Weź pożyczkę, której rata nie wzrośnie przez cały okres spłaty. RRSO: 77,46%

Sprawdź!

Czy można zwolnić kobietę w ciąży?

Czy można zwolnić kobietę w ciąży?

Często możemy usłyszeć o tym, że pracodawcy boją się zatrudniać kobiety w ciąży lub kobiety w wieku, w którym mogą zajść w ciążę. Wynika to głównie z faktu, że pracownice w ciąży są szczególnie chronione przez prawo. Czy możliwe jest wtedy zwolnienie ciężarnej?

W Kodeksie pracy znajdziemy szczegółowe przepisy dotyczące zatrudniania kobiet w ciąży. Dotyczą one również zwolnienia takiej pracownicy. Generalnie nie jest to takie proste, ale zdarzają się pewne wyjątki.

Ochrona ciężarnej pracownicy przed zwolnieniem

Zgodnie z przepisami pracodawca nie może rozwiązać umowy o pracę i nie może jej wypowiedzieć w okresie ciąży pracownicy, również w trakcie urlopu macierzyńskiego pracownicy.

Możliwe jest to jednak wtedy, gdy zachodzą przyczyny uzasadniające rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia z jej winy i reprezentująca pracownicę zakładowa organizacja związkowa wyraziła zgodę na rozwiązanie takiej umowy o pracę.

Ponadto wyjątkiem są kobiety ciężarne zatrudnione w okresie próbnym do jednego miesiąca. Umowa o pracę zawarta na czas określony albo na czas wykonania określonej pracy, a także na okres próbny przekraczający jeden miesiąc, która uległaby rozwiązaniu po upływie trzeciego miesiąca ciąży, jest przedłużana do dnia porodu. Jednocześnie przepis ten nie ma zastosowania do umowy o pracę na czas określony zawartej w celu zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy.

Ochrona przy wypowiedzeniu

Jeśli pracodawca złoży wypowiedzenie dla pracownicy, która potem dowiaduje się, że jest w ciąży, wypowiedzenie to nie ma już mocy. Wobec tego rozwiązanie umowy o pracę z kobietą w ciąży jest trudniejsze.

Warto przy tym wskazać, że ochrona nie przysługuje pracownicy, która sama wypowiedziała umowę o pracę, a potem dowiedziała się, że jest w ciąży w okresie wypowiedzenia.

Rozwiązanie umowy z pracownicą w ciąży

Nie oznacza to jednak, że rozwiązanie umowy z pracownicą w ciąży jest niemożliwe. Zastosowanie mają tutaj określone przepisy prawa.

Rozwiązanie umowy o pracę w trakcie ciąży pracownicy albo w trakcie urlopu macierzyńskiego może nastąpić w przypadku ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy.

Ponadto pracodawca może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika w następujących przypadkach:

• ciężkie naruszenie podstawowych obowiązku pracowniczych

• popełnienie przestępstwa, które uniemożliwia dalsze wykonywanie obowiązków

• zawiniona utrata uprawnień potrzebnych do wykonywania pracy na danym stanowisku

Praca w okresie ciąży

Pracodawca powinien zapewnić wtedy swojej pracownicy w ciąży możliwość wykonywania pracy – także biorąc pod uwagę jej stan ciąży. Jeśli pracodawca nie ma takiej możliwości, jest zobowiązany do zwolnienia pracownicy na czas niezbędny z obowiązku świadczenia pracy z zachowaniem prawa do dotychczasowego wynagrodzenia.

Jeżeli zmiana warunków pracy na danym stanowisku pracy, skrócenie czasu pracy lub przeniesienie pracownicy na inne stanowisko powoduje obniżenie wynagrodzenia, pracownica może otrzymać dodatek wyrównawczy.

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Aasa Standard - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 5300 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 88,30%. Rata miesięczna od 353,49 zł. Roczna stopa oprocentowania 20,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 7161,48 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 1874,73 zł, prowizja 5286,75 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 12461,48 zł. Stan na dzień 08.09.2022 r                                    

Aasa z Pakietem Korzyści - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 5300 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 77,46%. Rata miesięczna od 329,64 zł. Roczna stopa oprocentowania 20,50% (stopa stała). Całkowity koszt pożyczki: 6326,73 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 1874,73 zł, prowizja 4452 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 11626,73 zł. Stan na dzień 08.09.2022 r. Pożyczka z dobrowolnym Pakietem Usług Medycznych. Składka dobrowolnego Pakietu Usług Medycznych: 1 400,00 zł. Składka jest kredytowana i opłacana jednorazowo z kwoty udzielonej pożyczki.     

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.

Aasa Polska S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym do Rejestru Agentów Ubezpieczeniowych pod numerem 11228955/A. Rejestr Agentów Ubezpieczeniowych znajduje się pod linkiem: https://rpu.knf.gov.pl/

Ochronę ubezpieczeniową dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy  NNLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji Spółka Akcyjna (NNLife TUnŻiR S.A., dalej jako Towarzystwo) z siedzibą w Warszawie przy ul. Przemysłowej 26, 00-450 Warszawa, wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000028131, REGON 010928125, NIP 526-030-50-06, wysokość kapitału zakładowego 21.490.000,00 zł. 
 

Usługi medyczne dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy JP Medica Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Piękna 24/26A, 00-549 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy z siedzibą w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000836368, NIP 7010977674, REGON 385867261 o kapitale zakładowym w wysokości 5000,00 zł.
 
JP Medica Sp. z o.o. jest podmiotem leczniczym wpisanym do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Mazowieckiego pod numerem 000000228622.