Odkryj jesień pełną inspiracji! Zacznij ją z pełnym portfelem!

Sprawdź!

Kiedy nabywa się prawo do użytkowania wieczystego?

Kiedy nabywa się prawo do użytkowania wieczystego?

Użytkowanie wieczyste to prawo podmiotowe dotyczące nieruchomości gruntowych, które jest specyficzne dla prawa polskiego. Czym dokładnie jest użytkowanie wieczyste i kiedy można nabyć do niego prawa?

W polskich przepisach użytkowanie wieczyste jest wzorowane na rozwiązaniach sowieckich. Zaliczane jest ono do grupy rodzajów praw rzeczowych oprócz prawa do własności oraz praw rzeczowych ograniczonych.

Użytkowanie wieczyste polega na oddaniu osobie fizycznej lub prawnej w użytkowanie nieruchomości gruntowej należącej do Skarbu Państwa, gminy, powiatu, województwa lub związku tych jednostek. Czas użytkowania wieczystego wynosi 99 lat, a w wyjątkowych przypadkach nie mniej niż 40 lat.

Powstanie prawa użytkowania wieczystego

Prawo do użytkowania wieczystego powstaje wskutek zawarcia umowy w formie aktu notarialnego oraz odpowiednio wpisu do księgi wieczystej nieruchomości. Stronami są właściciel gruntu oddający go w użytkowanie wieczyste oraz druga osoba, która otrzymuje grunty w takiej formie.

W przepisach prawa nie znajdziemy zastrzeżeń dotyczących osób nabywających grunt w użytkowanie wieczyste. Mogą być to osoby fizyczne, prawne, jednostki organizacyjne, które nie mają osobowości prawnej. jesienna-pozyczka

Podmiot dokonujący oddania gruntu w użytkowanie wieczyste przez cały czas trwania umowy jest właścicielem gruntu i pobiera z tego tytułu opłatę roczną od użytkownika wieczystego.

Sposoby nabycia prawa użytkowania wieczystego – ustanowienie oraz przeniesienie

Istnieją zasadniczo dwa sposoby na nabycie użytkowania wieczystego, a mianowicie są to ustanowienie oraz przeniesienie.

Ustanowienie odbywa się mocą umowy o oddaniu gruntu w użytkowanie wieczyste i bieg czasu zaczyna się z momentem wpisania prawa do księgi wieczystej. Umowa może być wówczas zawarta zarówno w formie przetargu, jak i bezprzetargowo.

Druga forma nabycia prawa do użytkowania wieczystego to przeniesienie z doczasowego użytkownika wieczystego prawa na inną osobę. W tym przypadku podpisuje się umowę sprzedaży, darowizny albo zamiany. Nabywcą w tym przypadku może być też Skarb Państwa, jednostka samorządu terytorialnego czy związek komunalny.

Nieruchomości na gruntach poddanych użytkowaniu wieczystemu

Warto przy tym zaznaczyć, że poprzez ustanowienie prawa użytkowania wieczystego na zabudowanym gruncie znajdujące się na nim zabudowania stają się odrębnymi od gruntu nieruchomościami. Nabywca użytkowania wieczystego ma wtedy prawo do użytkowania wieczystego oraz prawo własności budynków. jesienna-pozyczka

Zatem wtedy, gdy na gruncie znajdują się budynki albo jakieś urządzenia, oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste wymaga jednocześnie sprzedaży tych budynków lub urządzeń.

Użytkowanie wieczyste – podstawy prawne:

Kodeks cywilny, art. 232 – 243

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku O przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

Ustawa o gospodarce nieruchomościami w dziale II zatytułowanym gospodarowanie nieruchomościami stanowiącymi własność skarbu państwa oraz własność jednostki samorządu terytorialnego rozdziały: 3 dotyczącym oddawania gruntów w użytkowanie wieczyste, 4 dotyczącym przetargu oraz 8 dotyczącym opłat

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Aasa Standard - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 4 000 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 72,21%. Rata miesięczna od 242,52 zł. Roczna stopa oprocentowania (stopa zmienna) 8,0 %. Całkowity koszt pożyczki: 4 515,16 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 525,16 zł, prowizja 3 990,00 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 8 515,16 zł. Stan na dzień 13.10.2021 r.

Aasa Standard z Pakietem Korzyści - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 4 058,40 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 65,92%. Rata miesięczna od 199,93 zł. Roczna stopa oprocentowania (stopa zmienna) 8,0 %. Całkowity koszt pożyczki: 6 522,91 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 837,16 zł, prowizja 5 685,75 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 12 222,91 zł. Stan na dzień 13.10.2021 r. Pożyczka z dobrowolnym ubezpieczeniem na życie. Składka dobrowolnego ubezpieczenia na życie: 1 641,60 zł. Składka jest kredytowana i opłacana jednorazowo.

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.