W związku z decyzją Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydaną w dniu 19 września 2019 r. nr DOZIK-4/2019 Aasa Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie informuje, że stosowała praktykę naruszającą zbiorowe interesy konsumentów polegającą na nieobniżaniu w przypadku przedterminowej spłaty kredytu konsumenckiego całkowitego kosztu kredytu o koszty opłaty przygotowawczej, które dotyczą okresu, o który skrócono czas obowiązywania umowy, co jest niezgodne z art. 49 ust. 1 ustawy o kredycie konsumenckim (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r. poz. 993 ze zm.) oraz godzi w zbiorowe interesy konsumentów. Decyzja Prezesa UOKiK nr DOZIK-4/2019 z dnia 19 września 2019 r. dostępna jest pod adresem www.uokik.gov.pl

Jaka kara grozi za pirackie oprogramowanie?

Jaka kara grozi za pirackie oprogramowanie?

Korzystanie z nielegalnego oprogramowania może prowadzić do poważnych konsekwencji. Decydowanie się na korzystanie z legalnego oprogramowania jest szczególnie ważne w przypadku przedsiębiorców. Brak korzystanie z legalnego oprogramowania może wiązać się nawet z postępowaniem karnym.

Gdy korzysta się z oprogramowania w firmach istotne jest nie tylko branie pod uwagę, że oprogramowanie zostało legalnie zakupione. Niezbędne jest również branie pod uwagę czy oprogramowanie jest używane zgodnie z umową licencyjną. Jednocześnie trzeba również brać pod uwagę, że nie każde darmowe oprogramowanie może być używane przez firmy.

Wynika to z faktu, że oprogramowanie darmowe często jest przeznaczone do darmowego użytku jedynie przez osoby prywatne. Natomiast przy użytkowaniu komercyjnym niezbędne jest uiszczenie opłat w celu spełniania wymogów licencji programu. Pełną odpowiedzialność za oprogramowanie na firmowych komputerach ponosi pracodawca, co warto brać pod uwagę przy zatrudnianiu pracowników.

Umowy licencyjne oprogramowania

W umowa licencyjnych dotyczących oprogramowania można spotkać się z bardzo różnymi zapisami. Warto jest dokładnie sprawdzić informacje zawarte w umowach licencyjnych oprogramowania. Wiele programów może być używanych jedynie na jednym komputerze. Są również programy, które można użytkować na określonej liczbie komputerów.

Przekroczenie liczby komputerów, na których zainstalowało się oprogramowanie prowadzi do złamania umowy licencyjnej co podlega przepisom o piractwie komputerowym. zimowa-pozyczka

Odpowiedzialność za użytkowanie nielegalnego oprogramowania

Przy użytkowaniu nielegalnego oprogramowania można spotkać się z podleganiem różnym przepisom prawnym. Gdy nielegalne oprogramowanie zostało nabyte wówczas można spotkać się z karą do 5 lat pozbawienia wolności, gdyż w zakres wchodzą przepisy o pasterstwie. Oczywiście wysokość kary jest zawsze zależna od konkretnych okoliczności.

Zakres kar wskazanych przez ustawodawcę w przypadku wykrycia nielegalnego oprogramowania rozpoczyna się od kary grzywny. Jednocześnie kara obejmuje również zajęcie nośników danych. W konkretnych przypadkach kara może również dotyczyć zajęcia komputerów czy serwerów, na których znajduje się nielegalne oprogramowanie.

Prawo autorskie

Przy nielegalnym oprogramowaniu w grę może wchodzić ustawa o prawie autorskim a nie przepisy prawa karnego. W przepisach tej ustawy można spotkać się z karami takimi jak grzywna a także ograniczenie lub pozbawienie wolności do lat 2.

Jednak kara staje się znacznie bardziej surowa, gdy zostanie udowodnione, że oskarżony o posiadanie nielegalnego oprogramowania działał w celu uzyskania korzyści majątkowej. Wówczas kara może wynosić nawet do 3 lat pozbawienia wolności.

Należy brać pod uwagę, że użytkowanie nielegalnie pozyskanego oprogramowania, które jednocześnie jest oprogramowaniem używanym w celach komercyjnych może zostać uznane jako uzyskiwanie korzyści majątkowej.

Kary można spodziewać się również w ramach procesów, które dotyczą roszczeń ze strony producentów oprogramowania. Takie kary są karami finansowymi, które wyznaczane są przez sądy. zimowa-pozyczka

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Aasa Standard - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 6 000 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy 48,12%. Rata miesięczna od 297,58 zł. Roczna stopa oprocentowania 20,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 4 518,69 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki –  2 124,69 zł, prowizja 2 394,00 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 10 518,69 zł. Stan na dzień 15.12.2022 r.

Aasa z Pakietem Korzyści - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 9 900 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 48,12%. Rata miesięczna od 491,00 zł. Roczna stopa oprocentowania 20,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 7 455,87 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 3 505,77 zł, prowizja 3 950,10 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 17355,87 zł. Stan na dzień 15.12.2022 r. Pożyczka z dobrowolnym Pakietem Usług Medycznych. Składka dobrowolnego Pakietu Usług Medycznych: 3 600,00 zł. Składka jest kredytowana i opłacana jednorazowo z kwoty udzielonej pożyczki.  

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.

Aasa Polska S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym do Rejestru Agentów Ubezpieczeniowych pod numerem 11228955/A. Rejestr Agentów Ubezpieczeniowych znajduje się pod linkiem: https://rpu.knf.gov.pl/

Ochronę ubezpieczeniową dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy  Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.; ul. Topiel 12, 00-342 Warszawa; www.nn.pl; Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy; XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000028131, NIP: 526-030-50-06; Kapitał zakładowy: 59 460 000 zł, wpłacony w całości.
 

Usługi medyczne dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy JP Medica Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Piękna 24/26A, 00-549 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy z siedzibą w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000836368, NIP 7010977674, REGON 385867261 o kapitale zakładowym w wysokości 5000,00 zł.
 
JP Medica Sp. z o.o. jest podmiotem leczniczym wpisanym do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Mazowieckiego pod numerem 000000228622.