Weź pożyczkę, której rata nie wzrośnie przez cały okres spłaty. RRSO: 77,46%

Sprawdź!

Darowizna od rodziców. Co z podatkiem?

Darowizna od rodziców. Co z podatkiem?

Większość z nas zdaje sobie sprawę, że za darowizny od rodziny nie musimy płacić. Nie każdy jednak zdaje sobie sprawę z tego, że będzie ona zwolniona jedynie wtedy, gdy dopełnimy odpowiednich formalności w urzędzie skarbowym.

Na gruncie podarku od spadków i darowizn możemy wyróżnić kilka grup podatkowych. W zależności od tego, z jaką grupą podatkową mamy do czynienia, musimy zapłacić określony podatek lub możemy być z niego zwolnieni.

Grupa podatkowa 1

• zaliczają się do niej małżonek, zstępni, w tym dzieci, wnuki, prawnuki, wstępni, w tym rodzice, dziadkowie, rodzeństwo, ponadto ojczym, macocha, pasierb, zięć, synowa, teściowie

• kwota wolna od podatku to 9 637 złotych od jednego darczyńcy lub 19 274 złotych od wielu darczyńców z możliwością całkowitego zwolnienia od podatku – szczegóły poniżej

Grupa podatkowa 2

• zaliczają się do niej zstępni rodzeństwa, rodzeństwo rodziców, zstępni i małżonkowie pasierbów, małżonkowie rodzeństwa i rodzeństwo małżonków, małżonkowie rodzeństwa małżonków, małżonkowie innych zstępnych

• kwota wolna od podatku to 7 276 złotych

Grupa podatkowa 3

• zaliczają się do niej inni nabywcy

• kwota wolna od podatku to 4 902 złotych

Generalnie wszystkie darowizny są opodatkowane podatkiem od spadku i darowizn. Jednak w niektórych grupach podatkowych obowiązują kwoty wolne od podatku. Jeżeli wysokość darowizny ich nie przekroczy, podatek nie musi być płacony.

Jednak jeżeli darowizna od tej samej osoby ma miejsce więcej niż jeden raz to wartość przekazanej darowizny ujmuje się łącznie w okresie 5 lat, poprzedzających rok, w którym miało miejsce ostatnie nabycie. Wówczas darowizny w tym okresie się sumują.

Całkowite zwolnienie z podatku od darowizny

Najbliżsi krewni mają możliwość skorzystania ze specjalnych przywilejów podatkowych. Dotyczy to darowizn otrzymywanych od małżonków, zstępnych, wstępnych, rodzeństwa, ojczyma i macochy, czyli części osób zaliczanych do grupy podatkowej 1. W tym przypadku można być całkowicie zwolnionym z podatku od darowizny bez względu na jego wartość.

Aby nie musieć płacić podatku od takiej darowizny, musimy zgłosić ten fakt w urzędzie skarbowym. Gdy nie dochowamy formalności, nadwyżka od kwoty 9 637 złotych będzie opodatkowana. Unikniemy tego wtedy, gdy zgłosimy darowiznę, więc warto o tym pamiętać!

Formalności związane z darowizną od rodziców i innych osób

Darowizna powinna być przekazana w formie przelewu bankowego lub przekazem pocztowym, czyli musimy posiadać dowód, że została ona w konkretnej wysokości przekazana, jeżeli jest ona wyższa od kwoty 9 637 złotych dla najbliższej rodziny. Przy niższej sumie dla tej grupy podatkowej nie jest to potrzebne.

Pamiętajmy przy tym o wskazanych wcześniej terminach. Gdy przykładowo syn otrzyma od ojca każdego roku darowiznę po 5 000 złotych na przeciągu 3 lat, co daje 15 000 złotych, wówczas trzeba także zgłosić ten fakt do urzędu.

Ponadto, aby skorzystać ze zwolnienia z podatku, osoba, która otrzymała darowiznę, musi dokonać jej zgłoszenia w urzędzie skarbowym właściwym dla siebie w terminie 6 miesięcy od jej dokonania. Będziemy musieli wypełnić wtedy formularz SD-Z2 i dołączyć do niego wspomniany dowód otrzymania środków pieniężnych – wydruk przelewu albo przekaz pocztowy.

Tak samo postępujemy w przypadku innych grup, ale przy przekroczeniu wskazanych sum musimy już liczyć się z koniecznością zapłaty podatku od darowizny.

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Aasa Standard - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 5300 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 88,30%. Rata miesięczna od 353,49 zł. Roczna stopa oprocentowania 20,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 7161,48 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 1874,73 zł, prowizja 5286,75 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 12461,48 zł. Stan na dzień 08.09.2022 r                                    

Aasa z Pakietem Korzyści - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 5300 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 77,46%. Rata miesięczna od 329,64 zł. Roczna stopa oprocentowania 20,50% (stopa stała). Całkowity koszt pożyczki: 6326,73 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 1874,73 zł, prowizja 4452 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 11626,73 zł. Stan na dzień 08.09.2022 r. Pożyczka z dobrowolnym Pakietem Usług Medycznych. Składka dobrowolnego Pakietu Usług Medycznych: 1 400,00 zł. Składka jest kredytowana i opłacana jednorazowo z kwoty udzielonej pożyczki.     

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.

Aasa Polska S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym do Rejestru Agentów Ubezpieczeniowych pod numerem 11228955/A. Rejestr Agentów Ubezpieczeniowych znajduje się pod linkiem: https://rpu.knf.gov.pl/

Ochronę ubezpieczeniową dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy  NNLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji Spółka Akcyjna (NNLife TUnŻiR S.A., dalej jako Towarzystwo) z siedzibą w Warszawie przy ul. Przemysłowej 26, 00-450 Warszawa, wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000028131, REGON 010928125, NIP 526-030-50-06, wysokość kapitału zakładowego 21.490.000,00 zł. 
 

Usługi medyczne dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy JP Medica Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Piękna 24/26A, 00-549 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy z siedzibą w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000836368, NIP 7010977674, REGON 385867261 o kapitale zakładowym w wysokości 5000,00 zł.
 
JP Medica Sp. z o.o. jest podmiotem leczniczym wpisanym do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Mazowieckiego pod numerem 000000228622.