Odkryj jesień pełną inspiracji! Zacznij ją z pełnym portfelem!

Sprawdź!

Jak złożyć skargę na działania komornika?

Jak złożyć skargę na działania komornika?

Nie wszystkie działania komornika są realizowane zgodnie z przepisami. Na podstawie przepisów dotyczących instytucji skarbi na czynności komornika znajdujące się w kodeksie postępowania cywilnego możliwa jest skarga na czynności komornika. Jest to środek ogólny zaskarżenia przewidziany również do zaskarżania zaniechania komornika sądowego.

Celem występowania w przepisach prawnych skargi na czynności komornika jest możliwość kontrolowania organów egzekucji w zakresie legalności dokonywanych działań. Kontrolowanie czynności komorniczych dokonywane jest przez sąd rejonowy, przy którym działa dany komornik.

Składanie skargi

Czynności komornika może zaskarżać osoba, której prawa zostały naruszone. Dotyczy to również osób, których prawa są zagrożone w związku z przeprowadzanymi przez komornika czynnościami egzekucyjnymi. Zgodnie z przepisami prawnymi dotyczącymi składania skargi na działania komorników nie jest to jedynie forma prawna dostępna dla dłużników, ale dopuszczane są do składania skargi także osoby trzecie.

Komornik może bowiem naruszać również prawa osób trzecich, a także interes prawny takich osób. Skarga jest dostępna również dla sądów, prokuratora, a także innych organów państwowych, organizacji społecznych.

Ważne jest branie pod uwagę, że skarga musi spełniać wszystkie wymogi formalne, które są przewidziane dla pism procesowych. Niezbędne jest w tym względzie między innymi oznaczenie sądu, do którego będzie składana skarga. Jednocześnie trzeba przedstawić strony postępowania co dotyczy również przedstawienia adresów. jesienna-pozyczka

Pismo powinno posiadać również wskazanie sygnatury akt komorniczych, oznaczenie rodzaju pisma, określenie zaskarżanej czynności. Niezbędne jest przedstawienie także uzasadnienia dotyczącego wniosku o zmianę, uchylenie czynności. Oczywiście pismo winno być również podpisane.

Czas składania skargi

Ważne jest branie pod uwagę również to, że skarga na czynności komorników może być składana jedynie w wyznaczonym terminie. Jest to termin siedmiu dni liczony od dnia, gdy dokonania została dana czynności przez komornika, jeśli strona ma informację o dokonanej czynności.

Termin może dotyczyć również daty zawiadomienia osoby, której prawo zostało naruszone przez czynności komornika. Zdarza się, że osoba dowiaduje się z opóźnieniem o czynności komornika a wówczas to właśnie od dnia uzyskania takiej informacji biegnie termin siedmiodniowy składania skargi na działania komorników.

Odpisy do skargi

Gdy przygotowuje się skargę na czynności komornicze warto skorzystać ze wsparcia firm prawniczych. Pozwala to na właściwe i szybkie przygotowanie takiego pisma. Natomiast jeśli samodzielnie przygotowuje się takie skargi ważne jest branie pod uwagę, że niezbędne jest dołączenie odpisów.

Niezbędne jest stworzenie odpisów dla każdego uczestnika oraz trzeba przygotować również odpis dla komornika. Wniesienie skargi do sądu wymaga również poniesienia kosztów w wysokości stu złotych, ale można również uzyskać możliwość zwolnienia z takiej opłaty, o co trzeba jednak wnioskować.

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Aasa Standard - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 4 000 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 72,21%. Rata miesięczna od 242,52 zł. Roczna stopa oprocentowania (stopa zmienna) 8,0 %. Całkowity koszt pożyczki: 4 515,16 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 525,16 zł, prowizja 3 990,00 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 8 515,16 zł. Stan na dzień 13.10.2021 r.

Aasa Standard z Pakietem Korzyści - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 4 058,40 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 65,92%. Rata miesięczna od 199,93 zł. Roczna stopa oprocentowania (stopa zmienna) 8,0 %. Całkowity koszt pożyczki: 6 522,91 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 837,16 zł, prowizja 5 685,75 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 12 222,91 zł. Stan na dzień 13.10.2021 r. Pożyczka z dobrowolnym ubezpieczeniem na życie. Składka dobrowolnego ubezpieczenia na życie: 1 641,60 zł. Składka jest kredytowana i opłacana jednorazowo.

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.