W związku z decyzją Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydaną w dniu 19 września 2019 r. nr DOZIK-4/2019 Aasa Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie informuje, że stosowała praktykę naruszającą zbiorowe interesy konsumentów polegającą na nieobniżaniu w przypadku przedterminowej spłaty kredytu konsumenckiego całkowitego kosztu kredytu o koszty opłaty przygotowawczej, które dotyczą okresu, o który skrócono czas obowiązywania umowy, co jest niezgodne z art. 49 ust. 1 ustawy o kredycie konsumenckim (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r. poz. 993 ze zm.) oraz godzi w zbiorowe interesy konsumentów. Decyzja Prezesa UOKiK nr DOZIK-4/2019 z dnia 19 września 2019 r. dostępna jest pod adresem www.uokik.gov.pl

Jak się zwolnić z pracy? Okres wypowiedzenia

Jak się zwolnić z pracy? Okres wypowiedzenia

Na horyzoncie masz lepszą pracę niż ta dotychczasowa? A może chcesz wyjechać za granicę i tam szukać swojego szczęścia? W takim przypadku trzeba będzie zwolnić się z obecnego stanowiska. Jak możemy to zrobić?

Rozwój kariery zawodowej często wymaga zmiany stanowiska pracy. W związku z tym trzeba podziękować jednemu pracodawcy i przywitać się z kolejnym. Jednocześnie musimy rozwiązać obowiązującą obecnie umowę. Powinniśmy wtedy pamiętać o tym, aby zrobić to zgodnie z przepisami prawa, ponieważ w przeciwnym przypadku możemy sami wpaść w tarapaty.

Zwróć uwagę na okres wypowiedzenia

Gdy rozważasz przejście do nowej firmy i jesteś zatrudniony na umowie o pracę, w takim przypadku trzeba będzie ją wypowiedzieć – warto przy tym pamiętać o okresie wypowiedzenia związanym z tego rodzaju umową. Zatem najczęściej nie możemy odejść z dnia na dzień i o swojej decyzji powinniśmy poinformować pracodawcę wcześniej.

Poniżej prezentujemy okresy wypowiedzenia dla różnych typów umowy o pracę.

Umowa na zastępstwo – 3 dni wypowiedzenia zimowa-pozyczka

Umowa na okres próbny zawarta:

• na dwa tygodnie – 3 dni wypowiedzenia

• od dwóch tygodni do 3 miesięcy – 1 tydzień wypowiedzenia

• na okres 3 miesięcy – 2 tygodnie wypowiedzenia

Umowa na czas określony – należy sprawdzić, czy w umowie nie ma klauzuli o jej zerwaniu i wtedy teoretycznie nie można jej wypowiedzieć, ale jeśli została ona zawarta na okres dłuższy niż 6 miesięcy, wtedy wypowiedzenie wynosi 2 tygodnie zgodnie z artykułem 33 Kodeksu pracy

Umowa na czas nieokreślony zawarta: zimowa-pozyczka

• mniej niż 6 miesięcy – 2 tygodnie

• 6 miesięcy do 3 lat – 1 miesiąc wypowiedzenia

• więcej niż 3 lata – 3 miesiące wypowiedzenia

Warto przy tym zaznaczyć, że jeśli chcemy rozstać się z obecnym pracodawcą za porozumieniem stron, w takim przypadku możemy często skrócić na życzenie okres wypowiedzenia.

Jak wypowiedzieć umowę?

Wypowiedzenie umowy powinno mieć formę pisemną i należy podpisać je odręcznie. W treści wypowiedzenia powinniśmy wskazać okres wypowiedzenia zgodnie z powyższymi informacjami. W wypowiedzeniu umieszczamy też swoje dane osobowe, datę złożenia wypowiedzenia, nazwę i adres pracodawcy.

W internecie możemy znaleźć szablony, które mogą posłużyć nam do wypowiedzenia umowy o pracę.

Dokument powinniśmy przekazać w takim terminie, który pozwoli nam na swobodne przejście do drugiej pracy, dlatego wcześniej powinniśmy uzgodnić, kiedy możemy ją rozpocząć.

Czy można natychmiast odejść z pracy?

Zgodnie z przepisami istnieją także dwa przypadki, gdy pracownik może natychmiast odejść z pracy przez złożenie jednostronnego oświadczenia woli i bez potrzeby zachowania okresu wypowiedzenia.

Dotyczy to sytuacji, gdy pracownik otrzymał orzeczenie lekarskie, które potwierdza szkodliwość pracy dla jego zdrowia, a przy tym pracodawca nie przeniósł go na inne, bezpieczne dla niego stanowisko. Drugi przypadek dotyczy sytuacji, gdy pracodawca dopuścił się ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków wobec pracownika.

Warto pamiętać o tym, że w przypadku umów cywilnoprawnych – o dzieło i na zlecenie nie mają zastosowania okresy wypowiedzenia. Wypowiedzenie takich umów jest możliwe tylko z ważnych powodów – reguluje je Kodeks cywilny.

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Aasa Standard - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 6 000 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy 48,12%. Rata miesięczna od 297,58 zł. Roczna stopa oprocentowania 20,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 4 518,69 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki –  2 124,69 zł, prowizja 2 394,00 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 10 518,69 zł. Stan na dzień 15.12.2022 r.

Aasa z Pakietem Korzyści - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 9 900 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 48,12%. Rata miesięczna od 491,00 zł. Roczna stopa oprocentowania 20,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 7 455,87 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 3 505,77 zł, prowizja 3 950,10 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 17355,87 zł. Stan na dzień 15.12.2022 r. Pożyczka z dobrowolnym Pakietem Usług Medycznych. Składka dobrowolnego Pakietu Usług Medycznych: 3 600,00 zł. Składka jest kredytowana i opłacana jednorazowo z kwoty udzielonej pożyczki.  

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.

Aasa Polska S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym do Rejestru Agentów Ubezpieczeniowych pod numerem 11228955/A. Rejestr Agentów Ubezpieczeniowych znajduje się pod linkiem: https://rpu.knf.gov.pl/

Ochronę ubezpieczeniową dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy  Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.; ul. Topiel 12, 00-342 Warszawa; www.nn.pl; Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy; XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000028131, NIP: 526-030-50-06; Kapitał zakładowy: 59 460 000 zł, wpłacony w całości.
 

Usługi medyczne dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy JP Medica Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Piękna 24/26A, 00-549 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy z siedzibą w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000836368, NIP 7010977674, REGON 385867261 o kapitale zakładowym w wysokości 5000,00 zł.
 
JP Medica Sp. z o.o. jest podmiotem leczniczym wpisanym do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Mazowieckiego pod numerem 000000228622.