Zadzwoń: 22 4 600 300 801 40 40 40

Bankructwo osoby prywatnej

Bankructwo osoby prywatnej

Osoby prywatne także mają możliwość ogłoszenia upadłości. Musimy jednak pamiętać o tym, że takie bankructwo również odbywa się na określonych zasadach i dłużnik ma też wtedy określone obowiązki. Z czym dokładnie wiąże się bankructwo osoby prywatnej?

Upadłość konsumencka czy bankructwo osobiste odbywa się wobec osób fizycznych, które nie prowadzą działalności gospodarczej. Możliwe jest od 31 marca 2009 roku. Przed tym terminem upadłość była możliwa jedynie w stosunku do przedsiębiorców.

Nowe przepisy pozwalają na skorzystanie z tej procedury także tym osobom, które nie są przedsiębiorcami w przypadku wystąpienia stanu niewypłacalności wskutek niezależnych od nich i wyjątkowych okoliczności. Warto przy tym wskazać, że wymóg wyjątkowych i niezależnych od dłużnika okoliczności powoduje, że ogłoszenie bankructwa osoby prywatnej jest dość trudne.

Upadłość osoby niebędącej przedsiębiorcą dotyczy głównie:

• osób zatrudnionych w ramach stosunku pracy – gdy osoba traci zatrudnienie wskutek wyjątkowych i niezależnych okoliczności, na przykład z powodu ciężkiej, nagłej choroby, niezawinionego rozwiązania stosunku pracy, wówczas może ona złożyć wniosek o upadłość.

• członków zarządów spółek kapitałowych – związane jest to z odpowiedzialnością członków zarządu w przypadku bezskutecznej egzekucji wobec spółki

Upadłość konsumencka wyróżnia się cechami upadłości układowej.

Poleca ona na zredukowaniu lub umorzeniu zobowiązań osoby fizycznej. O ogłoszeniu upadłości decyduje sąd na wniosek dłużnika. Warto przy tym wskazać, że ogłoszenie upadłości jest możliwe raz na 10 lat. Aby rozpocząć odpowiednie postępowanie sądowe, musimy złożyć wniosek do właściwego sądu upadłościowego i wnieść opłatę w wysokości 30 złotych.

Majątek dłużnika

Konsument chcący ogłosić bankructwo ma obowiązek wskazania składników swojego majątku syndykowi. Objęciu do masy upadłości nie podlegają jednak wszystkie składniki majątku, które są konieczne do zapewnienia utrzymania egzystencjonalnych podstaw funkcjonowania dłużnika i jego rodziny.

Majątek podlegający zajęciu, na przykład nieruchomości, samochód, jest licytowany, a uzyskane pieniądze są przekazywane do spłaty wierzytelności. Warto przy tym wskazać, że przy licytacji nieruchomości dłużnik otrzymuje środki na wynajęcie lokum.

Plan spłaty

Gdy sumy z licytacji nie będą wystarczające do zaspokojenia wierzycieli, wówczas sąd może dodatkowo przygotować specjalny plan spłaty. Sporządzany jest on tak, aby uwzględniać aktualne zdolności zarobkowe dłużnika oraz potrzeby życiowe. Spłaty rozkładane są na okres 3 lat – w wyjątkowych przypadkach można wydłużyć ten okres o 2 lata. W określonych przypadkach sąd może też odstąpić do wyznaczenia tego rodzaju planu.

Jeżeli dłużnik będzie spłacał zobowiązania terminowo, wtedy z mocy prawa reszta jego długów będzie mogła być umorzona, co doprowadzi do całkowitego oddłużenia.

W rezultacie upadłość konsumencka pozwala dłużnikowi i jego bliskim na godne życie, ale jednoczenie możliwe jest zaspokojenie wierzycieli z majątku dłużnika przedstawiającego sobą właściwą wartość oraz przez plan spłat.

Ten wpis znajduje się w kategorii