Kara za przekroczenie terminu spłaty pożyczki

Kara za przekroczenie terminu spłaty pożyczki

Jeżeli chcemy zdecydować się na szybką pożyczkę przez internet lub pożyczkę w placówce stacjonarnej, musimy podpisać umowę. W niej zobowiązujemy się do terminowego spłacania należności – jednorazowo lub w ratach. Gdy przekroczymy termin spłaty, jesteśmy narażeni na konsekwencje wskazane w umowie. Są one zależne od instytucji udzielającej pożyczek.

Najlepiej nie dopuszczać do powstania nieterminowo zadłużenia – jeżeli przekroczymy termin spłaty, już od pierwszego dnia pożyczkodawca może zacząć naliczać określone kary. Niestety, nierzadko są one dość wysokie, co powoduje, że zwiększa się nasza wysokość zadłużenia.

Przede wszystkim narażamy się na dodatkowe kary finansowe – oprócz oprocentowania za przeterminowane zadłużenie firmy pożyczkowe stosują też dodatkowe kary za monity o przypominaniu o długu. Zwykle pierwszy monit wysyłany jest już po 7 dniach od momentu terminu spłaty, natomiast odsetki podliczane są już od pierwszego dnia zadłużenia. Gdy nie spłacimy zadłużenia w wyznaczonym przez pożyczkodawcę czasie, sprawa może trafić do firmy windykacyjnej, a potem do komornika, co powoduje, że koszty rosną jeszcze bardziej.

Ile wynoszą kary za nieterminową spłatę pożyczki?

Roczna stopa oprocentowania zadłużenia przeterminowanego w przypadku zalegania ze spłatą jest równa stopie odsetek maksymalnych za opóźnienie, o których mowa w art. 481 § 21 Kodeksu cywilnego, a mianowicie dwukrotności wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie. Obecnie stopa odsetek maksymalnych za opóźnienie to 14%. Pożyczkodawca przekazuje klientowi informację o aktualnej wysokości rocznej stopy oprocentowania przeterminowanego zadłużenia.

Z kolei koszty związane z monitami, czyli przypominaniem klientowi o zadłużeniu, są już zróżnicowane i zależne od firmy pożyczkowej. Jak wspomnieliśmy wcześniej, zwykle pierwsza płatna informacja przekazywana jest w terminie 7 dni od wymaganego momentu spłaty, ale niektóre firmy naliczają koszty czynności upominawczych już od 1 dnia od terminu spłaty. Zapłacić możemy za otrzymane SMS-y z przypomnieniem, e-maile, telefony oraz monity listowe. Koszty wynoszą zwykle od 30 do 50 złotych za monit, ale mogą rosnąć wtedy, gdy nie przyniosą oczekiwanych efektów. Łączne koszty mogą w związku z tym wynieść nawet ponad 200 złotych, gdy ze spłatą pożyczki spóźnimy się o miesiąc. wiosenna-pozyczka

Jak uchronić się od kary za niespłacenie pożyczki?

Jeżeli nie mamy wystarczających środków do spłaty zaciągniętej pożyczki, mamy kilka dróg postępowania. Przede wszystkim sprawdźmy, czy pożyczkodawca daje opcję przedłużenia okresu spłaty – nazywana jest ona także karencją. Wówczas możemy odroczyć spłatę o wskazaną liczbę dni, ale odbywa się to za dodatkową opłatą. Jest ona niższa niż kwota do spłaty, ale i tak podwyższa koszt pożyczki.

Drugą opcją, gdy nasze problemy finansowe są poważniejsze, dlatego nie będziemy mogli spłacić rat w aktualnej wysokości nawet po karencji, jest obniżenie wysokości rat pożyczki. Oznacza to wydłużenie całkowitego okresu spłaty oraz większe koszty, niemniej jednak możemy wtedy uchronić się przed wysokimi kosztami upominawczymi i windykacyjnymi. Pamiętajmy o tym, aby o zmniejszenie rat pożyczki zgłosić się do pożyczkodawcy przed powstaniem nieterminowego długu.

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Inspektorem ochrony danych jest Agnieszka Rzycka-Osiej, e-mail: iod@aasapolska.pl

Aasa Standard - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 2500 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 45,57%. Rata miesięczna od 121,47 zł. Roczna stopa oprocentowania 18,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 1791,98 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 794,48 zł, prowizja 997,50 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 4291,98 zł. Stan na dzień 20.05.2024 r.                                                                     

Aasa z Pakietem Gold - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 8600 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 45,56%. Rata miesięczna od 417,83 zł. Roczna stopa oprocentowania 18,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 6164,75 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 2733,35 zł, prowizja 3431,40 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 14764,75 zł. Stan na dzień 20.05.2024 r. Pożyczka z dobrowolnym Pakietem Medycznym. Opłata za dobrowolny Pakiet Medyczny: 2400 zł.                                        

Aasa z Pakietem Premium - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 7900 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 45,56%. Rata miesięczna od 383,82 zł. Roczna stopa oprocentowania 18,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 5662,98 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 2510,88 zł, prowizja 3152,10 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 13562,98 zł. Stan na dzień 20.05.2024 r. Pożyczka z dobrowolnym Pakietem Językowym. Opłata za dobrowolny Pakiet Językowy: 2400 zł.       

Aasa z Pakietem Biznes - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 10800 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 45,56%. Rata miesięczna od 524,71 zł. Roczna stopa oprocentowania 18,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 7741,87 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 3432,67 zł, prowizja 4309,20 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 18541,87 zł. Stan na dzień 20.05.2024 r. Pożyczka z dobrowolnym Pakietem Medycznym. Opłata za dobrowolny Pakiet Medyczny: 3200 zł.                                

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.

Aasa Polska S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym do Rejestru Agentów Ubezpieczeniowych pod numerem 11228955/A. Rejestr Agentów Ubezpieczeniowych znajduje się pod linkiem: https://rpu.knf.gov.pl/

Ochronę ubezpieczeniową dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy  Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.; ul. Topiel 12, 00-342 Warszawa; www.nn.pl; Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy; XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000028131, NIP: 526-030-50-06; Kapitał zakładowy: 59 460 000 zł, wpłacony w całości.
 

Usługi medyczne dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy JP Medica Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Piękna 24/26A, 00-549 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy z siedzibą w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000836368, NIP 7010977674, REGON 385867261 o kapitale zakładowym w wysokości 200 000 zł. 
 
JP Medica Sp. z o.o. jest podmiotem leczniczym wpisanym do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Mazowieckiego pod numerem 000000228622.
 

Usługi telekomunikacyjne dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy Polska Grupa Konsultingowa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Mokotowska 15A/16, 00-640 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000245406, NIP: 5272487651, REGON: 140277411, kapitał zakładowy w wysokości: 500.000 złotych (w całości opłacony), wpisana do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej pod numerem 13252, będąca dostawcą usług w rozumieniu art. 2 pkt 27 lit. a Prawa Telekomunikacyjnego.

Usługi telekomunikacyjne dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy również Privee Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Mokotowska 15A/16, 00-640 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0001029112, NIP: 7011138042, REGON: 524943799, kapitał zakładowy w wysokości: 5 000,00 zł, wpisana do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej pod numerem 13282, będąca dostawcą usług w rozumieniu art. 2 pkt 27 lit. a Prawa Telekomunikacyjnego.

Kurs językowy dla Klientów Aasa Polska S.A. realizowany jest przez Tele-Nauka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy ul. Piękna 24/26 A, 00-549 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000762801, NIP: 5842779937, o kapitale zakładowym w wysokości 100 000 zł.