Weź pożyczkę, której rata nie wzrośnie przez cały okres spłaty. RRSO: 77,46%

Sprawdź!

Alimenty także dla byłej żony lub męża

Alimenty także dla byłej żony lub męża

Najczęściej alimenty kojarzymy z wypłatami na dzieci, ale nie każdy zdaje sobie sprawę z tego, że o zasądzenie alimentów może ubiegać się również były małżonek – żona lub mąż. W jakich sytuacjach jest to możliwe?

Sąd może rozstrzygać nie tylko o alimentach płaconych na dziecko, ale również o tych dla byłego małżonka. Kluczowe jest przy tym rozstrzygniecie procesu rozwodowego, które pozwala na wskazanie winnego rozpadu małżeństwa.

Wniosek o przyznanie alimentów można zgłosić na rozprawie albo na piśmie. Gdy składamy pisemny wniosek, sąd ma obowiązek przekazać drugiemu małżonkowi takie żądanie. Z roszczeniem o alimenty możemy wystąpić także po orzeczeniu rozwodu czy też separacji.

Płacić może małżonek współwinny lub winny

Alimenty na siebie może otrzymywać jedynie ten małżonek, który nie zostanie wyłącznie winny rozpadu związku małżeńskiego. Jest to możliwe wobec tego w sytuacji, gdy rozwód miał miejsce bez orzekania o winie, sąd uznał winę obu małżonków lub tylko jednego, od którego chcemy żądać alimentów.

Gdy rozwód zakończył się bez orzekania o winie lub małżonkowie byli współwinni rozpadu małżeństwa, wtedy strona, która chce ubiegać się o alimenty, musi udowodnić, że ma to uzasadnienie bytowe, na przykład rozwód spowodował, że żyje w niedostatku w porównaniu z poprzednim poziomem życia. Strona pozywająca, gdy wygra, może otrzymywać alimenty przez okres 5 lat. Sąd może jednak przedłużyć ten termin, gdy zajdą określone okoliczności.

Z kolei wtedy, gdy sąd orzekł wyłączną winę jednego z małżonków, drugi małżonek może otrzymać alimenty nawet bez udowadniania, że znalazł się w niedostatku. Wówczas konieczne jest jedynie wykazanie, że zaszła dysproporcja w sytuacjach majątkowych byłych małżonków. Wobec tego alimenty mogą być uzyskane nawet wtedy, gdy tak naprawdę strona pozywająca jest w dobrej sytuacji finansowej, ale gorszej od tej, w której była w małżeństwie. Warto przy tym wskazać, że nie ma tu odgórnego limitu czasowego płatności alimentów. Obowiązek ten wygasa w sytuacji, gdy były małżonek pobierający alimenty wchodzi w nowy związek małżeński.

Oczywiście, sąd może obniżyć wysokość alimentów lub całkowicie je zawiesić, gdy dojdzie do zmiany sytuacji materialnej byłych małżonków – zarówno osoby otrzymującej, jak i płacącej alimenty. Trzeba wtedy zgłosić się do sądu z odpowiednim wnioskiem.

Płacisz dalej nawet wtedy, gdy wstępujesz w nowy związek małżeński

Według wyroku Sądu Najwyższego nawet wtedy, gdy małżonek zobowiązany do zapłaty alimentów wejdzie w nowy związek małżeński, nie zwalnia go to z płatności na rzecz byłego małżonka. Niemniej jednak założenie nowej rodziny może wpłynąć na wysokość płaconych alimentów.

Jeśli były małżonek uchyla się od płatności zasądzonych alimentów, można powiadomić o tym prokuratora. Wówczas rozpoczyna się postępowanie dotyczące przestępstwa ściganego na wniosek pokrzywdzonego, a karą jest grzywna, ograniczenie wolności lub pozbawienie wolności. W przypadku, gdy małżonek uprawniony do otrzymywania alimentów dostaje świadczenia rodzinne albo pieniężne w wyniku bezskuteczności egzekucji alimentów, ściganie dłużnika alimentacyjnego odbywa się z urzędu.

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Aasa Standard - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 5300 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 88,30%. Rata miesięczna od 353,49 zł. Roczna stopa oprocentowania 20,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 7161,48 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 1874,73 zł, prowizja 5286,75 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 12461,48 zł. Stan na dzień 08.09.2022 r                                    

Aasa z Pakietem Korzyści - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 5300 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 77,46%. Rata miesięczna od 329,64 zł. Roczna stopa oprocentowania 20,50% (stopa stała). Całkowity koszt pożyczki: 6326,73 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 1874,73 zł, prowizja 4452 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 11626,73 zł. Stan na dzień 08.09.2022 r. Pożyczka z dobrowolnym Pakietem Usług Medycznych. Składka dobrowolnego Pakietu Usług Medycznych: 1 400,00 zł. Składka jest kredytowana i opłacana jednorazowo z kwoty udzielonej pożyczki.     

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.

Aasa Polska S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym do Rejestru Agentów Ubezpieczeniowych pod numerem 11228955/A. Rejestr Agentów Ubezpieczeniowych znajduje się pod linkiem: https://rpu.knf.gov.pl/

Ochronę ubezpieczeniową dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy  NNLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji Spółka Akcyjna (NNLife TUnŻiR S.A., dalej jako Towarzystwo) z siedzibą w Warszawie przy ul. Przemysłowej 26, 00-450 Warszawa, wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000028131, REGON 010928125, NIP 526-030-50-06, wysokość kapitału zakładowego 21.490.000,00 zł. 
 

Usługi medyczne dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy JP Medica Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Piękna 24/26A, 00-549 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy z siedzibą w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000836368, NIP 7010977674, REGON 385867261 o kapitale zakładowym w wysokości 5000,00 zł.
 
JP Medica Sp. z o.o. jest podmiotem leczniczym wpisanym do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Mazowieckiego pod numerem 000000228622.