Zimowa pożyczka dla każdego do 15 tys. złotych.

Sprawdź!

Informacje o pożyczkach
i finansach osobistych

Świadczenie pielęgnacyjne 2021

Świadczenie pielęgnacyjne 2021

Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje Ci wtedy, kiedy decydujesz się zrezygnować z pracy, a w zamian za to chcesz „na pełen etat” sprawować opiekę nad osobą niepełnosprawną. Jest to świadczenie z budżetu państwa. Ile aktualnie można dostać, kto konkretnie może ubiegać się o pieniądze i czy coś się zmieni w zakresie świadczenia pielęgnacyjnego w 2021 roku? Sprawdzamy!

Świadczenie pielęgnacyjne to jeden z zasiłków przyznawanych przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Ma być substytutem dochodu dla osób, które nie mają możliwości podjęcia pracy zawodowej, bo pod ich opieką pozostają osoby niepełnosprawne (także dzieci).

Świadczenie pielęgnacyjne – komu i kiedy się należy?

Warunkiem otrzymania świadczenia pielęgnacyjnego jest niepodjęcie lub rezygnacja z zatrudnienia, lub innej pracy zawodowej po to, aby opiekować się osobą, która posiada orzeczenie o niepełnosprawności.

Zasiłek opiekunowi należy się wówczas, jeśli podopieczny wymaga stałej i długotrwałej opieki i nie może funkcjonować samodzielnie albo jeśli jest to dziecko, któremu osoba dorosła jest niezbędna w procesie leczenia, rehabilitacji i edukacji.

O świadczenie pielęgnacyjne 2021 mogą ubiegać się:

  • rodzic (matka albo ojciec),
  • faktyczny opiekun dziecka,
  • osoba, która jest spokrewnioną rodziną zastępczą,
  • inna osoba, na której ciąży obowiązek alimentacyjny (z wyjątkiem tych o znacznym stopniu niepełnosprawności) zgodnie z zasadami opisanymi w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym.

Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje tylko wtedy, gdy niepełnosprawność powstała przed 18. urodzinami danej osoby albo w trakcie nauki w szkole wyższej, nie później niż do ukończenia 25. roku życia.

Jeśli opiekun jest zarejestrowany w urzędzie pracy albo ma status bezrobotnego, to nie wyklucza to możliwości otrzymania świadczenia.

Kto nie jest uprawniony do otrzymania świadczenia pielęgnacyjnego?

Są również wyszczególnione warunki, kiedy nie można otrzymać tego zasiłku. Z taką sytuacją będziemy mieć do czynienia, gdy opiekun:

  • ma prawo do emerytury, renty, renty rodzinnej albo innego uprawnienia emerytalno-rentowego, renty socjalnej, zasiłku stałego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego albo świadczenia przedemerytalnego,
  • ma przyznane prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego lub świadczenia pielęgnacyjnego.

Świadczenie pielęgnacyjne nie przysługuje także wtedy, gdy podopieczny:

  • pozostaje w związku z małżeńskim z wyjątkiem sytuacji, gdy małżonek także jest niepełnosprawny,
  • przebywa w rodzinie zastępczej lub placówce, zapewniającej całodobową opiekę.

Świadczenie pielęgnacyjne nie przysługuje danemu opiekunowi również wtedy, gdy inna osoba otrzymała już to uprawienie (albo zasiłek rodzinny) na tego samego niepełnosprawnego.

Świadczenie pielęgnacyjne – jak się o nie ubiegać?

Aby ubiegać się o świadczenie pielęgnacyjne 2020, ale także o świadczenie pielęgnacyjne 2021 trzeba złożyć wniosek do gminnego ośrodka pomocy społecznej. Dodatkowo musisz dołączyć:

  • skrócony odpis aktu urodzenia dziecka lub inny dokument o randze urzędowej, który potwierdzi wiek podopiecznego (to obowiązuje tylko wtedy, gdy chcesz otrzymać świadczenie na dziecko),
  • orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub pełnej niepełnosprawności.

Zasiłek opiekuńczy na osobę starszą

Jeśli opiekujesz się niepełnosprawnym seniorem, to możesz starać się o świadczenie pielęgnacyjne na takich samych zasadach jak na dziecko. Warto tylko pamiętać, że zasiłek opiekuńczy na osobę starszą nie przysługuje, jeśli stała się ona niepełnosprawna już w dorosłym życiu.

Dodatkowo można się starać o specjalny zasiłek opiekuńczy, który należy się rodzinom, w których dochód w przeliczeniu na osobę nie przekracza 764 zł netto. Ten zasiłek jest przyznawany na rok i wynosi 620 zł miesięcznie.

Świadczenie pielęgnacyjne na osobę dorosłą

Mimo że świadczenie pielęgnacyjne nie dotyczy osób, które po 18. roku życia stały się niepełnosprawne, to coraz częściej, gdy opiekunowie odwołują się od decyzji, to Trybunał Konstytucyjny przyznaje im rację. Trybunał twierdzi, że uzależnienie powstania niepełnosprawności od wieku jest niezgodne z zapisami Konstytucji.

Dlatego kiedy rodzice otrzymają decyzję negatywną od gminy, zwracają się do samorządowych kolegiów odwoławczych, a w ostateczności do Trybunału Konstytucyjnego i uzyskują interpretację na swoją korzyść.

Świadczenie pielęgnacyjne 2018, 2019, 2020

Świadczenie pielęgnacyjne 2020, czyli w obecnym roku wynosi 1 830 zł miesięcznie. Ta kwota jest co roku waloryzowana, co oznacza, że w poprzednich latach suma przysługująca w ramach świadczenia była niższa.

Ile więc wynosiło świadczenie pielęgnacyjne 2019? Osoby uprawnione do otrzymywania tego zasiłku otrzymywały w zeszłym roku na konto lub w gotówce 1 583 zł co miesiąc.

Z kolei świadczenie pielęgnacyjne 2018 było jeszcze niższe, bo wynosiło tylko 1477 zł miesięcznie.

Warto wspomnieć, że wysokość tego zasiłku jest uzależniona od płacy minimalnej, która obowiązuje w danym roku. Coroczna suma jest publikowana w ramach obwieszczenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w Monitorze Polskim.

Świadczenie pielęgnacyjne 2021

Skoro ten zasiłek co roku jest uzależniony od wysokości płacy minimalnej, to można się spodziewać, że świadczenie pielęgnacyjne 2021 wzrośnie w porównaniu do zeszłego roku. Co prawda obwieszczenie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej nie zostało jeszcze opublikowane, ale już w sierpniu rząd wyznaczył nową wartość płacy minimalnej. Z 2 600 zł brutto zostanie podniesiona do 2 800 zł brutto. Ten wzrost przełoży się również na wyższe świadczenie pielęgnacyjne 2021.

Spodziewana podwyżka wynosi 7,7% w stosunku do 2020 roku, więc prawdopodobnie wysokość zasiłku w przyszłym roku będzie równa 1 971 zł.

Ten wpis znajduje się w kategorii