Weź pożyczkę, której rata nie wzrośnie przez cały okres spłaty. RRSO: 77,46%

Sprawdź!

Co się stanie, gdy przestanę spłacać pożyczkę?

Co się stanie, gdy przestanę spłacać pożyczkę?

Jednym z niebezpieczeństw związanych z zawarciem umowy pożyczki jest brak możliwości przewidzenia przyszłości – chociaż mamy obecnie środki do spłaty rat, może się okazać, że za sprawą różnych wydarzeń nie będziemy już w stanie regulować zobowiązań. Co stanie się wtedy, gdy nie będziemy spłacać pożyczki terminowo?

Generalnie najlepiej nie dopuszczać do sytuacji, w której pożyczka staje się niemożliwa do spłacenia. Oczywiście, czasami trudno przewidzieć różne sytuacje – utrata pracy, choroba bliskiej osoby, wypadek, problemy osobiste to tylko niektóre z nich. Możemy narazić się przede wszystkim na spore koszty dodatkowe, a także na problemy z wzięciem kolejnych pożyczek i kredytów w przyszłości.

Brak spłaty zadłużenia w terminie może mieć wielopłaszczyznowe konsekwencje, które możemy odczuwać nawet wtedy, gdy w końcu uregulujemy zobowiązanie. Poniżej prezentujemy te najważniejsze.

Główne konsekwencje braku spłaty pożyczki:

• naliczenie kar umownych i odsetek

• przekazanie długu do windykacji

• wpisanie do baz dłużników

• trudności we wzięciu kolejnych pożyczek i kredytów

• przekazanie sprawy do sądu i egzekucja komornicza

Poniżej opisujemy dokładniej powyższe konsekwencje – warto też wskazać, że nie zawsze dotyczą one każdego długu, dlatego im wcześniej spłacimy nasze zobowiązanie, tym mniej negatywnych konsekwencji nas dotknie.

Kary umowne i odsetki od pożyczkodawcy

Gdy spóźnimy się ze zobowiązaniem nawet jeden dzień, zdarza się, że pożyczkodawca może zacząć naliczać kary umowne oraz dodatkowe odsetki za każdy dzień zwłoki. Zazwyczaj odsetki nie są bardzo wysokie, niemniej jednak zdarza się, że pożyczka ratalna może znacznie podwyższyć swój koszt właśnie przez kary umowne.

Windykacja długu i zajęcia komornicze

Najczęściej firmy pozabankowe oraz banki przekazują długi do windykacji do firm posiadających w tym doświadczenie. Zadaniem windykatora jest nakłonienie dłużnika do uregulowania zobowiązania.

Jeżeli windykacja nie powiedzie się, sprawa może być przekazana do sądu. Gdy pożyczkodawca wygra, wtedy wobec pożyczkobiorcy może rozpocząć się egzekucja komornicza. Zajęcie komornicze może dotyczyć części wypłaty, nieruchomości czy ruchomości, na przykład samochodu czy sprzętu RTV.

Wpisanie do bazy dłużników

Brak spłaty zadłużenia oznacza również negatywną historię kredytowania w bazach, na przykład BIK, KRD, BIG. Najczęściej do wpisu na „czarną listę” dochodzi wtedy, gdy termin długu będzie przekroczony o minimum 31 dni.

Wpisanie do bazy dłużników oznacza pogorszenie scoringu, czyli punktów określających wiarygodność kredytową. Wtedy będziemy mieli trudności z uzyskaniem kolejnych kredytów oraz pożyczek, ponieważ sprawdzające nas w bazie instytucje otrzymają informację, że jesteśmy nieterminowym klientem i mamy czy mieliśmy długi. Informacje w bazach widoczne są przez kilka lat!

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Aasa Standard - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 5300 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 88,30%. Rata miesięczna od 353,49 zł. Roczna stopa oprocentowania 20,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 7161,48 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 1874,73 zł, prowizja 5286,75 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 12461,48 zł. Stan na dzień 08.09.2022 r                                    

Aasa z Pakietem Korzyści - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 5300 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 77,46%. Rata miesięczna od 329,64 zł. Roczna stopa oprocentowania 20,50% (stopa stała). Całkowity koszt pożyczki: 6326,73 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 1874,73 zł, prowizja 4452 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 11626,73 zł. Stan na dzień 08.09.2022 r. Pożyczka z dobrowolnym Pakietem Usług Medycznych. Składka dobrowolnego Pakietu Usług Medycznych: 1 400,00 zł. Składka jest kredytowana i opłacana jednorazowo z kwoty udzielonej pożyczki.     

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.

Aasa Polska S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym do Rejestru Agentów Ubezpieczeniowych pod numerem 11228955/A. Rejestr Agentów Ubezpieczeniowych znajduje się pod linkiem: https://rpu.knf.gov.pl/

Ochronę ubezpieczeniową dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy  NNLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji Spółka Akcyjna (NNLife TUnŻiR S.A., dalej jako Towarzystwo) z siedzibą w Warszawie przy ul. Przemysłowej 26, 00-450 Warszawa, wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000028131, REGON 010928125, NIP 526-030-50-06, wysokość kapitału zakładowego 21.490.000,00 zł. 
 

Usługi medyczne dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy JP Medica Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Piękna 24/26A, 00-549 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy z siedzibą w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000836368, NIP 7010977674, REGON 385867261 o kapitale zakładowym w wysokości 5000,00 zł.
 
JP Medica Sp. z o.o. jest podmiotem leczniczym wpisanym do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Mazowieckiego pod numerem 000000228622.