Jak się zwolnić z pracy? Okres wypowiedzenia

Jak się zwolnić z pracy? Okres wypowiedzenia

Na horyzoncie masz lepszą pracę niż ta dotychczasowa? A może chcesz wyjechać za granicę i tam szukać swojego szczęścia? W takim przypadku trzeba będzie zwolnić się z obecnego stanowiska. Jak możemy to zrobić?

Rozwój kariery zawodowej często wymaga zmiany stanowiska pracy. W związku z tym trzeba podziękować jednemu pracodawcy i przywitać się z kolejnym. Jednocześnie musimy rozwiązać obowiązującą obecnie umowę. Powinniśmy wtedy pamiętać o tym, aby zrobić to zgodnie z przepisami prawa, ponieważ w przeciwnym przypadku możemy sami wpaść w tarapaty.

Zwróć uwagę na okres wypowiedzenia

Gdy rozważasz przejście do nowej firmy i jesteś zatrudniony na umowie o pracę, w takim przypadku trzeba będzie ją wypowiedzieć – warto przy tym pamiętać o okresie wypowiedzenia związanym z tego rodzaju umową. Zatem najczęściej nie możemy odejść z dnia na dzień i o swojej decyzji powinniśmy poinformować pracodawcę wcześniej.

Poniżej prezentujemy okresy wypowiedzenia dla różnych typów umowy o pracę.

Umowa na zastępstwo – 3 dni wypowiedzenia

Umowa na okres próbny zawarta:

• na dwa tygodnie – 3 dni wypowiedzenia

• od dwóch tygodni do 3 miesięcy – 1 tydzień wypowiedzenia

• na okres 3 miesięcy – 2 tygodnie wypowiedzenia

Umowa na czas określony – należy sprawdzić, czy w umowie nie ma klauzuli o jej zerwaniu i wtedy teoretycznie nie można jej wypowiedzieć, ale jeśli została ona zawarta na okres dłuższy niż 6 miesięcy, wtedy wypowiedzenie wynosi 2 tygodnie zgodnie z artykułem 33 Kodeksu pracy

Umowa na czas nieokreślony zawarta:

• mniej niż 6 miesięcy – 2 tygodnie

• 6 miesięcy do 3 lat – 1 miesiąc wypowiedzenia

• więcej niż 3 lata – 3 miesiące wypowiedzenia

Warto przy tym zaznaczyć, że jeśli chcemy rozstać się z obecnym pracodawcą za porozumieniem stron, w takim przypadku możemy często skrócić na życzenie okres wypowiedzenia.

Jak wypowiedzieć umowę?

Wypowiedzenie umowy powinno mieć formę pisemną i należy podpisać je odręcznie. W treści wypowiedzenia powinniśmy wskazać okres wypowiedzenia zgodnie z powyższymi informacjami. W wypowiedzeniu umieszczamy też swoje dane osobowe, datę złożenia wypowiedzenia, nazwę i adres pracodawcy.

W internecie możemy znaleźć szablony, które mogą posłużyć nam do wypowiedzenia umowy o pracę.

Dokument powinniśmy przekazać w takim terminie, który pozwoli nam na swobodne przejście do drugiej pracy, dlatego wcześniej powinniśmy uzgodnić, kiedy możemy ją rozpocząć.

Czy można natychmiast odejść z pracy?

Zgodnie z przepisami istnieją także dwa przypadki, gdy pracownik może natychmiast odejść z pracy przez złożenie jednostronnego oświadczenia woli i bez potrzeby zachowania okresu wypowiedzenia.

Dotyczy to sytuacji, gdy pracownik otrzymał orzeczenie lekarskie, które potwierdza szkodliwość pracy dla jego zdrowia, a przy tym pracodawca nie przeniósł go na inne, bezpieczne dla niego stanowisko. Drugi przypadek dotyczy sytuacji, gdy pracodawca dopuścił się ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków wobec pracownika.

Warto pamiętać o tym, że w przypadku umów cywilnoprawnych – o dzieło i na zlecenie nie mają zastosowania okresy wypowiedzenia. Wypowiedzenie takich umów jest możliwe tylko z ważnych powodów – reguluje je Kodeks cywilny.

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Aasa Standard - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 6300 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 45,60%. Rata miesięczna od 306,08 zł. Roczna stopa oprocentowania 18,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 4513,14 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 1999,44 zł, prowizja 2513,70 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 10813,14 zł. Stan na dzień 05.10.2023 r.                                                                                      

Aasa z Pakietem Gold - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 8500 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 45,57%. Rata miesięczna od 412,97 zł. Roczna stopa oprocentowania 18,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 6093,93 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 2702,43 zł, prowizja 3391,50 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 14593,93 zł. Stan na dzień 01.11.2023 r. Pożyczka z dobrowolnym Pakietem Medycznym. Opłata za dobrowolny Pakiet Medyczny: 2400 zł.                                                 

Aasa z Pakietem Premium - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 7200 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 45,57%. Rata miesięczna od 349,81 zł. Roczna stopa oprocentowania 18,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 5161,87 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 2289,07 zł, prowizja 2872,80 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 12361,87 zł. Stan na dzień 01.11.2023 r. Pożyczka z dobrowolnym Pakietem Językowym. Opłata za dobrowolny Pakiet Językowy: 2000 zł.        

Aasa z Pakietem Biznes - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 7200 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 45,57%. Rata miesięczna od 349,81 zł. Roczna stopa oprocentowania 18,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 5161,87 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 2289,07 zł, prowizja 2872,80 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 12361,87 zł. Stan na dzień 01.11.2023 r. Pożyczka z dobrowolnym Pakietem Medycznym. Opłata za dobrowolny Pakiet Medyczny: 2000 zł.                             

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.

Aasa Polska S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym do Rejestru Agentów Ubezpieczeniowych pod numerem 11228955/A. Rejestr Agentów Ubezpieczeniowych znajduje się pod linkiem: https://rpu.knf.gov.pl/

Ochronę ubezpieczeniową dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy  Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.; ul. Topiel 12, 00-342 Warszawa; www.nn.pl; Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy; XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000028131, NIP: 526-030-50-06; Kapitał zakładowy: 59 460 000 zł, wpłacony w całości.
 

Usługi medyczne dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy JP Medica Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Piękna 24/26A, 00-549 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy z siedzibą w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000836368, NIP 7010977674, REGON 385867261 o kapitale zakładowym w wysokości 5000,00 zł.
 
JP Medica Sp. z o.o. jest podmiotem leczniczym wpisanym do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Mazowieckiego pod numerem 000000228622.
 

Usługi telekomunikacyjne dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy Polska Grupa Konsultingowa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Mokotowska 15A/16, 00-640 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000245406, NIP: 5272487651, REGON: 140277411, kapitał zakładowy w wysokości: 500.000 złotych (w całości opłacony), wpisana do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej pod numerem 13252, będąca dostawcą usług w rozumieniu art. 2 pkt 27 lit. a Prawa Telekomunikacyjnego.

Usługi telekomunikacyjne dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy również Privee Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Mokotowska 15A/16, 00-640 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0001029112, NIP: 7011138042, REGON: 524943799, kapitał zakładowy w wysokości: 5 000,00 zł, wpisana do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej pod numerem 13282, będąca dostawcą usług w rozumieniu art. 2 pkt 27 lit. a Prawa Telekomunikacyjnego.

Kurs językowy dla Klientów Aasa Polska S.A. realizowany jest przez Tele-Nauka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy ul. Piękna 24/26 A, 00-549 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000762801, NIP: 5842779937, o kapitale zakładowym w wysokości 5 000,00 zł.