Informacje o pożyczkach
i finansach osobistych

Dziedziczenie środków z OFE

Dziedziczenie środków z OFE

OFE, czyli Otwarte Fundusze Emerytalne, które nazywane są też drugim filarem, pozwalają Polakom na dodatkowe dokładanie pieniędzy na emeryturę. Teraz już nie każdy korzysta z OFE po przeprowadzonych niedawno zmianach.

Gdy jednak mamy środki zgromadzone w OFE, mogą być one dziedziczone przez naszych bliskich. Na jakich zasadach odbywa się dziedziczenie środków zgromadzonych w OFE na rachunku zmarłego członka funduszu emerytalnego?

Ustawa o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych zakłada możliwość przeprowadzenia wypłaty środków zgromadzonych na rachunku osoby ubezpieczonej w związku z jej śmiercią. Wypłata może być wykonana wtedy w dwóch częściach. Pierwszą jest część przeznaczona dla małżonkowa zmarłego członka otwartego funduszu emerytalnego, drugą dla osobie wskazanej, inaczej uposażonej przez zmarłego członka otwartego funduszu emerytalnego. Zmarły zaznacza przy tym udziały procentowe każdej z osób uposażonych, gdy jest ich więcej niż jedna.

Dziedziczenie środków z OFE przez małżonka

Odziedziczenie środków z OFE od zmarłego małżonka jest możliwe w sytuacji, gdy nie miało miejsca żadne umowne ograniczenie wspólności, rozwód czy separacja. Wtedy na konto współmałżonka prowadzone w otwartym funduszu emerytalnym będzie przelana połowa zgromadzonych środków. Gdy współmałżonek nie ma takiego konta, OFE ma obowiązek je założyć. Wobec tego nie mamy wtedy możliwości wypłaty pieniędzy bezpośrednio. Będą one czekały na to, aż przejdziemy na emeryturę.

Aby otrzymać środki na swoje konto OFE, konieczne jest przedstawienie odpowiednich dokumentów: • odpis aktu zgonu

• odpisu aktu małżeństwa

• pisemne oświadczenie stwierdzające, że do momentu śmierci członka funduszu nie zaszły żadne zmiany w stosunkach majątkowych między małżonkami

Dziedziczenie środków z OFE przez osoby uposażone

Środki zebrane na rachunku OFE przez zmarłego, gdy nie będą wypłacone małżonkowi osoby ubezpieczonej, są przekazywane tym osobom, które zostały uposażone przez zmarłego. Warto przy tym wskazać, że przy przystąpieniu do Otwartego Funduszu Emerytalnego możemy wskazać na osoby, które będą upoważnione do uzyskania pozostałej części środków w razie naszej śmierci.

Wypłata przekazywana jest w terminie 3 miesięcy, ale nie wcześniej niż w terminie 1 miesiąca od momentu przedstawienia dokumentu tożsamości przez osobę uprawnioną. Wypłata dokonywana jest wtedy bezpośrednio na rzecz osoby wskazanej przez zmarłego i ma miejsce w formie wypłaty jednorazowej lub w ratach płatnych przez okres do 2 lat, zgodnie z pisemną dyspozycją osoby uprawnionej. Gdy osobą uprawnioną jest małżonek, wówczas wypłata przekazana może być też na jej rachunek w OFE.

Co wtedy, gdy zmarły nie wskazał osób uposażonych?

Jeśli zmarły nie wskaże żadnych osób uposażonych, wówczas środki zgromadzone przez niego wchodzą w skład masy spadkowej. Wówczas mogą otrzymać je spadkobiercy.

Tak spadkobiercy prawni, jak i inne osoby wyznaczone przez zmarłego członka OFE dziedziczą środki jedynie wtedy, gdy umrze on jeszcze przed przyznaniem mu świadczenia emerytalnego.

Ten wpis znajduje się w kategorii