Jakie prawa ma pracownik na umowie o pracę?

Jakie prawa ma pracownik na umowie o pracę?

Umowa o pracę jest dokumentem zobowiązującym każdą ze stron, czyli pracodawcę oraz pracownika, do przestrzegania odpowiednich obowiązków. Każda ze stron ma też swoje określone przywileje. Warto więc poznać swoje prawa jako osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę.

Obecnie podpisanie umowy o pracę nie jest już tak powszechna jak kiedyś. Pracodawcy w celu zmniejszenia kosztów związanych z zatrudnieniem coraz częściej sięgają po umowy cywilnoprawne, które, niestety, nie zapewniają pracownikom tak szerokiej ochrony jak umowa o pracę. Wynika to głównie z faktu, że umowy cywilnoprawne zasadzone są na podstawie przepisów zawartych w Kodeksie cywilnym, z kolei umowy o pracę na podstawie Kodeksu pracy.

Gdy podpisujemy umowę o pracę jako pracownik, zobowiązujemy się w niej do wykonywania określonego rodzaju pracy na rzecz pracodawcy. Pracodawca z kolei zobowiązuje się do zapewnienia nam wynagrodzenia.

Zachodzi wtedy tak zwany stosunek pracy, który określany jest przez:

• podporządkowanie pracownika poleceniom pracodawcy

• wykonywanie pracy za wynagrodzeniem, w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę

• świadczenie pracy osobiście

• powtarzalność wykonywania pracy

• obciążenie pracodawcy ryzykiem prowadzonej działalności i zatrudniania osób

W Kodeksie pracy znajdziemy kilka różnych umów o pracę. Są one podpisywane w zależności od tego, z jakim rodzajem pracy mamy do czynienia.

Rodzaje umów o pracę

Zaliczają się do nich umowa na okres próbny, która podpisywana jest najczęściej z nowym pracownikiem w celu sprawdzenia jego kwalifikacji. Czas takiej umowy może trwać maksymalnie 3 miesiące. Drugi typ umowy to umowa na czas określony, w której znajduje się wskazanie terminu zakończenia umowy. Istnieje również umowa zawierana na czas wykonania określonej pracy, która stosowana jest wtedy, gdy nie można określić czasu trwania pracy. Ponadto stosowane są umowa na zastępstwo oraz umowa na czas nieokreślony – to właśnie ona daje pracownikowi największą ochronę i prawa.

Jakie prawa ma pracownik?

Pracownik zatrudniony na podstawie umowy o pracę ma określone prawa – jest ona korzystniejsza dla niego od umów cywilnoprawnych.

Przede wszystkim pracownik ma prawo do wzięcia urlopu wypoczynkowego. Jego wymiar to 20 dni, gdy staż pracy pracownika jest krótszy niż 10 lat u wszystkich pracowników (wlicza się też okres nauki), lub 26 dni, gdy jest on dłuższy niż 10 lat.

Czas pracy dla poszczególnych szkół dla pracowników, którzy:

• ukończyli zasadniczą lub równorzędną szkołę zawodową – 3 lata,

• ukończyli średnią szkołę ogólnokształcącą – 4 lata

• ukończyli średnią szkołę zawodową – 5 lat

• ukończyli szkołę zawodową dla absolwentów zasadniczych szkół zawodowych – 5 lat

• ukończyli szkołę policealną – 6 lat

• ukończyli szkołę wyższą – 8 lat

Pracodawca musi przestrzegać norm czasu pracy oraz regularnie płacić pracownikowi – na pełen etat to co najmniej obecna płaca minimalna. Pracownik uzyskuje też ochronę w przypadku rozwiązania umowy o pracę – okres wypowiedzenia zależny jest od czasu pracy u danego pracodawcy. Pracownik ma prawo korzystać z płatnego urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego.

Ponadto pracownikowi przysługują przerwy w pracy – 15 minut w ciągu 8 godzin pracy, o ile pracuje minimum 6 godzin na dobę.

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Inspektorem ochrony danych jest Agnieszka Rzycka-Osiej, e-mail: iod@aasapolska.pl

Aasa Standard - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 2500 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 45,68%. Rata miesięczna od 121,47 zł. Roczna stopa oprocentowania 18.50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 1789,04 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 791,54 zł, prowizja 997,50 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 4289,04 zł. Stan na dzień 02.02.2024 r.                                                                           

Aasa z Pakietem Gold - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 4800 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 45,68%. Rata miesięczna od 233,21 zł. Roczna stopa oprocentowania 18,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 3435,02 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 1519,82 zł, prowizja 1915,20 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 8235,02 zł. Stan na dzień 02.02.2024 r. Pożyczka z dobrowolnym Pakietem Medycznym. Opłata za dobrowolny Pakiet Medyczny: 1400 zł.                                          

Aasa z Pakietem Premium - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 7100 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 45,68%. Rata miesięczna od 344,95 zł. Roczna stopa oprocentowania 18,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 5081,09 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 2248,19 zł, prowizja 2832,90 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 12181,09 zł. Stan na dzień 02.02.2024 r. Pożyczka z dobrowolnym Pakietem Językowym. Opłata za dobrowolny Pakiet Językowy: 2000 zł.        

Aasa z Pakietem Biznes - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 10700 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 45,68%. Rata miesięczna od 519,85 zł. Roczna stopa oprocentowania 18,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 7657,45 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 3388,15 zł, prowizja 4269,30 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 18357,45 zł. Stan na dzień 02.02.2024 r. Pożyczka z dobrowolnym Pakietem Medycznym. Opłata za dobrowolny Pakiet Medyczny: 3200 zł.                                     

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.

Aasa Polska S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym do Rejestru Agentów Ubezpieczeniowych pod numerem 11228955/A. Rejestr Agentów Ubezpieczeniowych znajduje się pod linkiem: https://rpu.knf.gov.pl/

Ochronę ubezpieczeniową dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy  Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.; ul. Topiel 12, 00-342 Warszawa; www.nn.pl; Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy; XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000028131, NIP: 526-030-50-06; Kapitał zakładowy: 59 460 000 zł, wpłacony w całości.
 

Usługi medyczne dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy JP Medica Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Piękna 24/26A, 00-549 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy z siedzibą w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000836368, NIP 7010977674, REGON 385867261 o kapitale zakładowym w wysokości 200 000 zł. 
 
JP Medica Sp. z o.o. jest podmiotem leczniczym wpisanym do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Mazowieckiego pod numerem 000000228622.
 

Usługi telekomunikacyjne dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy Polska Grupa Konsultingowa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Mokotowska 15A/16, 00-640 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000245406, NIP: 5272487651, REGON: 140277411, kapitał zakładowy w wysokości: 500.000 złotych (w całości opłacony), wpisana do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej pod numerem 13252, będąca dostawcą usług w rozumieniu art. 2 pkt 27 lit. a Prawa Telekomunikacyjnego.

Usługi telekomunikacyjne dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy również Privee Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Mokotowska 15A/16, 00-640 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0001029112, NIP: 7011138042, REGON: 524943799, kapitał zakładowy w wysokości: 5 000,00 zł, wpisana do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej pod numerem 13282, będąca dostawcą usług w rozumieniu art. 2 pkt 27 lit. a Prawa Telekomunikacyjnego.

Kurs językowy dla Klientów Aasa Polska S.A. realizowany jest przez Tele-Nauka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy ul. Piękna 24/26 A, 00-549 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000762801, NIP: 5842779937, o kapitale zakładowym w wysokości 100 000 zł.