W związku z decyzją Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydaną w dniu 19 września 2019 r. nr DOZIK-4/2019 Aasa Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie informuje, że stosowała praktykę naruszającą zbiorowe interesy konsumentów polegającą na nieobniżaniu w przypadku przedterminowej spłaty kredytu konsumenckiego całkowitego kosztu kredytu o koszty opłaty przygotowawczej, które dotyczą okresu, o który skrócono czas obowiązywania umowy, co jest niezgodne z art. 49 ust. 1 ustawy o kredycie konsumenckim (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r. poz. 993 ze zm.) oraz godzi w zbiorowe interesy konsumentów. Decyzja Prezesa UOKiK nr DOZIK-4/2019 z dnia 19 września 2019 r. dostępna jest pod adresem www.uokik.gov.pl

Weź pożyczkę, której rata nie wzrośnie przez cały okres spłaty. RRSO: 77,46%

Sprawdź!

Jak szybko sprawdzić KRD? Wyjaśniamy!

Jak szybko sprawdzić KRD? Wyjaśniamy!

W Polsce działa kilka biur zajmujących się gromadzeniem i udostępnianiem informacji o dłużnikach. Pierwszą instytucją tego rodzaju został Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej S.A., czyli w skrócie KRD BIG. Dane zbiera już od 2003 roku. Znajdowanie się na „czarnej liście” w KRD jest jedną z przeszkód w otrzymaniu kredytu lub pożyczki. W jaki sposób możemy przekonać się, czy jesteśmy na liście dłużników tego biura?

Krajowy Rejestr Długów gromadzi dane negatywne, czyli na temat zadłużeń w przeciwieństwie do bazy takiej jak BIK, do której dostają się wszyscy pożyczkobiorcy oraz kredytobiorcy. Jeżeli mamy jakieś zaległe zobowiązanie finansowe, którego nie spłaciliśmy o czasie, najczęściej informacja na ten temat pokazuje się w bazie KRD. Zadłużenie to może wynikać z niezapłaconego rachunku, opóźnienia w spłacie pożyczki, jazdy bez biletu w środkach komunikacji miejskiej, niepłacenia zasądzonych alimentów czy czynszu. Warto przy tym wskazać, że do bazy dostajemy się w przypadku zadłużenia dłuższego niż 60 dni od terminu płatności.

Aktualnie z baz KRD korzystają nie tylko banki, SKOK-i oraz instytucje pożyczkowe, ale również inne instytucje oraz firmy, które chcą sprawdzić swojego klienta przed podpisaniem z nim umowy. Oprócz problemu z pożyczką czy kredytem możemy też mieć trudności z wzięciem telefonu w abonamencie czy podpisaniem umowy o internet czy kablówkę.

Czy jestem na liście dłużników w KRD?

Aby uzyskać odpowiedź na to pytanie, nie musimy wcale udawać się do siedziby KRD, aby tam załatwić wszystkie formalności. Teraz możemy również korzystać z usług dostępnych przez internet. KRD uruchomił w tym celu specjalny Serwis Ochrony Konsumenta, który chroni przed wyłudzeniami oraz oszustwami.

Dzięki temu Serwisowi konsument może na bieżąco sprawdzać, czy ktoś nie wykorzystał jego numeru PESEL w celu zaciągnięcia pożyczki lub kredytu niezgodnie z prawem, także może sprawdzić, czy został dopisany do listy jako dłużnik, a także może zweryfikować wiarygodność finansową innych firm, na przykład dewelopera, biura podróży, sprzedawcy, pracodawcy przed podjęciem współpracy czy skorzystaniem z oferty.

Aby skorzystać z powyższych usług, musimy założyć swoje konto na stronie internetowej KRD, a następnie postępować według wskazówek. Samo pobieranie raportów jest bardzo proste i szybkie, dlatego nie powinno spowodować żadnych trudności.

Czy można usunąć dane z KRD?

Jak wspomnieliśmy wcześniej, negatywne dane w KRD nie wróżą niczego dobrego. Gdy dostaniemy się do bazy dłużników, możemy mieć poważne problemy z korzystaniem z różnych usług.

Zasadniczo dane z KRD mogą zostać usunięte tylko na wniosek osoby, która wnioskowała o ich wprowadzenie – może być to zarówno firma, jak i osoba prywatna. Gdy będziemy chcieli usunąć dane, będziemy musieli spłacić dług i poprosić wierzyciela o wypisanie nas z KRD. Przepisy wskazują, że wierzyciel w terminie 14 dni od momentu, gdy otrzyma zapłatę, ma obowiązek usunąć dane z KRD. Wtedy w rejestrze nie pozostają już żadne dane.

Automatycznie dane o długu znikają dopiero po 10 latach.

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Aasa Standard - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 5300 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 88,30%. Rata miesięczna od 353,49 zł. Roczna stopa oprocentowania 20,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 7161,48 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 1874,73 zł, prowizja 5286,75 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 12461,48 zł. Stan na dzień 08.09.2022 r                                    

Aasa z Pakietem Korzyści - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 5300 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 77,46%. Rata miesięczna od 329,64 zł. Roczna stopa oprocentowania 20,50% (stopa stała). Całkowity koszt pożyczki: 6326,73 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 1874,73 zł, prowizja 4452 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 11626,73 zł. Stan na dzień 08.09.2022 r. Pożyczka z dobrowolnym Pakietem Usług Medycznych. Składka dobrowolnego Pakietu Usług Medycznych: 1 400,00 zł. Składka jest kredytowana i opłacana jednorazowo z kwoty udzielonej pożyczki.     

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.

Aasa Polska S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym do Rejestru Agentów Ubezpieczeniowych pod numerem 11228955/A. Rejestr Agentów Ubezpieczeniowych znajduje się pod linkiem: https://rpu.knf.gov.pl/

Ochronę ubezpieczeniową dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy  NNLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji Spółka Akcyjna (NNLife TUnŻiR S.A., dalej jako Towarzystwo) z siedzibą w Warszawie przy ul. Przemysłowej 26, 00-450 Warszawa, wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000028131, REGON 010928125, NIP 526-030-50-06, wysokość kapitału zakładowego 21.490.000,00 zł. 
 

Usługi medyczne dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy JP Medica Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Piękna 24/26A, 00-549 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy z siedzibą w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000836368, NIP 7010977674, REGON 385867261 o kapitale zakładowym w wysokości 5000,00 zł.
 
JP Medica Sp. z o.o. jest podmiotem leczniczym wpisanym do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Mazowieckiego pod numerem 000000228622.