Odkryj jesień pełną inspiracji! Zacznij ją z pełnym portfelem!

Sprawdź!

Bank odrzucił reklamację. Co teraz?

Bank odrzucił reklamację. Co teraz?

Reklamacje do banków piszemy w różnych sprawach. Dotyczą one w szczególności naliczenia opłat, których nie powinniśmy ponieść, niewykonania lub niewłaściwego wykonania określonych usług, niezadowolenia z jakości obsługi. Co jednak powinniśmy zrobić wtedy, gdy bank nie uzna naszej reklamacji?

Reklamację w banku najlepiej złożyć w formie pisemnej i dostarczyć do banku osobiście lub wysłać pocztą. Niektóre banki pozwalają nam również na przekazanie pisma elektronicznie. W dokumencie reklamacji powinniśmy zawrzeć wszystkie dokładne informacje dotyczące naszej sprawy wraz z propozycją jej rozwiązania. Banki najczęściej udzielają odpowiedzi na reklamację w terminie 30 dni. Czasami okres ten może wydłużyć się do 60 dni wtedy, gdy sprawa jest skomplikowana.

Jak powinna wyglądać odpowiedź banku?

Ustawa o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym wskazuje, jak powinna wyglądać odpowiedź udzielona na reklamację klienta. Powinny znaleźć się w niej informacje takie jak uzasadnienie faktyczne i prawne, chyba że reklamacja była rozpatrzona zgodnie z życzeniem klienta, informacje odnośnie do stanowiska banku, imię i nazwisko osoby odpowiadającej na reklamację ze wskazaniem jej stanowiska służbowego.

Gdy reklamacja została uznana, w dokumencie powinno znaleźć się też wskazanie terminu, w którym roszczenie zostanie zrealizowane – to maksymalnie 30 dni.

Co wtedy, gdy bank zwleka z odpowiedzią?

Zdarza się też, że klient nie otrzymuje od banku żadnej odpowiedzi na skierowaną reklamację. Pamiętajmy, że czas odpowiedzi powinien wynosić do 30 dni, natomiast w skrajnie skomplikowanych przypadkach – do 60 dni. jesienna-pozyczka

Gdy bank spóźni się z odpowiedzią reklamacji, wówczas uznaje się, że jest ona rozpatrzona zgodnie z życzeniem klienta. Liczymy wtedy dni kalendarzowe od momentu zgłoszenia reklamacji. Gdy odpowiedź będzie udzielona przez bank listownie, liczy się data stempla pocztowego.

Jak postępować wtedy, gdy bank nie uzna reklamacji?

Jeśli nasze żądania w stosunku do banku nie zostaną uznane, w takim przypadku nie oznacza to definitywnego zamknięcia sprawy. Wówczas mamy kilka rozwiązań.

Pierwsze z nich to ponowne napisanie reklamacji do banku. Istnieje szansa, że bank ze względu na nasz upór ugnie się i pozytywnie rozpatrzy naszą reklamację. Sprawa może też trafić do innej osoby, która spojrzy na zgłoszenie przychylnie.

Druga propozycja to zgłoszenie się do Rzecznika Klienta w danym banku. Aktualnie swoich Rzeczników posiada wiele banków, dlatego warto sprawdzić, czy możemy zwrócić się po odrzuconej reklamacji do takiego specjalisty.

Trzecia droga to zwrócenie się do Rzecznika Finansowego. Jego zadaniem jest wspieranie klientów w sporach z firmami działającymi na rynku finansowym. Na stronie internetowej Rzecznika możemy znaleźć wyczerpujące informacje. Również pomóc nam mogą Arbiter Bankowy przy Związku Banków Polskich czy Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Gdy jednak nadal nie uzyskaliśmy oczekiwanych efektów i jesteśmy przekonani o swojej racji, możemy skierować sprawę do sądu. Tutaj pomoże nam sąd polubowny przy Komisji Nadzoru Finansowego lub po prostu sąd powszechny. jesienna-pozyczka

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Aasa Standard - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 4 000,00 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 74,08%. Rata miesięczna od 245,30 zł. Roczna stopa oprocentowania (stopa zmienna) 9,5%. Całkowity koszt pożyczki: 4 617,56 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 627,56 zł, prowizja 3 990,00 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 8 617,56 zł. Stan na dzień 05.11.2021 r.

Aasa Standard z Pakietem Korzyści - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 5 700,00 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 68,26%. Rata miesięczna od 335,30 zł. Roczna stopa oprocentowania (stopa zmienna) 9,5%. Całkowity koszt pożyczki: 6 081,00 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 894, zł, prowizja 5 187,60 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 11 781,00 zł. Stan na dzień 23.11.2021 r. Pożyczka z dobrowolnym ubezpieczeniem na życie. Składka dobrowolnego ubezpieczenia na życie: 1 641,60 zł. Składka jest kredytowana i opłacana jednorazowo.

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.

Aasa Polska S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym do Rejestru Agentów Ubezpieczeniowych pod numerem 11228955/A. Rejestr Agentów Ubezpieczeniowych znajduje się pod linkiem: https://rpu.knf.gov.pl/

Ochronę ubezpieczeniową dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy MetLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Przemysłowej 26, 00-450 Warszawa, wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000028131, REGON 010928125, NIP 526-030-50-06, wysokość kapitału zakładowego 21.490.000,00 zł.