Weź pożyczkę, której rata nie wzrośnie przez cały okres spłaty. RRSO: 77,46%

Sprawdź!

Dziedziczenie środków z OFE przez małżonka

Dziedziczenie środków z OFE przez małżonka

OFE, czyli Otwarte Fundusze Emerytalne, które nazywane są też drugim filarem, pozwalają Polakom na dodatkowe dokładanie pieniędzy na emeryturę. Teraz już nie każdy korzysta z OFE po przeprowadzonych niedawno zmianach. Gdy jednak mamy środki zgromadzone w OFE, mogą być one dziedziczone przez naszych bliskich. Na jakich zasadach odbywa się dziedziczenie środków zgromadzonych w OFE na rachunku zmarłego członka funduszu emerytalnego?

Gdy jednak mamy środki zgromadzone w OFE, mogą być one dziedziczone przez naszych bliskich. Na jakich zasadach odbywa się dziedziczenie środków zgromadzonych w OFE na rachunku zmarłego członka funduszu emerytalnego?

Ustawa o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych zakłada możliwość przeprowadzenia wypłaty środków zgromadzonych na rachunku osoby ubezpieczonej w związku z jej śmiercią. Wypłata może być wykonana wtedy w dwóch częściach. Pierwszą jest część przeznaczona dla małżonkowa zmarłego członka otwartego funduszu emerytalnego, drugą dla osobie wskazanej, inaczej uposażonej przez zmarłego członka otwartego funduszu emerytalnego. Zmarły zaznacza przy tym udziały procentowe każdej z osób uposażonych, gdy jest ich więcej niż jedna.

Dziedziczenie środków z OFE przez małżonka

Odziedziczenie środków z OFE od zmarłego małżonka jest możliwe w sytuacji, gdy nie miało miejsca żadne umowne ograniczenie wspólności, rozwód czy separacja. Wtedy na konto współmałżonka prowadzone w otwartym funduszu emerytalnym będzie przelana połowa zgromadzonych środków. Gdy współmałżonek nie ma takiego konta, OFE ma obowiązek je założyć. Wobec tego nie mamy wtedy możliwości wypłaty pieniędzy bezpośrednio. Będą one czekały na to, aż przejdziemy na emeryturę.

Aby otrzymać środki na swoje konto OFE, konieczne jest przedstawienie odpowiednich dokumentów:

• odpis aktu zgonu

• odpisu aktu małżeństwa

• pisemne oświadczenie stwierdzające, że do momentu śmierci członka funduszu nie zaszły żadne zmiany w stosunkach majątkowych między małżonkami

Dziedziczenie środków z OFE przez osoby uposażone

Środki zebrane na rachunku OFE przez zmarłego, gdy nie będą wypłacone małżonkowi osoby ubezpieczonej, są przekazywane tym osobom, które zostały uposażone przez zmarłego. Warto przy tym wskazać, że przy przystąpieniu do Otwartego Funduszu Emerytalnego możemy wskazać na osoby, które będą upoważnione do uzyskania pozostałej części środków w razie naszej śmierci.

Wypłata przekazywana jest w terminie 3 miesięcy, ale nie wcześniej niż w terminie 1 miesiąca od momentu przedstawienia dokumentu tożsamości przez osobę uprawnioną. Wypłata dokonywana jest wtedy bezpośrednio na rzecz osoby wskazanej przez zmarłego i ma miejsce w formie wypłaty jednorazowej lub w ratach płatnych przez okres do 2 lat, zgodnie z pisemną dyspozycją osoby uprawnionej. Gdy osobą uprawnioną jest małżonek, wówczas wypłata przekazana może być też na jej rachunek w OFE.

Co wtedy, gdy zmarły nie wskazał osób uposażonych?

Jeśli zmarły nie wskaże żadnych osób uposażonych, wówczas środki zgromadzone przez niego wchodzą w skład masy spadkowej. Wówczas mogą otrzymać je spadkobiercy.

Tak spadkobiercy prawni, jak i inne osoby wyznaczone przez zmarłego członka OFE dziedziczą środki jedynie wtedy, gdy umrze on jeszcze przed przyznaniem mu świadczenia emerytalnego.

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Aasa Standard - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 5300 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 88,30%. Rata miesięczna od 353,49 zł. Roczna stopa oprocentowania 20,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 7161,48 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 1874,73 zł, prowizja 5286,75 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 12461,48 zł. Stan na dzień 08.09.2022 r                                    

Aasa z Pakietem Korzyści - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 5300 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 77,46%. Rata miesięczna od 329,64 zł. Roczna stopa oprocentowania 20,50% (stopa stała). Całkowity koszt pożyczki: 6326,73 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 1874,73 zł, prowizja 4452 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 11626,73 zł. Stan na dzień 08.09.2022 r. Pożyczka z dobrowolnym Pakietem Usług Medycznych. Składka dobrowolnego Pakietu Usług Medycznych: 1 400,00 zł. Składka jest kredytowana i opłacana jednorazowo z kwoty udzielonej pożyczki.     

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.

Aasa Polska S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym do Rejestru Agentów Ubezpieczeniowych pod numerem 11228955/A. Rejestr Agentów Ubezpieczeniowych znajduje się pod linkiem: https://rpu.knf.gov.pl/

Ochronę ubezpieczeniową dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy  NNLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji Spółka Akcyjna (NNLife TUnŻiR S.A., dalej jako Towarzystwo) z siedzibą w Warszawie przy ul. Przemysłowej 26, 00-450 Warszawa, wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000028131, REGON 010928125, NIP 526-030-50-06, wysokość kapitału zakładowego 21.490.000,00 zł. 
 

Usługi medyczne dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy JP Medica Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Piękna 24/26A, 00-549 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy z siedzibą w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000836368, NIP 7010977674, REGON 385867261 o kapitale zakładowym w wysokości 5000,00 zł.
 
JP Medica Sp. z o.o. jest podmiotem leczniczym wpisanym do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Mazowieckiego pod numerem 000000228622.