W związku z decyzją Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydaną w dniu 19 września 2019 r. nr DOZIK-4/2019 Aasa Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie informuje, że stosowała praktykę naruszającą zbiorowe interesy konsumentów polegającą na nieobniżaniu w przypadku przedterminowej spłaty kredytu konsumenckiego całkowitego kosztu kredytu o koszty opłaty przygotowawczej, które dotyczą okresu, o który skrócono czas obowiązywania umowy, co jest niezgodne z art. 49 ust. 1 ustawy o kredycie konsumenckim (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r. poz. 993 ze zm.) oraz godzi w zbiorowe interesy konsumentów. Decyzja Prezesa UOKiK nr DOZIK-4/2019 z dnia 19 września 2019 r. dostępna jest pod adresem www.uokik.gov.pl

Weź pożyczkę, której rata nie wzrośnie przez cały okres spłaty. RRSO: 77,46%

Sprawdź!

Zwrot towaru kupionego w sklepie stacjonarnym

Zwrot towaru kupionego w sklepie stacjonarnym

Przy zakupach w sklepach stacjonarnych obowiązują nieco inne zasady niż przy zakupach w sklepach internetowych. Prawo wyróżnia zakupy w siedzibie firmy oraz zakupy poza siedzibą przedsiębiorstwa. Realizując zakupy w siedzibie firmy konsument ma mniejsze prawa dotyczące możliwości rezygnacji z zakupionych produktów.

Gdy realizuje się zakupy w sklepach internetowych można dokonać zwrotu produktu do czternastu dni od momentu dokonania zakupu. Klient nie musi podawać powodu dokonania zwrotu produktu i ma prawo do uzyskania zwrotu środków finansowych za dokonany zakup. Natomiast przy zakupach w sklepach stacjonarnych jest to zakup dokonywany w siedzibie firmy.

Klient nie ma prawa do dokonania zwrotu produktu, który jest niezgodny z opisem sprzedawcy. Natomiast w przypadku zakupu produktu zgodnego z opisem to czy produkt można oddać zależy od sprzedawcy. Warto jest w takim przypadku sprawdzić między innymi, jaki jest regulamin danego sklepu. W poszczególnych sklepach tworzone są regulaminy, które prezentują informacje czy zwrot produktu w ogóle jest dopuszczalny.

Przed dokonaniem zakupu warto również dowiedzieć się, czy w regulaminie danego sklepu możliwe jest zrealizowanie zwrotu.

Prawa konsumenckie przy zwrocie produktów

Gdy zamierza się zrealizować zwrot produktu ważne jest poznanie praw konsumenckich. W prawie konsumenckim jest dokładnie wskazane kiedy klient ma prawo do skorzystania ze zwrotu.

Po pierwsze jest to prawo dotyczące reklamacji. W ramach tego prawa sprzedawca ma zobowiązanie naprawienia produktu, który jest uszkodzony fabrycznie, czyli nie można go użytkować zgodnie z przeznaczeniem. Jednocześnie gdy sprzedawca nie ma możliwości zrealizowania naprawy produktu wówczas klient ma prawo do zwrotu środków finansowych lub do wymiany produktu uszkodzonego na taki, który będzie działał zgodnie z opisem. Jednocześnie produkty mogą podlegać oddaniu na podstawie rękojmi.

Korzystanie z rękojmi jest niezależne od prawa do reklamacji. Z rękojmi można korzystać nawet w przypadku produktów, które są uszkodzone fabrycznie, a nie zostały zakupione z zapewnieniem gwarancji.

Zwrot produktu w sklepie stacjonarnym

Brak możliwości zwrotu produktu w sklepie stacjonarnym chroni sprzedawcą. Taka ochrona dotyczy między innymi tego, że wiele produktów nie może być zwróconych w stanie, w którym zostały zakupione.

Klienci muszą zatem dokonywać zakupów w sposób rozsądny. Nie oznacza to jednak, że na wielu rynkach produktowych można zwracać w poszczególnych sklepach produkty. Dotyczy to między innymi sklepów odzieżowych. Wiele sklepów informuje klientów już po wejściu do sklepu, że produktów zakupionych nie można zwracać po odejściu od kasy.

Jednak wielu sprzedawców oferuje klientom możliwość dokonania zwrotu. Są takie sklepy, które pozwalają na zapewnienie wymiany kupionego produktu, co bywa rozwiązaniem choćby w przypadku zakupu ubrania, które jest za małe czy za duże pod kątem wymiarów. Jednocześnie znaleźć można także takie sklepy, które pozwalają na zapewnienie oddania kupionych produktów w formie choćby ubrań, co jednak zawsze jest indywidualną decyzją sprzedającego.

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Aasa Standard - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 5300 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 88,30%. Rata miesięczna od 353,49 zł. Roczna stopa oprocentowania 20,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 7161,48 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 1874,73 zł, prowizja 5286,75 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 12461,48 zł. Stan na dzień 08.09.2022 r                                    

Aasa z Pakietem Korzyści - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 5300 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 77,46%. Rata miesięczna od 329,64 zł. Roczna stopa oprocentowania 20,50% (stopa stała). Całkowity koszt pożyczki: 6326,73 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 1874,73 zł, prowizja 4452 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 11626,73 zł. Stan na dzień 08.09.2022 r. Pożyczka z dobrowolnym Pakietem Usług Medycznych. Składka dobrowolnego Pakietu Usług Medycznych: 1 400,00 zł. Składka jest kredytowana i opłacana jednorazowo z kwoty udzielonej pożyczki.     

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.

Aasa Polska S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym do Rejestru Agentów Ubezpieczeniowych pod numerem 11228955/A. Rejestr Agentów Ubezpieczeniowych znajduje się pod linkiem: https://rpu.knf.gov.pl/

Ochronę ubezpieczeniową dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy  NNLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji Spółka Akcyjna (NNLife TUnŻiR S.A., dalej jako Towarzystwo) z siedzibą w Warszawie przy ul. Przemysłowej 26, 00-450 Warszawa, wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000028131, REGON 010928125, NIP 526-030-50-06, wysokość kapitału zakładowego 21.490.000,00 zł. 
 

Usługi medyczne dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy JP Medica Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Piękna 24/26A, 00-549 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy z siedzibą w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000836368, NIP 7010977674, REGON 385867261 o kapitale zakładowym w wysokości 5000,00 zł.
 
JP Medica Sp. z o.o. jest podmiotem leczniczym wpisanym do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Mazowieckiego pod numerem 000000228622.