W związku z decyzją Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydaną w dniu 19 września 2019 r. nr DOZIK-4/2019 Aasa Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie informuje, że stosowała praktykę naruszającą zbiorowe interesy konsumentów polegającą na nieobniżaniu w przypadku przedterminowej spłaty kredytu konsumenckiego całkowitego kosztu kredytu o koszty opłaty przygotowawczej, które dotyczą okresu, o który skrócono czas obowiązywania umowy, co jest niezgodne z art. 49 ust. 1 ustawy o kredycie konsumenckim (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r. poz. 993 ze zm.) oraz godzi w zbiorowe interesy konsumentów. Decyzja Prezesa UOKiK nr DOZIK-4/2019 z dnia 19 września 2019 r. dostępna jest pod adresem www.uokik.gov.pl

Darowizna od rodziców. Co z podatkiem?

Darowizna od rodziców. Co z podatkiem?

Większość z nas zdaje sobie sprawę, że za darowizny od rodziny nie musimy płacić. Nie każdy jednak zdaje sobie sprawę z tego, że będzie ona zwolniona jedynie wtedy, gdy dopełnimy odpowiednich formalności w urzędzie skarbowym.

Na gruncie podarku od spadków i darowizn możemy wyróżnić kilka grup podatkowych. W zależności od tego, z jaką grupą podatkową mamy do czynienia, musimy zapłacić określony podatek lub możemy być z niego zwolnieni.

Grupa podatkowa 1

• zaliczają się do niej małżonek, zstępni, w tym dzieci, wnuki, prawnuki, wstępni, w tym rodzice, dziadkowie, rodzeństwo, ponadto ojczym, macocha, pasierb, zięć, synowa, teściowie

• kwota wolna od podatku to 9 637 złotych od jednego darczyńcy lub 19 274 złotych od wielu darczyńców z możliwością całkowitego zwolnienia od podatku – szczegóły poniżej

Grupa podatkowa 2

• zaliczają się do niej zstępni rodzeństwa, rodzeństwo rodziców, zstępni i małżonkowie pasierbów, małżonkowie rodzeństwa i rodzeństwo małżonków, małżonkowie rodzeństwa małżonków, małżonkowie innych zstępnych wiosenna-pozyczka

• kwota wolna od podatku to 7 276 złotych

Grupa podatkowa 3

• zaliczają się do niej inni nabywcy

• kwota wolna od podatku to 4 902 złotych

Generalnie wszystkie darowizny są opodatkowane podatkiem od spadku i darowizn. Jednak w niektórych grupach podatkowych obowiązują kwoty wolne od podatku. Jeżeli wysokość darowizny ich nie przekroczy, podatek nie musi być płacony.

Jednak jeżeli darowizna od tej samej osoby ma miejsce więcej niż jeden raz to wartość przekazanej darowizny ujmuje się łącznie w okresie 5 lat, poprzedzających rok, w którym miało miejsce ostatnie nabycie. Wówczas darowizny w tym okresie się sumują.

Całkowite zwolnienie z podatku od darowizny

Najbliżsi krewni mają możliwość skorzystania ze specjalnych przywilejów podatkowych. Dotyczy to darowizn otrzymywanych od małżonków, zstępnych, wstępnych, rodzeństwa, ojczyma i macochy, czyli części osób zaliczanych do grupy podatkowej 1. W tym przypadku można być całkowicie zwolnionym z podatku od darowizny bez względu na jego wartość. wiosenna-pozyczka

Aby nie musieć płacić podatku od takiej darowizny, musimy zgłosić ten fakt w urzędzie skarbowym. Gdy nie dochowamy formalności, nadwyżka od kwoty 9 637 złotych będzie opodatkowana. Unikniemy tego wtedy, gdy zgłosimy darowiznę, więc warto o tym pamiętać!

Formalności związane z darowizną od rodziców i innych osób

Darowizna powinna być przekazana w formie przelewu bankowego lub przekazem pocztowym, czyli musimy posiadać dowód, że została ona w konkretnej wysokości przekazana, jeżeli jest ona wyższa od kwoty 9 637 złotych dla najbliższej rodziny. Przy niższej sumie dla tej grupy podatkowej nie jest to potrzebne.

Pamiętajmy przy tym o wskazanych wcześniej terminach. Gdy przykładowo syn otrzyma od ojca każdego roku darowiznę po 5 000 złotych na przeciągu 3 lat, co daje 15 000 złotych, wówczas trzeba także zgłosić ten fakt do urzędu.

Ponadto, aby skorzystać ze zwolnienia z podatku, osoba, która otrzymała darowiznę, musi dokonać jej zgłoszenia w urzędzie skarbowym właściwym dla siebie w terminie 6 miesięcy od jej dokonania. Będziemy musieli wypełnić wtedy formularz SD-Z2 i dołączyć do niego wspomniany dowód otrzymania środków pieniężnych – wydruk przelewu albo przekaz pocztowy.

Tak samo postępujemy w przypadku innych grup, ale przy przekroczeniu wskazanych sum musimy już liczyć się z koniecznością zapłaty podatku od darowizny.

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Aasa Standard - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 6 000 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy 48,12%. Rata miesięczna od 297,58 zł. Roczna stopa oprocentowania 20,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 4 518,69 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki –  2 124,69 zł, prowizja 2 394,00 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 10 518,69 zł. Stan na dzień 15.12.2022 r.

Aasa z Pakietem Korzyści - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 9 900 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 48,12%. Rata miesięczna od 491,00 zł. Roczna stopa oprocentowania 20,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 7 455,87 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 3 505,77 zł, prowizja 3 950,10 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 17355,87 zł. Stan na dzień 15.12.2022 r. Pożyczka z dobrowolnym Pakietem Usług Medycznych. Opłata za dobrowolny Pakiet Usług Medycznych: 3 600,00 zł. 

Aasa z Pakietem Korzyści i Pakietem SIM - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 6 400 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 24 miesięcy wynosi 52,78%. Rata miesięczna od 422,00 zł. Roczna stopa oprocentowania 20,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 3 424,49 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 1 510,89 zł, prowizja 1 913,60 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 9 824,49 zł. Stan na dzień 16.03.2023 r. Pożyczka z dobrowolnym Pakietem Usług Medycznych oraz Pakietem SIM. Opłata za dobrowolny Pakiet Usług Medycznych: 2 000,00 zł. Opłata za dobrowolny Pakiet SIM 200,00 zł.

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.

Aasa Polska S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym do Rejestru Agentów Ubezpieczeniowych pod numerem 11228955/A. Rejestr Agentów Ubezpieczeniowych znajduje się pod linkiem: https://rpu.knf.gov.pl/

Ochronę ubezpieczeniową dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy  Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.; ul. Topiel 12, 00-342 Warszawa; www.nn.pl; Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy; XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000028131, NIP: 526-030-50-06; Kapitał zakładowy: 59 460 000 zł, wpłacony w całości.
 

Usługi medyczne dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy JP Medica Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Piękna 24/26A, 00-549 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy z siedzibą w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000836368, NIP 7010977674, REGON 385867261 o kapitale zakładowym w wysokości 5000,00 zł.
 
JP Medica Sp. z o.o. jest podmiotem leczniczym wpisanym do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Mazowieckiego pod numerem 000000228622.
 

Usługi telekomunikacyjne dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy Polska Grupa Konsultingowa Spółka z ograniczona odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Mokotowska 15A/16, 00-640 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000245406, NIP: 5272487651, REGON: 140277411, kapitał zakładowy w wysokości: 500.000 złotych (w całości opłacony), wpisana do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej pod numerem 13252, będąca dostawcą usług w rozumieniu art. 2 pkt 27 lit. a Prawa Telekomunikacyjnego.