Świadczenie pielęgnacyjne w 2021 roku

Świadczenie pielęgnacyjne w 2021 roku

Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje Ci wtedy, kiedy decydujesz się zrezygnować z pracy, a w zamian za to chcesz „na pełen etat” sprawować opiekę nad osobą niepełnosprawną. Jest to świadczenie z budżetu państwa. Ile aktualnie można dostać, kto konkretnie może ubiegać się o pieniądze i czy coś się zmieni w zakresie świadczenia pielęgnacyjnego w 2021 roku? Sprawdzamy!

Świadczenie pielęgnacyjne to jeden z zasiłków przyznawanych przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Ma być substytutem dochodu dla osób, które nie mają możliwości podjęcia pracy zawodowej, bo pod ich opieką pozostają osoby niepełnosprawne (także dzieci).

Świadczenie pielęgnacyjne – komu i kiedy się należy?

Warunkiem otrzymania świadczenia pielęgnacyjnego jest niepodjęcie lub rezygnacja z zatrudnienia, lub innej pracy zawodowej po to, aby opiekować się osobą, która posiada orzeczenie o niepełnosprawności.

Zasiłek opiekunowi należy się wówczas, jeśli podopieczny wymaga stałej i długotrwałej opieki i nie może funkcjonować samodzielnie albo jeśli jest to dziecko, któremu osoba dorosła jest niezbędna w procesie leczenia, rehabilitacji i edukacji.

O świadczenie pielęgnacyjne 2021 mogą ubiegać się:

  • rodzic (matka albo ojciec),
  • faktyczny opiekun dziecka,
  • osoba, która jest spokrewnioną rodziną zastępczą,
  • inna osoba, na której ciąży obowiązek alimentacyjny (z wyjątkiem tych o znacznym stopniu niepełnosprawności) zgodnie z zasadami opisanymi w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym.

Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje tylko wtedy, gdy niepełnosprawność powstała przed 18. urodzinami danej osoby albo w trakcie nauki w szkole wyższej, nie później niż do ukończenia 25. roku życia.

Jeśli opiekun jest zarejestrowany w urzędzie pracy albo ma status bezrobotnego, to nie wyklucza to możliwości otrzymania świadczenia.

Kto nie jest uprawniony do otrzymania świadczenia pielęgnacyjnego?

Są również wyszczególnione warunki, kiedy nie można otrzymać tego zasiłku. Z taką sytuacją będziemy mieć do czynienia, gdy opiekun:

  • ma prawo do emerytury, renty, renty rodzinnej albo innego uprawnienia emerytalno-rentowego, renty socjalnej, zasiłku stałego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego albo świadczenia przedemerytalnego,
  • ma przyznane prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego lub świadczenia pielęgnacyjnego.

Świadczenie pielęgnacyjne nie przysługuje także wtedy, gdy podopieczny:

  • pozostaje w związku z małżeńskim z wyjątkiem sytuacji, gdy małżonek także jest niepełnosprawny,
  • przebywa w rodzinie zastępczej lub placówce, zapewniającej całodobową opiekę.

Świadczenie pielęgnacyjne nie przysługuje danemu opiekunowi również wtedy, gdy inna osoba otrzymała już to uprawienie (albo zasiłek rodzinny) na tego samego niepełnosprawnego.

Świadczenie pielęgnacyjne – jak się o nie ubiegać?

Aby ubiegać się o świadczenie pielęgnacyjne 2020, ale także o świadczenie pielęgnacyjne 2021 trzeba złożyć wniosek do gminnego ośrodka pomocy społecznej. Dodatkowo musisz dołączyć:

  • skrócony odpis aktu urodzenia dziecka lub inny dokument o randze urzędowej, który potwierdzi wiek podopiecznego (to obowiązuje tylko wtedy, gdy chcesz otrzymać świadczenie na dziecko),
  • orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub pełnej niepełnosprawności.

Zasiłek opiekuńczy na osobę starszą

Jeśli opiekujesz się niepełnosprawnym seniorem, to możesz starać się o świadczenie pielęgnacyjne na takich samych zasadach jak na dziecko. Warto tylko pamiętać, że zasiłek opiekuńczy na osobę starszą nie przysługuje, jeśli stała się ona niepełnosprawna już w dorosłym życiu.

Dodatkowo można się starać o specjalny zasiłek opiekuńczy, który należy się rodzinom, w których dochód w przeliczeniu na osobę nie przekracza 764 zł netto. Ten zasiłek jest przyznawany na rok i wynosi 620 zł miesięcznie.

Świadczenie pielęgnacyjne na osobę dorosłą

Mimo że świadczenie pielęgnacyjne nie dotyczy osób, które po 18. roku życia stały się niepełnosprawne, to coraz częściej, gdy opiekunowie odwołują się od decyzji, to Trybunał Konstytucyjny przyznaje im rację. Trybunał twierdzi, że uzależnienie powstania niepełnosprawności od wieku jest niezgodne z zapisami Konstytucji.

Dlatego kiedy rodzice otrzymają decyzję negatywną od gminy, zwracają się do samorządowych kolegiów odwoławczych, a w ostateczności do Trybunału Konstytucyjnego i uzyskują interpretację na swoją korzyść.

Świadczenie pielęgnacyjne 2018, 2019, 2020

Świadczenie pielęgnacyjne 2020, czyli w obecnym roku wynosi 1 830 zł miesięcznie. Ta kwota jest co roku waloryzowana, co oznacza, że w poprzednich latach suma przysługująca w ramach świadczenia była niższa.

Ile więc wynosiło świadczenie pielęgnacyjne 2019? Osoby uprawnione do otrzymywania tego zasiłku otrzymywały w zeszłym roku na konto lub w gotówce 1 583 zł co miesiąc.

Z kolei świadczenie pielęgnacyjne 2018 było jeszcze niższe, bo wynosiło tylko 1477 zł miesięcznie.

Warto wspomnieć, że wysokość tego zasiłku jest uzależniona od płacy minimalnej, która obowiązuje w danym roku. Coroczna suma jest publikowana w ramach obwieszczenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w Monitorze Polskim.

Świadczenie pielęgnacyjne 2021

Skoro ten zasiłek co roku jest uzależniony od wysokości płacy minimalnej, to można się spodziewać, że świadczenie pielęgnacyjne 2021 wzrośnie w porównaniu do zeszłego roku. Co prawda obwieszczenie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej nie zostało jeszcze opublikowane, ale już w sierpniu rząd wyznaczył nową wartość płacy minimalnej. Z 2 600 zł brutto zostanie podniesiona do 2 800 zł brutto. Ten wzrost przełoży się również na wyższe świadczenie pielęgnacyjne 2021.

Spodziewana podwyżka wynosi 7,7% w stosunku do 2020 roku, więc prawdopodobnie wysokość zasiłku w przyszłym roku będzie równa 1 971 zł.

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Inspektorem ochrony danych jest Agnieszka Rzycka-Osiej, e-mail: iod@aasapolska.pl

Aasa Standard - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 2500 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 45,68%. Rata miesięczna od 121,47 zł. Roczna stopa oprocentowania 18.50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 1789,04 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 791,54 zł, prowizja 997,50 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 4289,04 zł. Stan na dzień 02.02.2024 r.                                                                           

Aasa z Pakietem Gold - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 4800 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 45,68%. Rata miesięczna od 233,21 zł. Roczna stopa oprocentowania 18,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 3435,02 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 1519,82 zł, prowizja 1915,20 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 8235,02 zł. Stan na dzień 02.02.2024 r. Pożyczka z dobrowolnym Pakietem Medycznym. Opłata za dobrowolny Pakiet Medyczny: 1400 zł.                                          

Aasa z Pakietem Premium - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 7100 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 45,68%. Rata miesięczna od 344,95 zł. Roczna stopa oprocentowania 18,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 5081,09 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 2248,19 zł, prowizja 2832,90 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 12181,09 zł. Stan na dzień 02.02.2024 r. Pożyczka z dobrowolnym Pakietem Językowym. Opłata za dobrowolny Pakiet Językowy: 2000 zł.        

Aasa z Pakietem Biznes - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 10700 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 45,68%. Rata miesięczna od 519,85 zł. Roczna stopa oprocentowania 18,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 7657,45 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 3388,15 zł, prowizja 4269,30 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 18357,45 zł. Stan na dzień 02.02.2024 r. Pożyczka z dobrowolnym Pakietem Medycznym. Opłata za dobrowolny Pakiet Medyczny: 3200 zł.                                     

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.

Aasa Polska S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym do Rejestru Agentów Ubezpieczeniowych pod numerem 11228955/A. Rejestr Agentów Ubezpieczeniowych znajduje się pod linkiem: https://rpu.knf.gov.pl/

Ochronę ubezpieczeniową dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy  Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.; ul. Topiel 12, 00-342 Warszawa; www.nn.pl; Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy; XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000028131, NIP: 526-030-50-06; Kapitał zakładowy: 59 460 000 zł, wpłacony w całości.
 

Usługi medyczne dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy JP Medica Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Piękna 24/26A, 00-549 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy z siedzibą w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000836368, NIP 7010977674, REGON 385867261 o kapitale zakładowym w wysokości 200 000 zł. 
 
JP Medica Sp. z o.o. jest podmiotem leczniczym wpisanym do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Mazowieckiego pod numerem 000000228622.
 

Usługi telekomunikacyjne dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy Polska Grupa Konsultingowa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Mokotowska 15A/16, 00-640 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000245406, NIP: 5272487651, REGON: 140277411, kapitał zakładowy w wysokości: 500.000 złotych (w całości opłacony), wpisana do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej pod numerem 13252, będąca dostawcą usług w rozumieniu art. 2 pkt 27 lit. a Prawa Telekomunikacyjnego.

Usługi telekomunikacyjne dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy również Privee Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Mokotowska 15A/16, 00-640 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0001029112, NIP: 7011138042, REGON: 524943799, kapitał zakładowy w wysokości: 5 000,00 zł, wpisana do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej pod numerem 13282, będąca dostawcą usług w rozumieniu art. 2 pkt 27 lit. a Prawa Telekomunikacyjnego.

Kurs językowy dla Klientów Aasa Polska S.A. realizowany jest przez Tele-Nauka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy ul. Piękna 24/26 A, 00-549 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000762801, NIP: 5842779937, o kapitale zakładowym w wysokości 100 000 zł.