Weź pożyczkę, której rata nie wzrośnie przez cały okres spłaty. RRSO: 77,46%

Sprawdź!

Komornik a windykator - czym się różnią?

Komornik a windykator - czym się różnią?

Często komornika i windykatora traktujemy tak samo, ale nie każdy z nas wie, że w rzeczywistości są to dwa różne zawody o odmiennych uprawnieniach. Jakie są główne różnice między komornikiem a windykatorem?

Różnicę pomiędzy komornikiem a windykatorem można streścić krótko – windykator próbuje odzyskać pieniądze od dłużnika, zanim jeszcze sprawa trafi do sądu, z kolei komornik odzyskuje pieniądze po wyroku sądowym. Większość wierzycieli, czyli osób, którym dłużnicy mają oddać pieniądze, decyduje się na wynajęcie windykatorów, aby odzyskać środki jeszcze zanim sytuacja się skomplikuje i będzie wymagała wejścia na drogę sądową.

Kim jest windykator?

Windykator jest osobą, która zajmuje się nakłanianiem dłużników do spłaty długów. Aby zostać windykatorem, nie potrzebujemy uprawnień takich jak komornik. Windykatorzy przechodzą przede wszystkim specjalne kursy, które skoncentrowane są na tym, jak skutecznie odzyskiwać pieniądze.

Świadczeniem usług windykacyjnych zajmują się głównie duże firmy, które obsługują klientów mających dłużników – banki, firmy pożyczkowe, operatorów telekomunikacyjnych.

Co może, a czego nie może windykator?

Windykatorzy zajmują się działaniami określanymi jako polubowne i nie mają odpowiednich uprawnień do zajęć komorniczych – to naczelne różnice między komornikiem a windykatorem. Windykatorzy głównie koncentrują się na kontakcie listownym oraz telefonicznym. Wysyłają SMS-y, telefonują, wysyłają listy przypominające o spłacie zadłużenia. To właśnie główny cel windykacji – zmobilizowanie do spłaty długu.

Windykator nie może jednak łamać prawa, nękać dłużnika, na przykład dzwonić kilkadziesiąt razy dziennie, nie może straszyć go, nie może próbować wejść do domu. Może natomiast zakomunikować dłużnikowi, jakie będą konsekwencje braku spłaty, a także pomóc w rozłożeniu długu na łatwe w uregulowaniu raty.

Czy powinniśmy unikać windykatora?

Windykatorzy bardzo często spotykają się z sytuacją, że dłużnik unika kontaktu z nimi i ignoruje ich próby komunikacji. Brak odbierania telefonów, wyrzucanie listów jednak niczego nie zmienia, a wprost przeciwnie – odwlekanie sprawy powoduje, że odsetki narastają i w konsekwencji sprawa trafia do sądu. Wówczas dług do spłaty będzie jeszcze wyższy.

Kiedy dłużnik spotyka się z komornikiem?

Jeśli windykacja nie przynosi oczekiwanych skutków, sprawa najczęściej trafia do sądu. Wtedy egzekucją zadłużenia zajmuje się już komornik sądowy. Jest on funkcjonariuszem publicznym, którego obowiązkiem jest wykonywanie rozstrzygnięć w oparciu o przymus egzekucyjny.

Komornik może zająć środki znajdujące się na rachunkach bankowych oraz lokatach, zostawiając dłużnikowi tylko małą, wymaganą do przeżycia kwotę. Może też dokonywać egzekucji z majątku dłużnika, na przykład może zająć i zlicytować ruchomości i nieruchomości. Warto też wspomnieć, że z komornikiem nie możemy negocjować.

Podsumowując, najlepiej z komornikami w ogóle nie mieć do czynienia. Gdy pojawia się ryzyko braku spłaty zadłużenia z pożyczki lub innego źródła, najlepiej od razu skontaktować się z pożyczkodawcą w celu wyjaśnienia sytuacji.

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Aasa Standard - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 5300 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 88,30%. Rata miesięczna od 353,49 zł. Roczna stopa oprocentowania 20,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 7161,48 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 1874,73 zł, prowizja 5286,75 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 12461,48 zł. Stan na dzień 08.09.2022 r                                    

Aasa z Pakietem Korzyści - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 5300 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 77,46%. Rata miesięczna od 329,64 zł. Roczna stopa oprocentowania 20,50% (stopa stała). Całkowity koszt pożyczki: 6326,73 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 1874,73 zł, prowizja 4452 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 11626,73 zł. Stan na dzień 08.09.2022 r. Pożyczka z dobrowolnym Pakietem Usług Medycznych. Składka dobrowolnego Pakietu Usług Medycznych: 1 400,00 zł. Składka jest kredytowana i opłacana jednorazowo z kwoty udzielonej pożyczki.     

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.

Aasa Polska S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym do Rejestru Agentów Ubezpieczeniowych pod numerem 11228955/A. Rejestr Agentów Ubezpieczeniowych znajduje się pod linkiem: https://rpu.knf.gov.pl/

Ochronę ubezpieczeniową dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy  NNLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji Spółka Akcyjna (NNLife TUnŻiR S.A., dalej jako Towarzystwo) z siedzibą w Warszawie przy ul. Przemysłowej 26, 00-450 Warszawa, wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000028131, REGON 010928125, NIP 526-030-50-06, wysokość kapitału zakładowego 21.490.000,00 zł. 
 

Usługi medyczne dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy JP Medica Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Piękna 24/26A, 00-549 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy z siedzibą w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000836368, NIP 7010977674, REGON 385867261 o kapitale zakładowym w wysokości 5000,00 zł.
 
JP Medica Sp. z o.o. jest podmiotem leczniczym wpisanym do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Mazowieckiego pod numerem 000000228622.