Pożyczka z Fundusz Socjalnego - na czym polega?

Pożyczka z Fundusz Socjalnego - na czym polega?

Większość pracowników nie zdaje sobie sprawy z istnienia w ich przedsiębiorstwie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Okazuje się jednak, że pula pracowniczych środków może być wykorzystana na przeróżne cele, w tym pożyczki na realizację potrzeb mieszkaniowych osób zatrudnionych. Co warto na ten temat wiedzieć? Kto może skorzystać z zakładowych środków i na jakich zasadach?

Fundusz socjalny w zakładzie pracy kojarzony jest z czasami słusznie minionymi. W PRL-u pracownicze kasy były na porządku dziennym. Co ciekawe, obecnie tego rodzaju pule gromadzą już nie tylko zobowiązane do tego instytucje z sektora publicznego, ale także wiele prywatnych przedsiębiorstw.

Czym jest fundusz socjalny?

Istnienie tego rodzaju instrumentu przewiduje ustawa o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych z 4 marca 1994 roku, która wyznacza zasadnicze ramy jego funkcjonowania, a także realizowane dzięki niemu cele.

W myśl przepisów prawa Fundusz ma służyć między innymi finansowaniu działalności socjalnej organizowanej na rzecz osób uprawnionych do korzystania z niego, a także wsparciu materialnemu obiektów socjalnych, które posiada dany pracodawca. Ponadto, ze zgromadzonych środków pieniężnych mają być tworzone kluby dziecięce, przedszkola oraz zakładowe żłobki.

Pożyczka z ZFŚS?

Ustawa dopuszcza pobieranie ze środków zgromadzonych w Funduszu pożyczek pracowniczych. Przepisy nie regulują tego, na jaki cel można przeznaczyć środki uzyskane w ramach zakładowej puli socjalnej. W praktyce decyzje o udzieleniu świadczenia podejmuje pracodawca. wiosenna-pozyczka

Powinien zrobić to jednak na podstawie zapisów w regulaminie ZFŚS. Dokument ten może regulować charakter pożyczki (zwrotna lub bezzwrotna), okres jej spłaty, a także uściślać grono osób i zbiór warunków, jakie muszą spełnić, aby móc sięgnąć po dodatkowy zastrzyk gotówki.

Kto może ubiegać się o pożyczkę?

Wspomniana wcześniej ustawa nie określa maksymalnej wysokości przyznawanych świadczeń. To regulamin powinien jasno stanowić kto, kiedy i na jakich zasadach może ubiegać się o środki. Najczęściej tego rodzaju dokument określa, że pieniądze z ZFŚS mogą tracić wyłącznie do pracowników, którzy potrzebują ich na cele mieszkaniowe.

Mowa w szczególności o budowie lokalu mieszkalnego, remoncie, adaptacji lub modernizacji posiadanego już mieszkania, wykupu nieruchomości, jej przystosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych lub uzupełnienie wkładu w danej spółdzielni mieszkaniowej.

Co ze zwrotem świadczenia?

Jak już wspomniano, pożyczkę dzielimy na zwrotną oraz bezzwrotną. O jej charakterze decyduje z reguły cel, na jaki zaciągane jest zobowiązanie. Większość regulaminów zakładowych funduszy socjalnych przewiduje, że wsparcie bezzwrotne może być przeznaczone między innymi na pokrycie wydatków dotyczących używania mieszkania, czyli energii elektrycznej, kosztów gazu czy zakupu opału, a w szczególności czynszu. Na każdy z tych wydatków pracownik musi mieć rachunek lub fakturę.

Zasady zwrotu środków

Drugim rodzajem jest świadczenie, które należy zwrócić w umownym terminie. Warunki przyznania, jak i spłaty tego typu pożyczki powinny być sprecyzowane w regulaminie ZFŚS. Pracownik, który otrzymał zwrotną należność ma obowiązek wyrazić pisemną zgodę na potrącenie określonej kwoty z wynagrodzenia, premii czy nagród.

Co ważne, środki mogą zostać zabrane także z zasiłku chorobowego. Zwrotna jest udzielana głównie na remont, przebudowę lub modernizację lokalu mieszkalnego. Regulamin nie dopuszcza możliwości wykorzystania środków na zakup urządzeń takich jak pralka, lodówka czy telewizor. wiosenna-pozyczka

Co powinna zawierać umowa?

Rolą umowy jest doprecyzowanie ogólnych zasad wynikających z samego regulaminu ZFŚS. W dokumencie powinny znaleźć się konkretne informacje dotyczące kwoty pożyczki, okresu spłaty zobowiązania, liczby rat oraz celu, na który muszą zostać przeznaczone środki.

W każdej umowie muszą zostać zawarte zapisy związane z formą przekazania pieniędzy (gotówka lub na wskazany numer rachunku bankowego pracownika), a także ewentualnej możliwości zwolnienia osoby zatrudnionej z obowiązku zwrotu pożyczki w wyjątkowych okolicznościach.

Warto dodać, że po pożyczkę z ZFŚS może sięgnąć wyłącznie pracownik, który posiada poręczyciela. Co więcej, żyrantem musi być osoba zatrudniona w tym samym przedsiębiorstwie.

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Inspektorem ochrony danych jest Agnieszka Rzycka-Osiej, e-mail: iod@aasapolska.pl

Aasa Standard - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 2500 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 45,57%. Rata miesięczna od 121,47 zł. Roczna stopa oprocentowania 18,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 1791,98 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 794,48 zł, prowizja 997,50 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 4291,98 zł. Stan na dzień 20.05.2024 r.                                                                     

Aasa z Pakietem Gold - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 8600 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 45,56%. Rata miesięczna od 417,83 zł. Roczna stopa oprocentowania 18,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 6164,75 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 2733,35 zł, prowizja 3431,40 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 14764,75 zł. Stan na dzień 20.05.2024 r. Pożyczka z dobrowolnym Pakietem Medycznym. Opłata za dobrowolny Pakiet Medyczny: 2400 zł.                                        

Aasa z Pakietem Premium - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 7900 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 45,56%. Rata miesięczna od 383,82 zł. Roczna stopa oprocentowania 18,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 5662,98 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 2510,88 zł, prowizja 3152,10 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 13562,98 zł. Stan na dzień 20.05.2024 r. Pożyczka z dobrowolnym Pakietem Językowym. Opłata za dobrowolny Pakiet Językowy: 2400 zł.       

Aasa z Pakietem Biznes - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 10800 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 45,56%. Rata miesięczna od 524,71 zł. Roczna stopa oprocentowania 18,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 7741,87 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 3432,67 zł, prowizja 4309,20 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 18541,87 zł. Stan na dzień 20.05.2024 r. Pożyczka z dobrowolnym Pakietem Medycznym. Opłata za dobrowolny Pakiet Medyczny: 3200 zł.                                

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.

Aasa Polska S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym do Rejestru Agentów Ubezpieczeniowych pod numerem 11228955/A. Rejestr Agentów Ubezpieczeniowych znajduje się pod linkiem: https://rpu.knf.gov.pl/

Ochronę ubezpieczeniową dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy  Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.; ul. Topiel 12, 00-342 Warszawa; www.nn.pl; Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy; XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000028131, NIP: 526-030-50-06; Kapitał zakładowy: 59 460 000 zł, wpłacony w całości.
 

Usługi medyczne dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy JP Medica Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Piękna 24/26A, 00-549 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy z siedzibą w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000836368, NIP 7010977674, REGON 385867261 o kapitale zakładowym w wysokości 200 000 zł. 
 
JP Medica Sp. z o.o. jest podmiotem leczniczym wpisanym do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Mazowieckiego pod numerem 000000228622.
 

Usługi telekomunikacyjne dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy Polska Grupa Konsultingowa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Mokotowska 15A/16, 00-640 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000245406, NIP: 5272487651, REGON: 140277411, kapitał zakładowy w wysokości: 500.000 złotych (w całości opłacony), wpisana do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej pod numerem 13252, będąca dostawcą usług w rozumieniu art. 2 pkt 27 lit. a Prawa Telekomunikacyjnego.

Usługi telekomunikacyjne dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy również Privee Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Mokotowska 15A/16, 00-640 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0001029112, NIP: 7011138042, REGON: 524943799, kapitał zakładowy w wysokości: 5 000,00 zł, wpisana do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej pod numerem 13282, będąca dostawcą usług w rozumieniu art. 2 pkt 27 lit. a Prawa Telekomunikacyjnego.

Kurs językowy dla Klientów Aasa Polska S.A. realizowany jest przez Tele-Nauka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy ul. Piękna 24/26 A, 00-549 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000762801, NIP: 5842779937, o kapitale zakładowym w wysokości 100 000 zł.