniej ochronie;
 • zgodnie z odpowiednimi zabezpieczeniami (tj. wpisanie do Komisji Europejskiej zatwierdzonych klauzul ochrony danych z podmiotem odbierającym dane lub, w odniesieniu do przekazywania danych do Stanów Zjednoczonych, do podmiotów samocertyfikujących w zakresie ochrony prywatności);
 • w razie potrzeby do wykonania umowy, którą mamy z z Tobą podpisaną, lub do wdrożenia środków przedkontraktowych podjętych na Twoją prośbę;
 • jeżeli jest to konieczne do zawarcia lub wykonania umowy zawartej w Twoim interesie pomiędzy Administratorem a inną osobą fizyczną lub prawną;
 • jeżeli jest to konieczne z ważnych powodów leżących w interesie publicznym lub w celu ustalenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych; lub
 • za Twoją wyraźną zgodą.

(J) Bezpieczeństwo danych

Wdrożyliśmy odpowiednie techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa mające na celu ochronę Twoich Danych Osobowych przed przypadkowym lub bezprawnym zniszczeniem, utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, nieautoryzowanym dostępem i innymi bezprawnymi lub nieautoryzowanymi formami Przetwarzania, zgodnie z obowiązującym prawem.

Ponieważ internet jest systemem otwartym, przesyłanie informacji przez Internet nie jest całkowicie bezpieczne. Chociaż będziemy wdrażać wszelkie uzasadnione środki w celu ochrony Twoich Danych Osobowych, nie możemy zagwarantować bezpieczeństwa Twoich danych przesyłanych do nas za pośrednictwem Internetu - każda taka transmisja odbywa się na własne ryzyko i jesteś odpowiedzialny za zapewnienie, aby wszelkie Dane Osobowe, które wysyłasz do nas były wysłane bezpiecznie.

(K) Dokładność danych

Podejmujemy wszelkie uzasadnione kroki, aby zapewnić, żeby:

 • Twoje dane osobowe, które przetwarzamy, były dokładne i, w razie potrzeby, aktualizowane; oraz
 • wszelkie Twoje dane osobowe, przetwarzane przez nas, które są niedokładne (uwzględniając cele, dla których są przetwarzane) były bezzwłocznie usuwane lub korygowane.

Od czasu do czasu możemy poprosić Cię o potwierdzenie dokładności Twoich danych osobowych.

(L) Minimalizacja danych

Podejmujemy wszelkie uzasadnione kroki, aby zapewnić, żeby przetwarzane przez nas dane osobowe były ograniczone do danych osobowych niezbędnych w związku z celami określonymi w niniejszym powiadomieniu.

(M) Przechowywanie danych

Podejmujemy wszelkie uzasadnione kroki, aby zapewnić, żeby Twoje dane osobowe były przetwarzane tylko przez minimalny okres czasu niezbędny do celów określonych w niniejszym powiadomieniu. Kryteria określania czasu, przez który zachowujemy Twoje dane osobowe, są następujące:

 • (1) będziemy zachowywać Dane Osobowe w formie, która pozwala na identyfikację tylko tak długo, jak:
  • (a) utrzymujemy stały kontakt z tobą; lub
  • (b) Twoje dane osobowe są niezbędne w związku z legalnymi celami określonymi w niniejszym powiadomieniu, dla których posiadamy ważną podstawę prawną (np. gdy mamy prawny obowiązek zachowania danych osobowych),
 • plus: (2) okres trwania:
  • (a) jakiegolwiek obowiązującego okresu przedawnienia zgodnie z obowiązującym prawem (tj. dowolny okres czasu, w którym każda osoba mogłaby wnieść przeciwko nam roszczenie prawne w związku z Twoimi danymi osobowymi lub do których dane osobowe są istotne); oraz
  • (b) dodatkowego okresu dwóch (2) miesięcy po zakończeniu obowiązującego okresu przedawnienia (tak, że jeśli dana osoba wniesie roszczenie pod koniec okresu przedawnienia, będziemy nadal mieli wystarczającą ilość czasu na zidentyfikowanie jakichkolwiek danych osobowych istotnych dla tego roszczenia),
 • oraz: (3)
  • ponadto, jeśli zostaną wniesione jakiekolwiek istotne roszczenia prawne, nadal przetwarzamy dane osobowe przez takie dodatkowe okresy czasu, jakie są konieczne w związku z tym roszczeniem.

W okresach podanych w paragrafach (2)(a) i (2)(b) powyżej ograniczymy Przetwarzanie Twoich Danych Osobowych do przechowywania i zachowania bezpieczeństwa tych danych, z wyjątkiem w zakresie, w jakim dane te muszą zostać zweryfikowane w związku z jakimikolwiek roszczeniami prawnymi lub wszelkimi zobowiązaniami wynikającymi z obowiązującego prawa.

Kiedy zakończą się okresy opisane w paragrafach (1)(2) i (3) powyżej, każdy w odpowiednim zakresie,

 • albo trwale usuniemy lub zniszczymy właściwe Dane Osobowe; albo
 • dokonamy anonimizacji odpowiednich danych osobowych.

(N) Twoje uprawnienia ustawowe

Z zastrzeżeniem obowiązującego prawa, możesz mieć następujące prawa dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych:

 • prawo do niepodawania nam swoich Danych Osobowych (należy jednak pamiętać, że nie będziemy w stanie zapewnić Ci pełnych korzyści naszych Witryn, usług, jeśli nie udostępnisz nam swoich Danych osobowych - np. możemy nie być w stanie przetwarzać Twojch żądań bez niezbędnych szczegółów);
 • prawo do żądania dostępu do swoich odnośnych danych osobowych lub ich kopii wraz z informacjami dotyczącymi charakteru, przetwarzania i ujawniania tych istotnych danych osobowych;
 • prawo do zażądania sprostowania wszelkich nieścisłości w Twoich odpowiednich danych osobowych;
 • prawo do żądania, z uzasadnionych powodów:
  • skasowania Twoich odpowiednich danych osobowych; lub
  • ograniczenia przetwarzania Twoich odpowiednich danych osobowych;
 • prawo do przekazania pewnych Istotnych Danych Osobowych innemu Administratorowi, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i czytelnym dla maszyn formacie, w odpowiednim zakresie;
 • w przypadku, gdy Przetwarzamy Twoje Odpowiednie Dane Osobowe na podstawie Twojej zgody, prawo do wycofania tej zgody (zwracając uwagę na to, aby takie wycofanie nie wpływało na zgodność z prawem jakiegokolwiek Przetwarzania dokonanego przed datą otrzymania powiadomienia o takim wycofaniu, i nie uniemożliwiało przetwarzania Twoich danych osobowych w oparciu o inne dostępne podstawy prawne); oraz
 • prawo do wnoszenia skarg dotyczących przetwarzania twoich odpowiednich danych osobowych do organu ochrony danych (w szczególności do organu ochrony danych państwa członkowskiego UE, w którym mieszkasz lub w którym pracujesz, lub w którym miało miejsce domniemane naruszenie, w każdym z nich, jeżeli dotyczy).

Z zastrzeżeniem obowiązującego prawa, możesz mieć również następujące prawa dotyczące przetwarzania Twoich odpowiednich danych osobowych:

 • prawo do sprzeciwienia się, z powodów odnoszących się do Twojej konkretnej sytuacji, przetwarzaniu Twoich odpowiednich danych osobowych przez nas lub w naszym imieniu; oraz
 • prawo do sprzeciwienia się przetwarzaniu Twoich odpowiednich danych osobowych przez nas lub w naszym imieniu do celów marketingu bezpośredniego.

Nie ma to wpływu na Twoje prawa ustawowe.

Aby skorzystać z jednego lub więcej z tych praw lub zadać pytanie o te prawa lub jakiekolwiek inne postanowienie niniejszego Powiadomienia lub o przetwarzanie przez nas danych osobowych, należy użyć danych kontaktowych podanych w sekcji (R) poniżej. Prosimy zauważyć, że:

 • w niektórych przypadkach konieczne będzie dostarczenie dowodów Twojej tożsamości, zanim będziemy mogli nadać skuteczność tym prawom; oraz
 • w przypadku gdy Twoje żądanie wymaga ustalenia dodatkowych faktów (np. określenia, czy przetwarzanie jest niezgodne z obowiązującym prawem), zbadamy Twoje żądanie w rozsądnym terminie, przed podjęciem decyzji, jakie należy podjąć działania.

(O) Pliki cookie i podobne technologie

Gdy odwiedzasz witrynę, zazwyczaj umieszczamy pliki cookie na Twoim urządzeniu lub odczytujemy pliki cookie znajdujące się już na Twoim urządzeniu, zawsze pod warunkiem uzyskania Twojej zgody, jeśli jest to wymagane, zgodnie z obowiązującym prawem. Używamy plików cookie do rejestrowania informacji o Twoim urządzeniu, przeglądarce i, w niektórych przypadkach, Twoich preferencjach i zwyczajach przeglądania. Przetwarzamy dane osobowe za pomocą plików cookie i podobnych technologii, zgodnie z naszymi odpowiednimi zasadami dotyczącymi plików cookie.

(P) Warunki Użytkowania

Wszelkie korzystanie z naszych Witryn lub usług podlega odpowiednim Warunkom użytkowania. Zalecamy regularne przeglądanie naszych Warunków użytkowania w celu sprawdzenia wszelkich zmian, które możemy od czasu do czasu wprowadzić.

(Q) Marketing bezpośredni

Przetwarzamy dane osobowe w celu skontaktowania się z Tobą za pośrednictwem poczty e-mail, telefonu, bezpośredniej korespondencji lub innych form komunikacji, aby zapewnić Ci informacje dotyczące usług, które mogą Cię zainteresować. Jeśli świadczymy usługi dla Ciebie, możemy wysyłać do Ciebie informacje dotyczące naszych innych usług, nadchodzących promocji i innych informacji, które mogą Cię zainteresować, korzystając z danych kontaktowych, które nam przekazałeś, zawsze pod warunkiem uzyskania wcześniejszego wyboru zgody w zakresie wymaganym przez obowiązujące prawo.

Możesz zrezygnować z subskrypcji naszych promocyjnych e-maili w dowolnej chwili, klikając link rezygnacji z subskrypcji zawarty w każdym wysyłanym e-mailu promocyjnym. Po wypisaniu się z subskrypcji nie będziemy Ci wysyłać dalszych e-maili promocyjnych, ale w niektórych okolicznościach będziemy nadal kontaktować się z Tobą w zakresie niezbędnym do celów żądanych usług.

(R) Szczegóły Administratorów

Do celów niniejszego powiadomienia odpowiednimi Administratorami są:

Podmiot Administratora Dane kontaktowe
Aasa Polska S.A. ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa, Polska.

(S) Definicje

 • „Odpowiednia jurysdykcja” oznacza jurysdykcję, która została formalnie wyznaczona przez Komisję Europejską jako zapewniająca odpowiedni poziom ochrony danych osobowych.
 • „Plik cookie” oznacza mały plik, który jest umieszczany na urządzeniu użytkownika podczas odwiedzania strony internetowej (w tym naszych witryn). W tym powiadomieniu odniesienie do „pliku cookie” obejmuje analogiczne technologie, takie jak sygnały nawigacyjne i czyste pliki GIF
 • „Administrator” oznacza podmiot, który decyduje o sposobie i celu przetwarzania danych osobowych. W wielu jurysdykcjach Administrator ponosi główną odpowiedzialność za przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa o ochronie danych.
 • „Organ ochrony danych” oznacza niezależny organ publiczny, który ma prawny obowiązek nadzorowania zgodności z obowiązującymi przepisami o ochronie danych.
 • „EEA” oznacza Europejski Obszar Gospodarczy.
 • „Dane Osobowe” oznaczają informacje dotyczące każdej osoby, lub na podstawie których każda osoba może zostać bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikowana, w szczególności przez odniesienie do identyfikatora, takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane dotyczące lokalizacji, identyfikator online lub jeden lub więcej czynników specyficznych dla fizycznej, fizjologicznej, genetycznej, umysłowej, ekonomicznej, kulturowej lub społecznej tożsamości danej osoby.
 • „Proces”, „Przetwarzanie” lub „Przetworzone” oznacza wszystko, co dzieje się z wszelkimi Danymi Osobowymi, niezależnie od tego, czy są to sposoby zautomatyzowane, takie jak zbieranie, nagrywanie, organizacja, strukturyzacja, przechowywanie, adaptacja lub modyfikacja, pobieranie, konsultacja, wykorzystanie, ujawnienie poprzez transmisję, rozpowszechnianie lub udostępnienie w inny sposób, dostosowanie lub połączenie, ograniczenie, usunięcie lub zniszczenie.
 • „Procesor” oznacza każdą osobę lub podmiot przetwarzający Dane Osobowe w imieniu Administratora (inny niż pracownicy Administratora).
 • "Profilowanie" oznacza każdą formę automatycznego przetwarzania danych osobowych polegającą na wykorzystaniu danych osobowych do oceny pewnych aspektów osobistych dotyczących osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub przewidywania aspektów dotyczących wyników pracy osoby fizycznej, sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, rzetelności, zachowania, lokalizacji lub poczynań.
 • „Odpowiednie dane osobowe” oznaczają dane osobowe, w odniesieniu do których jesteśmy Administratorem.
 • „Wrażliwe dane osobowe” oznaczają dane osobowe dotyczące rasy lub pochodzenia etnicznego, poglądów politycznych, przekonań religijnych lub filozoficznych, przynależności do związków zawodowych, zdrowia fizycznego lub psychicznego, życia seksualnego, wszelkich faktycznych lub zarzucanych przestępstw lub kar, krajowych numerów identyfikacyjnych lub innych informacji które są uważane za wrażliwe na mocy obowiązującego prawa.
 • „Standardowe klauzule umowne” oznaczają wzorcowe klauzule transferowe przyjęte przez Komisję Europejską lub przyjęte przez organ ochrony danych i zatwierdzone przez Komisję Europejską.
 • „Witryna” oznacza dowolną stronę internetową obsługiwaną lub utrzymywaną przez nas lub w naszym imieniu.

(T) Ochrona danych osobowych u Partnerów

W przypadku wyrażenia przez Ciebie zgody do przekazania danych osobowych innym firmom realizującym usługi na Twoją rzecz przy współpracy z nami mogą znaleźć zastosowanie dodatkowe zasady ochrony danych ustalone przez podmiot realizujący usługę.

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych przez JP Medica.

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych


Na podstawie art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO” informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych w rozumieniu art. 4 pkt 7 RODO, podanych w związku z zawarciem i realizacją Umowy Sprzedaży Pakietu Usług Medycznych oraz umowy o korzystanie z Serwisu, jest JP Medica Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Piękna 24/26A, 00-549 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy z siedzibą w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000836368, NIP 7010977674, o kapitale zakładowym wysokości 200 000 zł., zwany dalej „Administratorem”.

2. Administrator uprawniony jest do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w celu:

a) prawidłowego wykonania umowy – podstawą przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do zawarcia lub wykonania tej umowy (art. 6 ust. 1b RODO),
b) w celu dochodzenia roszczeń - podstawą przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, jakim jest dochodzenie roszczeń (art. 6 ust. 1f RODO),
c) w celu archiwizacyjnym - podstawą przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, jakim jest przeznaczenie wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości świadczonych usług (art. 6 ust. 1f RODO),
d) w celach marketingowych - podstawą przetwarzania jest wyrażona przez Panią/Pana zgoda.

3. Pana/Pani dane będą ujawniane w ramach realizacji umowy następującym odbiorcom:

a) podmiot właściwy dla danego etapu realizacji umowy. Podmiotem jest firma współpracująca z Administratorem, zapewniająca wykonanie poszczególnych usług niezbędnych do realizacji umowy, tj.: podmioty, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych, a więc podmioty obsługujące system płatności elektronicznych, dostawcy usług pocztowych, podmioty organizujące i zapewniające świadczenie Usługi Medycznej posiadające umowy Sprzedaży Pakietu usług z Administratorem, w szczególności osoby fizyczne lub prawne będąca podmiotem wykonującym działalność leczniczą zgodnie z przepisami ustawy o działalności leczniczej, podmioty świadczące usługi księgowe, podmioty organizujące i zapewniające obsługę informatyczną Administratora ,
b) osoby współpracujące z Administratorem na podstawie umowy cywilno-prawnej lub umowy o pracę.

4. U Administratora został powołany inspektor ochrony danych, z którym można się kontaktować pod adresem e-mail: iod@jpmedica.pl.

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikające z zawarcia umowy, wykonania usługi lub rękojmi/gwarancji przetwarzać będziemy przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z tą umową, czyli przez 6 lat + 12 miesięcy od końca roku, w którym usługa została wykonana. Wyjaśniamy, że wskazany powyżej okres 6 lat to możliwy okres przedawnienia Pani/Pana roszczeń. Okres ten wydłużyliśmy dodatkowo o 12 miesięcy na wypadek roszczeń zgłoszonych w ostatniej chwili, problemów z doręczeniem, a liczenie od końca roku służy określeniu jednej daty usunięcia danych dla umów kończących się w danym roku. Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu, w tym marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług, będziemy przetwarzali do czasu złożenia przez Panią/Pana sprzeciwu lub do czasu cofnięcia zgody, nie dłużej niż 3 lata od Pani/Pana ostatniego kontaktu z nami. Dane przetwarzane w celach rozliczeniowo-podatkowych oraz archiwizacyjnych przechowujemy przez 6 lat od końca roku, w którym zakończyło się świadczenie usług.

6. Ma Pani/Pan prawo:

a) dostępu do podanych w związku z umową danych i ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
b) do przenoszenia danych, czyli otrzymania od Administratora przekazanych jej danych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, jeżeli są one przetwarzane w celu zawarcia i wykonania umowy lub na podstawie zgody i przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany. Ma Pani/Pan prawo przesłać te dane innemu administratorowi danych,
c) wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

7. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych, jeżeli podstawą przetwarzania jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu Administratora.

8. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, niemniej jest warunkiem koniecznym do zawarcia i wykonania umowy.

9. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.

Zadzwoń teraz
Zadzwoń teraz
801 40 40 40 lub 22 460 03 00

Opłata za połączenie zgodnie z taryfą Twojego operatora

Napisz do nas
Napisz do nas
info@aasapolska.pl
Skorzystaj z formularza
Skorzystaj z formularza
i wyślij wiadomość
Porozmawiaj z nami na czacie
Porozmawiaj z nami
na czacie

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Inspektorem ochrony danych jest Agnieszka Rzycka-Osiej, e-mail: iod@aasapolska.pl

Aasa Standard - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 2500 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 45,57%. Rata miesięczna od 121,47 zł. Roczna stopa oprocentowania 18,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 1791,98 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 794,48 zł, prowizja 997,50 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 4291,98 zł. Stan na dzień 20.05.2024 r.                                                                     

Aasa z Pakietem Gold - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 8600 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 45,56%. Rata miesięczna od 417,83 zł. Roczna stopa oprocentowania 18,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 6164,75 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 2733,35 zł, prowizja 3431,40 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 14764,75 zł. Stan na dzień 20.05.2024 r. Pożyczka z dobrowolnym Pakietem Medycznym. Opłata za dobrowolny Pakiet Medyczny: 2400 zł.                                        

Aasa z Pakietem Premium - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 7900 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 45,56%. Rata miesięczna od 383,82 zł. Roczna stopa oprocentowania 18,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 5662,98 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 2510,88 zł, prowizja 3152,10 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 13562,98 zł. Stan na dzień 20.05.2024 r. Pożyczka z dobrowolnym Pakietem Językowym. Opłata za dobrowolny Pakiet Językowy: 2400 zł.       

Aasa z Pakietem Biznes - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 10800 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 45,56%. Rata miesięczna od 524,71 zł. Roczna stopa oprocentowania 18,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 7741,87 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 3432,67 zł, prowizja 4309,20 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 18541,87 zł. Stan na dzień 20.05.2024 r. Pożyczka z dobrowolnym Pakietem Medycznym. Opłata za dobrowolny Pakiet Medyczny: 3200 zł.                                

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.

Aasa Polska S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym do Rejestru Agentów Ubezpieczeniowych pod numerem 11228955/A. Rejestr Agentów Ubezpieczeniowych znajduje się pod linkiem: https://rpu.knf.gov.pl/

Ochronę ubezpieczeniową dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy  Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.; ul. Topiel 12, 00-342 Warszawa; www.nn.pl; Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy; XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000028131, NIP: 526-030-50-06; Kapitał zakładowy: 59 460 000 zł, wpłacony w całości.
 

Usługi medyczne dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy JP Medica Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Piękna 24/26A, 00-549 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy z siedzibą w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000836368, NIP 7010977674, REGON 385867261 o kapitale zakładowym w wysokości 200 000 zł. 
 
JP Medica Sp. z o.o. jest podmiotem leczniczym wpisanym do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Mazowieckiego pod numerem 000000228622.
 

Usługi telekomunikacyjne dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy Polska Grupa Konsultingowa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Mokotowska 15A/16, 00-640 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000245406, NIP: 5272487651, REGON: 140277411, kapitał zakładowy w wysokości: 500.000 złotych (w całości opłacony), wpisana do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej pod numerem 13252, będąca dostawcą usług w rozumieniu art. 2 pkt 27 lit. a Prawa Telekomunikacyjnego.

Usługi telekomunikacyjne dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy również Privee Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Mokotowska 15A/16, 00-640 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0001029112, NIP: 7011138042, REGON: 524943799, kapitał zakładowy w wysokości: 5 000,00 zł, wpisana do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej pod numerem 13282, będąca dostawcą usług w rozumieniu art. 2 pkt 27 lit. a Prawa Telekomunikacyjnego.

Kurs językowy dla Klientów Aasa Polska S.A. realizowany jest przez Tele-Nauka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy ul. Piękna 24/26 A, 00-549 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000762801, NIP: 5842779937, o kapitale zakładowym w wysokości 100 000 zł.