Tymczasowy dowód osobisty dla dziecka

Tymczasowy dowód osobisty dla dziecka

Dowód osobisty może być również wyrobiony dla dziecka. Posiadanie takiego dokumenty jest wskazane w przypadku wyjazdu z dzieckiem poza granice kraju do krajów znajdujących się w Strefie Schengen. Dowód osobistych dla małoletniego jest między innymi jednym z dokumentów, który stwierdza tożsamość osoby, poświadcza obywatelstwo polskie a także uprawnia do przekraczania granicy pomiędzy krajami UE.

Prawo, ale nie obowiązek do wyrobienia dowodu osobistego uzyskuje dziecko, które przekroczyło 13 rok życia. Jednocześnie obowiązek posiadania dowodu osobistego nie ciąży jedynie na osobom, które przekroczyły 18 rok życia. W przypadku osób małoletnich, które podejmują pracę w ramach stosunku pracy lub gdy nie zamieszkują one wspólnie z opiekunami prawnymi wówczas już po przekroczeniu 15 roku życia wymagane jest wyrobienie dowodu osobistego.

W przypadku dzieci, które nie przekroczyły 13 rok życia wyrobienie dowodu osobistego może być zrealizowane wyłącznie na uzasadniony wniosek rodziców lub opiekunów prawnych.

Wniosek w imieniu dzieci

Wyrobienie dowodu dla dzieci poniżej 13 roku życia może być zrealizowane jedynie na podstawie uzasadnionego wniosku. Jednocześnie taki wniosek musi być złożony przez obojga rodziców lub wszystkich opiekunów prawnych we właściwym co do zameldowania urzędzie gminy.

Gdy jeden z rodziców nie jest w stanie osobiście stawić się w celu wyrobienia dowodu dla dziecka poniżej 13 roku życia wówczas niezbędne jest przedstawienie pisemnego pozwolenia wystawionego przez drugiego rodzica. W przypadku dzieci powyżej 13 roku życia przy składaniu wniosku niezbędna jest obecność jedynie jednej osoby dorosłej, która jest opiekunek prawnym dziecka. Rodzice przy składaniu wniosków o wyrobienie dowodu dla dzieci winni posiadać własne dowody osobiste.

Jak wygląda dowód dla dziecka?

pozyczka-online-na-lato

Dowody osobiste dla dzieci różnią się od dowodów osobistych wystawianych dla osób dorosłych. Po pierwsze dowody dla małoletnich wystawiane są na okres 5 lat w odróżnieniu od dowodów wystawianych dla osób dorosłych, które mają 10 letni okres ważności. W dowodzie dla dzieci znajdują się takie informacje jak na dowodach u dorosłych, czyli data i miejsce urodzenia. Dowód zawiera również informacje o miejscu zameldowania.

Na dowodzie dziecka znajduje się również numer PESEL oraz data wydania, termin ważności dokumentu, informacje o organie wydającym. Na dowodach dla dzieci znajdują się również informacje w postaci zdjęcia, ale również informacje o płci dziecka, wzroście w centymetrach, koloru oczu. Jednocześnie na dowodach dla dzieci znajdują się również informacje o rodzicach w postaci imion i nazwisk rodowych rodziców.

Warto wyrobić dowód osobisty dla dziecka z wyprzedzeniem w przypadku, gdy często się podróżuje. Zostawianie wyrobienia takiego dokumentu na ostatnią chwilę może prowadzić do trudności w zakresie wyrobienia dokumentu w oczekiwanym terminie. Dowody osobiste są wyrabiane w różnym okresie czasu od złożenia wniosków o wyrobienie dowodu, co może wynosić nawet do 30 dni od dnia złożenia wniosku we właściwym urzędzie gminy.

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Aasa Standard - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 4 500 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 71,12 %. Rata miesięczna od 271,18 zł. Roczna stopa oprocentowania (stopa stała) 7,2%. Całkowity koszt pożyczki: 5 019,41 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 530,66 zł, prowizja 4 488,75 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 9 519,41 zł. Stan na dzień 30.06.2021 r.

Aasa Standard z Pakietem Korzyści - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 4300 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 64,86%. Rata miesięczna od 148,68 zł. Roczna stopa oprocentowania (stopa stała) 7,2%. Całkowity koszt pożyczki: 4 856,33 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 567,08 zł, prowizja 4 289,25 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 9 156,33 zł. Stan na dzień 30.06.2021 r. Pożyczka z dobrowolnym ubezpieczeniem na życie. Składka dobrowolnego ubezpieczenia na życie: 1 238,40 zł. Składka jest kredytowana i opłacana jednorazowo.

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.