Odkryj jesień pełną inspiracji! Zacznij ją z pełnym portfelem!

Sprawdź!

Czy adres IP komputera to dane osobowe?

adres ip

Z pojęciem danych osobowych kojarzymy przede wszystkim nasze imię oraz nazwisko. Jednak pod pojęciem tym znajdują się także inne dane pozwalające na identyfikację osoby fizycznej. Zalicza się do nich także adres IP.

Obecnie, w dobie rozwoju technologii i upowszechnienia internetu, dostęp do danych osobowych stał się bardzo łatwy i szybki. W rezultacie wiele firm zaczęło wykorzystywać je na co dzień. To wymusiło także wprowadzenie odpowiednich zapisów dotyczących ochrony danych osobowych.

Czym są dane osobowe?

Terminem danych osobowych oznacza się te informacje, które dotyczą osób fizycznych, oraz informacje, które pozwalają na zidentyfikowanie osoby fizycznej. Przykładowo osoba możliwa do zidentyfikowania będzie na postawie numeru identyfikacyjnego, jej cech umysłowych, społecznych, fizycznych, kulturowych.

Wobec tego dane osobowe to takie dane, które pozwalają na określenie tożsamości osoby, także przy poniesieniu pewnych nakładów czasu, kosztów oraz działań.

Czy do danych osobowych zalicza się numer IP?

O tym, czy numer IP zalicza się do danych osobowych, mówi Opinia Grupy Roboczej ds. Ochrony Danych, powołanej przez Parlament Europejski i Radę Europejską (rozdz. III pkt 3 przykład 15). jesienna-pozyczka

Wskazała ona, że adres IP zalicza się do danych dotyczących osoby możliwej do zidentyfikowania. W opinii znajdujemy wskazanie, że „dostawcy usług internetowych oraz menedżerowie lokalnych sieci mogą, stosując rozsądne środki, zidentyfikować użytkowników internetu, którym przypisali adresy IP, ponieważ systematycznie zapisują w plikach daty, czas trwania oraz dynamiczny adres IP, który zmienia się po każdym zalogowaniu, przypisany danej osobie. To samo odnosi się do dostawców usług internetowych, którzy prowadzą rejestr (logbook) na serwerze HTTP Nie ma wątpliwości, że w takich przypadkach można mówić o danych osobowych, w rozumieniu art. 2 Dyrektywy”.

Jako że definicja danych osobowych sformułowana w art. 2 Dyrektywy 2002/58/WE jest tożsama z definicją podaną w Ustawie o ochronie danych osobowych, dlatego też adresy IP można uznać za dane osobowe.

Co w przypadku kawiarenek internetowych?

Wobec powyżej zacytowanej opinii można uznać, że adres IP stanowi dane osobowe – jest on na stałe lub na dłuższy czas przypisany do danego urządzenia, które z kolei należy do konkretnego użytkownika. Oczywiście, nie oznacza to, że adres IP jesteśmy w stanie przypisać zawsze, na przykład w przypadku korzystania z otwartych sieci czy kawiarenek internetowych.

Zdarzają się jednak wyjątkowe przypadki, gdy nawet przy korzystaniu z kawiarenki internetowej czy otwartej sieci możliwe jest zidentyfikowanie osoby korzystającej w konkretnym czasie z komputera.

Czy zawsze adres IP podlega ochronie?

Warto jednak zaznaczyć, że adres IP będzie uznawany za dane osobowe tylko w tym przypadku, gdy podmiot przetwarzający adres IP ma zarazem dostęp do danych łączących adres IP z innymi danymi pozwalającymi na identyfikację danej osoby.

Szczególną uwagę powinno się w tym przypadku przywiązać do zbiorów włączających adresy IP w sytuacji, jeśli dochodzi do łączenia podmiotów, które mogą być administratorami danych osobowych. jesienna-pozyczka

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Aasa Standard - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 4 000,00 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 74,08%. Rata miesięczna od 245,30 zł. Roczna stopa oprocentowania (stopa zmienna) 9,5%. Całkowity koszt pożyczki: 4 617,56 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 627,56 zł, prowizja 3 990,00 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 8 617,56 zł. Stan na dzień 05.11.2021 r.

Aasa Standard z Pakietem Korzyści - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 5 700,00 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 68,26%. Rata miesięczna od 335,30 zł. Roczna stopa oprocentowania (stopa zmienna) 9,5%. Całkowity koszt pożyczki: 6 081,00 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 894, zł, prowizja 5 187,60 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 11 781,00 zł. Stan na dzień 23.11.2021 r. Pożyczka z dobrowolnym ubezpieczeniem na życie. Składka dobrowolnego ubezpieczenia na życie: 1 641,60 zł. Składka jest kredytowana i opłacana jednorazowo.

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.

Aasa Polska S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym do Rejestru Agentów Ubezpieczeniowych pod numerem 11228955/A. Rejestr Agentów Ubezpieczeniowych znajduje się pod linkiem: https://rpu.knf.gov.pl/

Ochronę ubezpieczeniową dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy MetLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Przemysłowej 26, 00-450 Warszawa, wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000028131, REGON 010928125, NIP 526-030-50-06, wysokość kapitału zakładowego 21.490.000,00 zł.