Odkryj jesień pełną inspiracji! Zacznij ją z pełnym portfelem!

Sprawdź!

Kiedy narażamy się na wpis do BIG?

Kiedy narażamy się na wpis do BIG?

Gdy nie spłacimy długu w terminie, możemy narazić się na nieprzyjemne konsekwencje. Jedną z nich jest ryzyko wpisania na tak zwaną listę dłużników prowadzoną przez biura informacji gospodarczej – BIG. Kiedy narażamy się na wpis do BIG i jak można go wykasować?

BIG, czyli biuro informacji gospodarczej to określenie instytucji zajmującej się gromadzeniem, przechowywanie oraz udostępnianiem informacji dotyczących nierzetelnych dłużników. Niektóre instytucje tego rodzaju oprócz danych negatywnych, czyli o niespłaconych zadłużeniach, gromadzą też informacje pozytywne, czyli dotyczące terminowo regulowanych zobowiązań.

W Polsce nie ma jednego, centralnego biura informacji gospodarczej. Działa ich kilka – są to biura niezależne, które nie wymieniają pomiędzy sobą informacji.

Aktualnie w Polsce działają następujące biura informacji gospodarczej:

• ERIF Biuro Informacji Gospodarczej

• BIG InfoMonitor jesienna-pozyczka

• Krajowy Rejestr Długów BIG

• Krajowe Biuro Informacji Gospodarczej (KBIG)

• Krajowa Informacja Długów Telekomunikacyjnych (KIDT)

Informacje do BIG-ów przekazują te instytucje, które z danym biurem mają podpisaną umowę. Przede wszystkim są to banki oraz pozabankowe instytucje pożyczkowe, ale też przedsiębiorcy, firmy dostarczające media, ZUS, samorządy i wspólnoty oraz spółdzielnie mieszkaniowe. Do BIG-ów można trafić też wtedy, gdy nie uregulujemy mandatu, nie płacimy alimentów.

Kiedy można trafić do BIG?

Aby zostać wpisanym na listę dłużników, konieczne jest spełnienie kilku warunków. Zastosowanie mają tutaj przepisy prawa, ale też indywidualne regulaminy biur.

Większość biur stosuje limit długu, od którego można znaleźć się w bazie. Najczęściej to 200 złotych zaległości w przypadku konsumentów oraz 500 złotych dla przedsiębiorców. Gdy do BIG dane wpisuje konsument, limit zwykle nie ma znaczenia. Ponadto liczy się termin. Zgodnie z ostatnimi zmianami w prawie, zaległość będzie można zarejestrować po upływie 30 dni, a nie jak dotąd 60 dni. jesienna-pozyczka

Jak wpisuje się dłużnika do BIG?

Aby wpisać dłużnika do bazy biura informacji gospodarczej, trzeba mieć ku temu odpowiednie podstawy. Bazą do przekazania informacji o zadłużeniu przez konsumenta, jest wyrok sądowy opatrzony klauzulą wykonalności. W przypadku przedsiębiorców może być to tytuł wykonawczy albo określony stosunek prawny, na przykład umowa między stronami. W drugim przypadku zastosowanie mają wspomniane wyżej limity.

Jak można usunąć dane z BIG?

Jeżeli dłużnik nie spłaci swoich zobowiązań, może figurować w rejestrze BIG nawet przez 10 lat. Dane z BIG mogą być usunięte tylko na wniosek wierzyciela – osoby, która wpisała dłużnika do bazy.

Wierzyciel ma ustawowy obowiązek usunięcia informacji o zadłużeniu z BIG w ciągu 14 dni od spłaty zadłużenia. W przeciwnym przypadku naraża się na grzywnę w wysokości 30 000 złotych.

Jako dłużnik możemy złożyć wniosek do wierzyciela z prośbą o usunięcie danych w biurze. Oczywiście, wierzyciele rzadko kiedy na to przystają. Wniosek taki możemy złożyć też wtedy, gdy dojdzie do aktualizacji danych, na przykład po spłacie zadłużenia – to najprostszy sposób na wykreślenie z bazy BIG.

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Aasa Standard - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 4 000 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 72,21%. Rata miesięczna od 242,52 zł. Roczna stopa oprocentowania (stopa zmienna) 8,0 %. Całkowity koszt pożyczki: 4 515,16 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 525,16 zł, prowizja 3 990,00 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 8 515,16 zł. Stan na dzień 13.10.2021 r.

Aasa Standard z Pakietem Korzyści - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 4 058,40 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 65,92%. Rata miesięczna od 199,93 zł. Roczna stopa oprocentowania (stopa zmienna) 8,0 %. Całkowity koszt pożyczki: 6 522,91 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 837,16 zł, prowizja 5 685,75 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 12 222,91 zł. Stan na dzień 13.10.2021 r. Pożyczka z dobrowolnym ubezpieczeniem na życie. Składka dobrowolnego ubezpieczenia na życie: 1 641,60 zł. Składka jest kredytowana i opłacana jednorazowo.

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.

Aasa Polska S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym do Rejestru Agentów Ubezpieczeniowych pod numerem 11228955/A. Rejestr Agentów Ubezpieczeniowych znajduje się pod linkiem: https://rpu.knf.gov.pl/

Ochronę ubezpieczeniową dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy MetLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Przemysłowej 26, 00-450 Warszawa, wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000028131, REGON 010928125, NIP 526-030-50-06, wysokość kapitału zakładowego 21.490.000,00 zł.