Weź pożyczkę, której rata nie wzrośnie przez cały okres spłaty. RRSO: 77,46%

Sprawdź!

Darmowe porady prawne. Kto może na nie liczyć?

Darmowe porady prawne. Kto może na nie liczyć?

Od ponad roku działa ogólnopolski system nieodpłatnej pomocy prawnej. Został on stworzony jako wsparcie dla osób, które nie mogą pozwolić sobie finansowo na wybranie usług prawnych w kancelarii. Kto może liczyć na taką pomoc i gdzie możemy z niej skorzystać?

Koszty usług prawnych nie są niskie – gdy chcemy zdecydować się na udanie się do kancelarii w celu uzyskania porady prawnej, musimy zwykle wysupłać z kieszeni około 100-150 złotych. Wydatek może być jeszcze wyższy w sytuacji, gdy nasza sprawa będzie skomplikowana i będzie wymagała od prawnika większego nakładu pracy.

Wobec tego Ministerstwo Sprawiedliwości, wychodząc naprzeciwko potrzebom społeczeństwa, stworzyło ustawę zakładającą nieodpłatne wsparcie prawne dla wybranych osób, które ze względu na barierę finansową nie mogą skorzystać z usług prawnych.

Darmowa pomoc prawna dostępna od 1 stycznia 2016 roku

Od 1 stycznia 2016 roku poprzez współdziałanie rządu, samorządów, a także organizacji pozarządowych powstało ponad 1500 punktów, w których zainteresowani mogą otrzymać bezpłatną pomoc prawną.

W punktach tych pomoc mają udzielać radcy prawni i adwokaci, a także doradcy podatkowi oraz absolwenci wyższych studiów prawniczych. W wybranych przypadkach pomoc będą oferowali również aplikanci adwokaccy oraz radcowscy z upoważnienia adwokata lub radcy prawnego.

Punkty działają na poziomie lokalnym, co powoduje, że dostanie się do specjalisty jest znacznie łatwiejsze, szczególnie w małych społecznościach.

Ustawa zakłada, że darmową pomoc prawną (na etapie przedsądowym) otrzymają:

• seniorzy po ukończeniu 65 lat

• młodzież do 26. roku życia

• osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie Ustawy o pomocy społecznej

• osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny

• kombatanci

• weterani

• zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną

Nieodpłatna pomoc prawna jest zgodnie z przepisami udzielana w punktach w przeciętnym wymiarze 5 dni w tygodniu przez co najmniej 4 godziny dziennie. W związku z tym należy dokładnie sprawdzić, w których godzinach i dniach będzie można otrzymać wsparcie.

W jakim zakresie możemy otrzymać pomoc?

Nieodpłatna pomoc prawna udzielana jest w dość szerokim zakresie. Obejmuje ona przede wszystkim: sprawy cywilne, sprawy rodzinne, sprawy karne, sprawy administracyjne, prawo pracy, ubezpieczenia społeczne, przygotowanie do rozpoczęcia działalności gospodarcze, a także prawo podatkowe z wyłączeniem spraw podatkowych dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej.

Pomoc pod kątem profilu czynności włącza następujące: wskazanie sposobu rozwiązania danego problemu prawnego, informację o stanie prawnym i przysługujących uprawnieniach lub obowiązkach, pomoc w sporządzeniu projektu pisma – z wyłączeniem pism procesowych, pomoc w sporządzeniu pisma wszczynającego postępowanie sądowe albo sądowo-administracyjne, a także sporządzenie projektu pisma o zwolnienie z kosztów sądowych albo ustanowienie pełnomocnika z urzędu.

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Aasa Standard - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 5300 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 88,30%. Rata miesięczna od 353,49 zł. Roczna stopa oprocentowania 20,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 7161,48 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 1874,73 zł, prowizja 5286,75 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 12461,48 zł. Stan na dzień 08.09.2022 r                                    

Aasa z Pakietem Korzyści - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 5300 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 77,46%. Rata miesięczna od 329,64 zł. Roczna stopa oprocentowania 20,50% (stopa stała). Całkowity koszt pożyczki: 6326,73 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 1874,73 zł, prowizja 4452 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 11626,73 zł. Stan na dzień 08.09.2022 r. Pożyczka z dobrowolnym Pakietem Usług Medycznych. Składka dobrowolnego Pakietu Usług Medycznych: 1 400,00 zł. Składka jest kredytowana i opłacana jednorazowo z kwoty udzielonej pożyczki.     

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.

Aasa Polska S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym do Rejestru Agentów Ubezpieczeniowych pod numerem 11228955/A. Rejestr Agentów Ubezpieczeniowych znajduje się pod linkiem: https://rpu.knf.gov.pl/

Ochronę ubezpieczeniową dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy  NNLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji Spółka Akcyjna (NNLife TUnŻiR S.A., dalej jako Towarzystwo) z siedzibą w Warszawie przy ul. Przemysłowej 26, 00-450 Warszawa, wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000028131, REGON 010928125, NIP 526-030-50-06, wysokość kapitału zakładowego 21.490.000,00 zł. 
 

Usługi medyczne dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy JP Medica Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Piękna 24/26A, 00-549 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy z siedzibą w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000836368, NIP 7010977674, REGON 385867261 o kapitale zakładowym w wysokości 5000,00 zł.
 
JP Medica Sp. z o.o. jest podmiotem leczniczym wpisanym do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Mazowieckiego pod numerem 000000228622.