W związku z decyzją Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydaną w dniu 19 września 2019 r. nr DOZIK-4/2019 Aasa Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie informuje, że stosowała praktykę naruszającą zbiorowe interesy konsumentów polegającą na nieobniżaniu w przypadku przedterminowej spłaty kredytu konsumenckiego całkowitego kosztu kredytu o koszty opłaty przygotowawczej, które dotyczą okresu, o który skrócono czas obowiązywania umowy, co jest niezgodne z art. 49 ust. 1 ustawy o kredycie konsumenckim (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r. poz. 993 ze zm.) oraz godzi w zbiorowe interesy konsumentów. Decyzja Prezesa UOKiK nr DOZIK-4/2019 z dnia 19 września 2019 r. dostępna jest pod adresem www.uokik.gov.pl

Umowa najmu mieszkania - co musi zawierać?

Umowa najmu mieszkania - co musi zawierać?

Chcesz wynająć mieszkanie? W takim przypadku pamiętaj o tym, żeby podpisać umowę. Dlaczego to takie ważne i co powinno znaleźć się w umowie najmu mieszkania, aby była ważna?

Dla wielu Polaków jedynym sposobem na dach nad głową jest wynajęcie mieszkania od innej osoby. Dotyczy to zarówno młodszych, jak i starszych osób, studentów oraz mających już pracę, osób mieszkających samodzielnie oraz mających rodziny. Na rynku nieruchomości znajdziemy wiele mieszkań do dyspozycji – to zarówno duże i luksusowe apartamenty, jak i mniejsze i tańsze kawalerki.

Ceny za wynajem mieszkań w Polsce nie należą do niskich. W dużych miastach zdecydowanie są najwyższe – za kawalerkę w Warszawie, Krakowie czy we Wrocławiu będziemy musieli zapłacić nawet 1 500 złotych miesięcznie. W przypadku dużych mieszkań wynajmowanych przez kilka osób możemy uzyskać niższe koszty na jedną osobę.

Podpisanie umowy najmu mieszkania

Zapisy prawne dotyczące umowy najmu znajdziemy w Prawie cywilnym. Gdy podpisujemy umowę, wówczas wynajmujący zobowiązuje się do tego, że odda nam do użytkowania przedmiot najmu na czas określony lub nieokreślony, z kolei najemca zobowiązuje się do płacenia czynsz.

Umowę podpisuje się najczęściej w momencie przekazania mieszkania oraz kluczy do niego, niemniej może nastąpić to też wcześniej. Oczywiście, zawsze powinniśmy odkładnie zapoznać się z zapisami umowy przed złożeniem na niej swojego podpisu. zimowa-pozyczka

Elementy, które muszą znaleźć się w umowie najmu:

• data i miejsce zawarcia umowy

• dane strony umowy, w tym dane osobiste, NIP/PESEL, seria i nr dowodu tożsamości

• dokładny opis przedmiotu wynajmu, czyli lokalu mieszkalnego jak jego powierzchnia, stan, wyposażenie, lokalizacja

• wysokość czynszu, a także informacja o jego składowych, a także innych kosztach i o tym, kto je pokrywa, na przykład rachunkach za prąd, wywóz odpadów, ogrzewanie

• czas trwania umowy – określony albo nieokreślony

• warunki, na których można wypowiedzieć umowę zimowa-pozyczka

• prawa i obowiązki stron, przykładowo prawo do podnajmowania mieszkania innym osobom, prawo do wprowadzania zmian w mieszkaniu

• podpisy stron

Ponadto w umowie najmu mogą znaleźć się też inne zapisy, na przykład informacja o sposobie rozliczania się pomiędzy wynajmującym a najemcą, informacja o kaucji za mieszkanie i jej wysokości, wykaz lokatorów, terminy płatności rachunków.

Wzory umowy o najem znajdziemy w internecie

Umowy u najem mieszkania nie musimy przygotowywać samodzielnie – najczęściej umowa ta dostarczana jest przez osobę, która jest właścicielem nieruchomości. Gdy również wynajmujemy komuś innemu mieszkanie, nie musimy krok po kroku pisać umowy o najem. W internecie możemy już teraz zapoznać się z przykładowymi wzorami umów o najem, a potem pobrać taki wzór i wypełnić umowę samodzielnie.

Pamiętajmy o tym, że umowa o najem mieszkania czy też innej nieruchomości chroni interesy każdej ze strony umowy – zarówno osoby, która wynajmuje mieszkanie, jak i osoby, która jest najemcą, czyli będzie w mieszkaniu mieszkała. Właśnie dlatego przeczytanie i podpisanie umowy jest tak ważne!

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Aasa Standard - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 6 000 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy 48,12%. Rata miesięczna od 297,58 zł. Roczna stopa oprocentowania 20,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 4 518,69 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki –  2 124,69 zł, prowizja 2 394,00 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 10 518,69 zł. Stan na dzień 15.12.2022 r.

Aasa z Pakietem Korzyści - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 9 900 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 48,12%. Rata miesięczna od 491,00 zł. Roczna stopa oprocentowania 20,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 7 455,87 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 3 505,77 zł, prowizja 3 950,10 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 17355,87 zł. Stan na dzień 15.12.2022 r. Pożyczka z dobrowolnym Pakietem Usług Medycznych. Składka dobrowolnego Pakietu Usług Medycznych: 3 600,00 zł. Składka jest kredytowana i opłacana jednorazowo z kwoty udzielonej pożyczki.  

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.

Aasa Polska S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym do Rejestru Agentów Ubezpieczeniowych pod numerem 11228955/A. Rejestr Agentów Ubezpieczeniowych znajduje się pod linkiem: https://rpu.knf.gov.pl/

Ochronę ubezpieczeniową dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy  Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.; ul. Topiel 12, 00-342 Warszawa; www.nn.pl; Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy; XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000028131, NIP: 526-030-50-06; Kapitał zakładowy: 59 460 000 zł, wpłacony w całości.
 

Usługi medyczne dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy JP Medica Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Piękna 24/26A, 00-549 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy z siedzibą w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000836368, NIP 7010977674, REGON 385867261 o kapitale zakładowym w wysokości 5000,00 zł.
 
JP Medica Sp. z o.o. jest podmiotem leczniczym wpisanym do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Mazowieckiego pod numerem 000000228622.