Zadzwoń: 22 4 600 300 801 40 40 40

Adres IP jako dane osobowe

Adres IP jako dane osobowe

Z pojęciem danych osobowych kojarzymy przede wszystkim nasze imię oraz nazwisko. Jednak pod pojęciem tym znajdują się także inne dane pozwalające na identyfikację osoby fizycznej. Zalicza się do nich także adres IP.

Obecnie, w dobie rozwoju technologii i upowszechnienia internetu, dostęp do danych osobowych stał się bardzo łatwy i szybki. W rezultacie wiele firm zaczęło wykorzystywać je na co dzień. To wymusiło także wprowadzenie odpowiednich zapisów dotyczących ochrony danych osobowych.

Czym są dane osobowe?

Terminem danych osobowych oznacza się te informacje, które dotyczą osób fizycznych, oraz informacje, które pozwalają na zidentyfikowanie osoby fizycznej. Przykładowo osoba możliwa do zidentyfikowania będzie na postawie numeru identyfikacyjnego, jej cech umysłowych, społecznych, fizycznych, kulturowych.

Wobec tego dane osobowe to takie dane, które pozwalają na określenie tożsamości osoby, także przy poniesieniu pewnych nakładów czasu, kosztów oraz działań.

Czy do danych osobowych zalicza się numer IP?

O tym, czy numer IP zalicza się do danych osobowych, mówi Opinia Grupy Roboczej ds. Ochrony Danych, powołanej przez Parlament Europejski i Radę Europejską (rozdz. III pkt 3 przykład 15).

Wskazała ona, że adres IP zalicza się do danych dotyczących osoby możliwej do zidentyfikowania. W opinii znajdujemy wskazanie, że „dostawcy usług internetowych oraz menedżerowie lokalnych sieci mogą, stosując rozsądne środki, zidentyfikować użytkowników internetu, którym przypisali adresy IP, ponieważ systematycznie zapisują w plikach daty, czas trwania oraz dynamiczny adres IP, który zmienia się po każdym zalogowaniu, przypisany danej osobie. To samo odnosi się do dostawców usług internetowych, którzy prowadzą rejestr (logbook) na serwerze HTTP Nie ma wątpliwości, że w takich przypadkach można mówić o danych osobowych, w rozumieniu art. 2 Dyrektywy”.

Jako że definicja danych osobowych sformułowana w art. 2 Dyrektywy 2002/58/WE jest tożsama z definicją podaną w Ustawie o ochronie danych osobowych, dlatego też adresy IP można uznać za dane osobowe.

Co w przypadku kawiarenek internetowych?

Wobec powyżej zacytowanej opinii można uznać, że adres IP stanowi dane osobowe – jest on na stałe lub na dłuższy czas przypisany do danego urządzenia, które z kolei należy do konkretnego użytkownika. Oczywiście, nie oznacza to, że adres IP jesteśmy w stanie przypisać zawsze, na przykład w przypadku korzystania z otwartych sieci czy kawiarenek internetowych.

Zdarzają się jednak wyjątkowe przypadki, gdy nawet przy korzystaniu z kawiarenki internetowej czy otwartej sieci możliwe jest zidentyfikowanie osoby korzystającej w konkretnym czasie z komputera.

Czy zawsze adres IP podlega ochronie?

Warto jednak zaznaczyć, że adres IP będzie uznawany za dane osobowe tylko w tym przypadku, gdy podmiot przetwarzający adres IP ma zarazem dostęp do danych łączących adres IP z innymi danymi pozwalającymi na identyfikację danej osoby.

Szczególną uwagę powinno się w tym przypadku przywiązać do zbiorów włączających adresy IP w sytuacji, jeśli dochodzi do łączenia podmiotów, które mogą być administratorami danych osobowych.

Ten wpis znajduje się w kategorii