Informacje o pożyczkach
i finansach osobistych

Jakie są koszty komornicze w przypadku przegranej w sądzie?

Jakie są koszty komornicze w przypadku przegranej w sądzie?

Komornik mający odzyskać pieniądze od dłużnika to dodatkowe koszty. W większości przypadków są one jednak ponoszone na osobę zadłużoną, która nie spłaciła swojego zobowiązania.

Posiadani długów nie jest niczym przyjemnym. Najlepiej wystrzegać się pożyczek i kredytów, gdy nie są nam one potrzebne, a nawet jeżeli dodatkowe pieniądze są wskazane, zawsze dokładnie przemyślmy, czy możemy pozwolić sobie na takie posunięcie. W przeciwnym przypadku narażamy się na poważne problemy – nie tylko spore koszty, ale też utratę mienia oraz wpisanie do baz dłużników.

Skupmy się tutaj na kosztach związanych z przegraną sprawą dotyczącą zadłużenia. W tym przypadku pojawiają się przede wszystkim wysokie koszty komornicze, które doliczane są do długu. W rezultacie zaciągnięte wcześniej pożyczki i kredyty będą kosztowały nas znacznie więcej niż początkowo.

Koszty celowe dotyczące egzekucji

Dłużnik ponosi koszty celowe dotyczące egzekucji – są to koszty niezbędne do celowego dochodzenia praw i celowej obrony, które nazywane są także kosztami procesu. Wynika to z faktu, że nie spłacił dobrowolnie zaciągniętego zobowiązania i w związku z tym wierzyciel, czyli pożyczkodawca zmuszony był do rozpoczęcia działań w kierunku postępowania egzekucyjnego.

Na koszty egzekucyjne, które nazywane są także kosztami komorniczymi, składają się opłata egzekucyjna, która służy do pokrycia kosztów egzekucji komornika i zwrot wydatków. Również zalicza się do nich koszty zastępstwa prawnego wierzyciela, gdy ten korzysta z usług adwokata czy radcy prawnego.

Opłaty egzekucyjne możemy podzielić na opłaty stałe oraz stosunkowe, które zależne są od wysokości egzekwowanego roszczenia. Wierzyciel nie uiszcza opłat stosunkowych, ponieważ te są przerzucane na dłużnika.

Stawki komornicze – ile wynoszą?

Podstawowa stawka opłaty stosunkowej to 15% wartości wyegzekwowanego świadczenia, ale nie mniej niż 330,83 złotych. Przy egzekucji z rachunków bankowych, wynagrodzenia za pracę, ze świadczenia emerytalno-rentowego, zasiłków i stypendiów opłata stawka ta wynosi 8%, ale nie mniej niż 165,42 zł.

Na wydatki gotówkowe niezbędne do zwrotu w związku z postępowaniem składają się:

• koszty doręczenia korespondencji

• wynagrodzenie biegłych

• koszty ogłoszeń

• koszty doręczenia pieniędzy przez pocztę lub przelewem

• koszty uzyskiwania informacji, przykładowo zapytań do ZUS i US

• koszty transportu specjalistycznego oraz przejazdów do miejscowości, która znajduje się siedzibą komornika

• należności innych osób, przykładowo dozorcy zajętych rzeczy

Wszystkie z powyższych wydatków obciążają dłużnika. W niektórych przypadkach komornik może też wezwać wierzyciela, aby je uiścić.

Podsumowując, jeżeli nie spłacimy pożyczki czy kredytu i sprawa trafi do sądu, a następnie do komornika, wtedy narażamy się na spore koszty – nie tylko będziemy musieli zwrócić pożyczone wcześniej pieniądze, ale również będziemy musieli opłacić szereg innych kosztów. Wobec tego zajęcie komornicze będzie obejmowało wyższą sumę niż początkowa kwota do spłaty.

Ten wpis znajduje się w kategorii