W związku z decyzją Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydaną w dniu 19 września 2019 r. nr DOZIK-4/2019 Aasa Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie informuje, że stosowała praktykę naruszającą zbiorowe interesy konsumentów polegającą na nieobniżaniu w przypadku przedterminowej spłaty kredytu konsumenckiego całkowitego kosztu kredytu o koszty opłaty przygotowawczej, które dotyczą okresu, o który skrócono czas obowiązywania umowy, co jest niezgodne z art. 49 ust. 1 ustawy o kredycie konsumenckim (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r. poz. 993 ze zm.) oraz godzi w zbiorowe interesy konsumentów. Decyzja Prezesa UOKiK nr DOZIK-4/2019 z dnia 19 września 2019 r. dostępna jest pod adresem www.uokik.gov.pl

Jak czytać umowę o kredyt, pożyczkę?

Jak czytać umowę o kredyt, pożyczkę?

Zanim podejmiemy decyzję o zaciągnięciu pożyczki, zawsze powinniśmy dokładnie sprawę przemyśleć. Gdy jesteśmy zdecydowani, nie podpisujmy jednak umowy bez jej wcześniejszego przeczytania. Warto wiedzieć, jakie są skutki jej sygnowania, na które się zgadzamy. Jak powinniśmy wobec tego czytać umowę o pożyczkę, aby nie umknęły nam żadne ważne zapisy?

Umowa pożyczkowa wiąże pożyczkodawcę z pożyczkobiorcą, określając obowiązki oraz prawa każdej z tych stron. Wtedy, gdy chcemy wziąć pożyczkę, podpisanie umowy to podstawa, chyba że zaciągamy ją na niską sumę od rodziny. W każdym przeciwnym przypadku pożyczka powinna być zatwierdzona właściwą umową.

Dlaczego warto przeczytać umowę pożyczki?

Niestety, wielu z nas popełnia poważny błąd przy zaciąganiu pożyczek – nie czytamy umowy. Zwykle zakładamy, że w umowie nie ma już żadnych zapisów, o których wcześniej nie wiedzieliśmy. Poza tym znaczenie ma tutaj pośpiech – chcemy jak najszybciej podpisać umowę i otrzymać pieniądze, a nie zagłębiać się w skomplikowanej umowie. Oczywiście, sama kwestia trudnego języka stosowanego w umowach nie pozostaje bez znaczenia.

Nie powinniśmy jednak rezygnować z umowy pożyczki – to dzięki niej będziemy mogli dowiedzieć się, na co się piszemy, mówiąc ogólnie. Warto przy tym pamiętać, że sama umowa nie jest jedynym dokumentem, na który powinniśmy zwrócić uwagę. Również zastosowanie mają inne dokumenty, w tym tabela prowizji i opłat czy regulamin pożyczki.

W umowie o pożyczkę powinny znaleźć się następujące informacje:

• określenie stron umowy o pożyczkę wiosenna-pozyczka

• wysokość pożyczki

• zasady spłaty pożyczki

• termin spłaty pożyczki wraz z harmonogramem spłaty

• roczna stopa oprocentowania wraz z warunkami jej zmiany

• prowizje oraz inne opłaty związane z zawarciem umowy

• całkowity koszt pożyczki wiosenna-pozyczka

• sposób zabezpieczenia spłaty pożyczki, jeżeli jest potrzebny

• skutki przedterminowej spłaty pożyczki

• termin, sposób i skutki odstąpienia od umowy pożyczki

• konsekwencje naruszenia postanowień umowy, na przykład braku terminowej spłaty

Zwróćmy szczególną uwagę na zapisy dotyczące oprocentowania oraz innych kosztów pożyczkowych, a także zasad, które mogą zmienić ich wysokość. Największym zagrożeniem są umowy z tak zwanymi klauzulami abuzywnymi, czyli niedozwolonymi, ale obecnie spotykane są one już bardzo rzadko, głównie w mało znanych, cieszących się niezbyt dobrą famą firmach pożyczkowych. Zacinając pożyczkę w dobrej firmie, która ma pozytywne opinie klientów, nie mamy się czego obawiać.

Sprawdź umowę w Aasa już teraz!

Aby pożyczanie nie było związane z ryzykiem, w naszej firmie Aasa Polska wychodzimy naprzeciwko oczekiwaniom klientów i publikujemy wzór umowy na naszej stronie internetowej. Wobec tego można już teraz zapoznać się z zapisami i przeanalizować je spokojnie w domowym zaciszu. W razie dodatkowych pytań nasi pracownicy także są do dyspozycji i odpowiedzą na nie wyczerpująco.

Jeżeli chcesz zdecydować się na pożyczkę ratalną, jesteśmy całkowicie do dyspozycji – oferujemy pożyczki w kwocie do 10 000 złotych na 24 miesiące. Wniosek można złożyć już teraz na naszej stronie internetowej. Zapraszamy serdecznie!

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Aasa Standard - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 6 000 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy 48,12%. Rata miesięczna od 297,58 zł. Roczna stopa oprocentowania 20,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 4 518,69 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki –  2 124,69 zł, prowizja 2 394,00 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 10 518,69 zł. Stan na dzień 15.12.2022 r.

Aasa z Pakietem Korzyści - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 9 900 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 48,12%. Rata miesięczna od 491,00 zł. Roczna stopa oprocentowania 20,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 7 455,87 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 3 505,77 zł, prowizja 3 950,10 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 17355,87 zł. Stan na dzień 15.12.2022 r. Pożyczka z dobrowolnym Pakietem Usług Medycznych. Opłata za dobrowolny Pakiet Usług Medycznych: 3 600,00 zł. 

Aasa z Pakietem Korzyści i Pakietem SIM - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 6 400 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 24 miesięcy wynosi 52,78%. Rata miesięczna od 422,00 zł. Roczna stopa oprocentowania 20,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 3 424,49 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 1 510,89 zł, prowizja 1 913,60 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 9 824,49 zł. Stan na dzień 16.03.2023 r. Pożyczka z dobrowolnym Pakietem Usług Medycznych oraz Pakietem SIM. Opłata za dobrowolny Pakiet Usług Medycznych: 2 000,00 zł. Opłata za dobrowolny Pakiet SIM 200,00 zł.

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.

Aasa Polska S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym do Rejestru Agentów Ubezpieczeniowych pod numerem 11228955/A. Rejestr Agentów Ubezpieczeniowych znajduje się pod linkiem: https://rpu.knf.gov.pl/

Ochronę ubezpieczeniową dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy  Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.; ul. Topiel 12, 00-342 Warszawa; www.nn.pl; Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy; XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000028131, NIP: 526-030-50-06; Kapitał zakładowy: 59 460 000 zł, wpłacony w całości.
 

Usługi medyczne dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy JP Medica Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Piękna 24/26A, 00-549 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy z siedzibą w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000836368, NIP 7010977674, REGON 385867261 o kapitale zakładowym w wysokości 5000,00 zł.
 
JP Medica Sp. z o.o. jest podmiotem leczniczym wpisanym do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Mazowieckiego pod numerem 000000228622.
 

Usługi telekomunikacyjne dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy Polska Grupa Konsultingowa Spółka z ograniczona odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Mokotowska 15A/16, 00-640 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000245406, NIP: 5272487651, REGON: 140277411, kapitał zakładowy w wysokości: 500.000 złotych (w całości opłacony), wpisana do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej pod numerem 13252, będąca dostawcą usług w rozumieniu art. 2 pkt 27 lit. a Prawa Telekomunikacyjnego.