Odkryj jesień pełną inspiracji! Zacznij ją z pełnym portfelem!

Sprawdź!

Kiedy możliwe jest wydziedziczenie?

Kiedy możliwe jest wydziedziczenie?

Do wydziedziczenia dochodzi w sytuacji, gdy spadkobierca ustawowy nie jest w stanie uczestniczyć w podziale majątku pozostawionego w spadku przez spadkodawcę. Innymi słowy, jest to usunięcie konkretnego spadkobiercy z kręgu tych osób, które mogą dziedziczyć. To możliwe jedynie wtedy, gdy spełnimy określone wymagania, a dokładnie istnieją 3 sytuacje, gdy dopuszczalne jest wydziedziczenie.

Według polskiego prawa dziedziczenie może odbywać się dwojako – zgodnie z zapisami testamentu przygotowanego przez spadkodawcę albo zgodnie z przepisami prawa spadkowego – mówimy wówczas o tak zwanym dziedziczeniu ustawowym. Przykładowo wtedy, gdy umrze ojciec, mogą dziedziczyć po nim jego żyjąca żona oraz dzieci.

Gdy jednak spadkodawca chciałby, aby dziedziczyły po nim także inne osoby niż tylko te, które wchodzą w skład grupy spadkobierców ustawowych, powinien sporządzić testament. To właśnie w tym dokumencie będzie można wskazać osoby, które mają dziedziczyć, ale można również przeprowadzić w nim wydziedziczenie.

Czym jest wydziedziczenie?

Wydziedziczenie polega na pozbawieniu wskazanych przez spadkodawcę osób korzyści, które wynikają z dziedziczenia. Powoduje ono, że osoba, która jest uprawniona do zachowku, nie otrzyma go.

Do zachowku uprawnieni są zstępni, małżonek, rodzice spadkodawcy, którzy zostali powołani do spadku z mocy ustawy, a także inne osoby. Warto przy tym zaznaczyć, że wydziedziczenie konkretnej osoby nie jest takie proste, jako może się wydawać. Spadkodawca nie ma tutaj też pełnej dowolności. Przepisy Kodeksu cywilnego jednoznacznie i wyczerpująco wskazują na takie sytuacje, w których możliwe jest dokonanie wydziedziczenia, a także określają sposób jego dokonania. jesienna-pozyczka

Wydziedziczenie musi być wykonane w testamencie sporządzonym przez spadkodawcę, dlatego powinien on zadbać o to odpowiednio wcześnie. W dokumencie powinny znaleźć się również określone przyczyny wydziedziczenia. Gdy wydziedziczenie zostanie przeprowadzone w jakikolwiek inny sposób, czyli nie w testamencie albo nie będzie zawierało przyczyny, wtedy będzie nieważne.

Istnieją trzy główne przyczyny wydziedziczenia:

  1. Gdy uprawniony do zachowku wbrew woli spadkodawcy postępuje uporczywie w sposób sprzeczny z zasadami współżycia społecznego.

  2. Gdy uprawniony do zachowku dopuścił się względem spadkodawcy albo jednej z najbliższych mu osób umyślnego przestępstwa przeciwko życiu, zdrowiu lub wolności albo rażącej obrazy czci.

  3. Gdy uprawniony do zachowku uporczywie nie dopełnia względem spadkodawcy obowiązków rodzinnych, na przykład nie interesował się jego losami, zerwał kontakty, przy czym nie może być to zachowanie jednorazowe.

Wobec tego najlepiej, aby spadkodawca, który chce dokonać wydziedziczenia, skontaktował się wcześniej z prawnikiem, który będzie mógł wskazać mu, w jaki sposób przeprowadzić tę procedurę skutecznie. Gdy nie dopełnimy odpowiednich formalności, wówczas nasz testament i zawarte w nim wydziedziczenie mogą być podważone i osoba, która spadku nie miała otrzymać, może jednak go dostać.

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Aasa Standard - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 4 000 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 72,21%. Rata miesięczna od 242,52 zł. Roczna stopa oprocentowania (stopa zmienna) 8,0 %. Całkowity koszt pożyczki: 4 515,16 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 525,16 zł, prowizja 3 990,00 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 8 515,16 zł. Stan na dzień 13.10.2021 r.

Aasa Standard z Pakietem Korzyści - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 4 058,40 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 65,92%. Rata miesięczna od 199,93 zł. Roczna stopa oprocentowania (stopa zmienna) 8,0 %. Całkowity koszt pożyczki: 6 522,91 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 837,16 zł, prowizja 5 685,75 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 12 222,91 zł. Stan na dzień 13.10.2021 r. Pożyczka z dobrowolnym ubezpieczeniem na życie. Składka dobrowolnego ubezpieczenia na życie: 1 641,60 zł. Składka jest kredytowana i opłacana jednorazowo.

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.

Aasa Polska S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym do Rejestru Agentów Ubezpieczeniowych pod numerem 11228955/A. Rejestr Agentów Ubezpieczeniowych znajduje się pod linkiem: https://rpu.knf.gov.pl/

Ochronę ubezpieczeniową dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy MetLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Przemysłowej 26, 00-450 Warszawa, wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000028131, REGON 010928125, NIP 526-030-50-06, wysokość kapitału zakładowego 21.490.000,00 zł.