W związku z decyzją Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydaną w dniu 19 września 2019 r. nr DOZIK-4/2019 Aasa Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie informuje, że stosowała praktykę naruszającą zbiorowe interesy konsumentów polegającą na nieobniżaniu w przypadku przedterminowej spłaty kredytu konsumenckiego całkowitego kosztu kredytu o koszty opłaty przygotowawczej, które dotyczą okresu, o który skrócono czas obowiązywania umowy, co jest niezgodne z art. 49 ust. 1 ustawy o kredycie konsumenckim (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r. poz. 993 ze zm.) oraz godzi w zbiorowe interesy konsumentów. Decyzja Prezesa UOKiK nr DOZIK-4/2019 z dnia 19 września 2019 r. dostępna jest pod adresem www.uokik.gov.pl

Jak zwiększyć zysk z lokaty bankowej?

Jak zwiększyć zysk z lokaty bankowej?

Lokaty bankowe nie są obecnie zbyt dobrze oprocentowane. Ma to związek z niskimi stopami procentowymi, które powodują też, że tak dużo nie płacimy za pożyczki i kredyty. Czy możemy jednak w jakiś sposób podwyższyć zysk z lokaty?

Są jedną z najwygodniejszych i najbezpieczniejszych metod płatności. Lokaty bankowe, ponieważ to właśnie o nich mowa, są bardzo chętnie wybierane, chociaż nie gwarantują nam tak wysokich zysków.

Nie musimy jednak obawiać się, że lokata bankowa będzie dla nas ryzykowna

– kwota jest gwarantowana do równowartości 100 tysięcy euro w jednym banku przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny. Nie musimy też robić z lokatą niczego w trakcie jej trwania – po prostu umieszczamy na niej pieniądze i czekamy do końca terminu, aby potem odebrać wpłaconą kwotę wraz z odsetkami.

Gdzie po najlepiej oprocentowaną lokatę?

Obecnie oprocentowanie lokat bankowych oscyluje wokoło 2-3%, ale wiele banków ma też jeszcze niżej oprocentowane propozycje dla swoich klientów. Gdy chcemy zarabiać na lokatach, musimy wiedzieć, gdzie je zakładać.

Jeśli chodzi o lokaty, zdecydowanie warto być nowym klientem, ponieważ to właśnie wtedy możemy zyskać najwięcej. Bankom zależy na przyciąganiu nowych klientów z ich pieniędzmi, dlatego oferują im lepsze warunki niż stałym klientom. Możemy wtedy liczyć na najwyższe oprocentowanie, ale należy też uważać na parę spraw.

Ponadto dobrze oprocentowane lokaty dotyczą wyższych sum

– jeśli zdeponujemy w banku kilkaset tysięcy złotych, wtedy może on zaproponować nam lepszy zysk z naszej lokaty. Oczywiście, dotyczy to tylko niewielu osób, więc najczęściej musimy zadowolić się tylko tym podstawowym oprocentowaniem.

Jak wybrać dobrą lokatę na wysoki procent?

Gdy chcemy wybrać dobrą lokatę, powinniśmy poświęcić więcej czasu na sprawdzenie różnych propozycji. W tym celu możemy również zapoznać się z dostępnymi w sieci różnymi porównywarkami lokat i na tej podstawie znaleźć taką, która będzie dla nas korzystna. Warto też śledzić promocje organizowane przez banki – o tym poinformują nas również reklamy.

Zatem powinniśmy poszukiwać takich lokat bankowych, które pozwalają na uzyskanie większych odsetek – im wyższe oprocentowanie, tym lepiej. Musimy jednak pamiętać o tym, że od oszczędzonej w ten sposób kwoty zostanie także odliczony podatek Belki, który wynosi 19%. Warto więc wcześniej obliczyć, ile będziemy mogli zyskać na konkretnych lokatach.

Na co zwrócić szczególną uwagę?

W przypadku lokat dla nowych klientów oferowanych przez banki musimy też sprawdzić, z jakimi ograniczeniami są one związane. Najczęściej jest tak, że możemy wpłacić tylko określoną sumę, niezbyt wysoką, na dość krótki czas, na przykład 3-6 miesięcy. W rezultacie nasze zyski nie będą aż tak duże.

Warto też sprawdzić, kiedy prowadzona jest kapitalizacja, czyli naliczenie odsetek.

Najlepiej, aby była ona prowadzona jak najczęściej – wtedy odsetki doliczane są do naszej kwoty i podczas następnej kapitalizacji jest ona już wyższa.

Na koniec warto też pamiętać o tym, żeby uważać na różne oferty powiązane, na przykład konieczność założenia konta bankowego wraz z lokatą. Gdy konto to będzie płatne, a my nie będziemy z niego korzystali, tak naprawdę może ono pochłonąć nasze oszczędności z lokaty.

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Aasa Standard - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 6 000 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy 48,01%. Rata miesięczna od 297,58 zł. Roczna stopa oprocentowania 20,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 4 528,03 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki –  2 134,03 zł, prowizja 2 394,00 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 10 528,03 zł. Stan na dzień 18.04.2023 r.

Aasa z Pakietem Gold - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 10 300 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 48,02%. Rata miesięczna od 510,84 zł. Roczna stopa oprocentowania 20,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 7 768,39 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 3 658,69 zł, prowizja 4 109,70 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 18 068,39 zł. Stan na dzień 18.05.2023 r. Pożyczka z dobrowolnym Pakietem Medycznym i dobrowolnym Pakietem SIM. Opłata za dobrowolny Pakiet Medyczny: 3 200,00 zł. Opłata za dobrowolny Pakiet SIM 200,00 zł.

Aasa z Pakietem Premium - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 10 300 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 48,02%. Rata miesięczna od 510,84 zł. Roczna stopa oprocentowania 20,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 7 768,39 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 3 658,69 zł, prowizja 4 109,70 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 18 068,39 zł. Stan na dzień 18.05.2023 r. Pożyczka z dobrowolnym Pakietem Językowym i dobrowolnym Pakietem SIM. Opłata za dobrowolny Pakiet Językowy: 3 200,00 zł. Opłata za dobrowolny Pakiet SIM 200,00 zł.

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.

Aasa Polska S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym do Rejestru Agentów Ubezpieczeniowych pod numerem 11228955/A. Rejestr Agentów Ubezpieczeniowych znajduje się pod linkiem: https://rpu.knf.gov.pl/

Ochronę ubezpieczeniową dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy  Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.; ul. Topiel 12, 00-342 Warszawa; www.nn.pl; Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy; XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000028131, NIP: 526-030-50-06; Kapitał zakładowy: 59 460 000 zł, wpłacony w całości.
 

Usługi medyczne dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy JP Medica Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Piękna 24/26A, 00-549 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy z siedzibą w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000836368, NIP 7010977674, REGON 385867261 o kapitale zakładowym w wysokości 5000,00 zł.
 
JP Medica Sp. z o.o. jest podmiotem leczniczym wpisanym do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Mazowieckiego pod numerem 000000228622.
 

Usługi telekomunikacyjne dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy Polska Grupa Konsultingowa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Mokotowska 15A/16, 00-640 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000245406, NIP: 5272487651, REGON: 140277411, kapitał zakładowy w wysokości: 500.000 złotych (w całości opłacony), wpisana do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej pod numerem 13252, będąca dostawcą usług w rozumieniu art. 2 pkt 27 lit. a Prawa Telekomunikacyjnego.

Usługi telekomunikacyjne dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy również Privee Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Mokotowska 15A/16, 00-640 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0001029112, NIP: 7011138042, REGON: 524943799, kapitał zakładowy w wysokości: 5 000,00 zł, wpisana do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej pod numerem 13282, będąca dostawcą usług w rozumieniu art. 2 pkt 27 lit. a Prawa Telekomunikacyjnego.

Kurs językowy dla Klientów Aasa Polska S.A. realizowany jest przez Tele-Nauka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy ul. Piękna 24/26 A, 00-549 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000762801, NIP: 5842779937, o kapitale zakładowym w wysokości 5 000,00 zł.