W związku z decyzją Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydaną w dniu 19 września 2019 r. nr DOZIK-4/2019 Aasa Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie informuje, że stosowała praktykę naruszającą zbiorowe interesy konsumentów polegającą na nieobniżaniu w przypadku przedterminowej spłaty kredytu konsumenckiego całkowitego kosztu kredytu o koszty opłaty przygotowawczej, które dotyczą okresu, o który skrócono czas obowiązywania umowy, co jest niezgodne z art. 49 ust. 1 ustawy o kredycie konsumenckim (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r. poz. 993 ze zm.) oraz godzi w zbiorowe interesy konsumentów. Decyzja Prezesa UOKiK nr DOZIK-4/2019 z dnia 19 września 2019 r. dostępna jest pod adresem www.uokik.gov.pl

Pożyczka dla rencisty - gdzie ją dostanę?

Pożyczka dla rencisty - gdzie ją dostanę?

Renciści to nie tylko starsze osoby. To także często młodzi ludzie, którzy z różnych powodów nie mogą pracować i otrzymują renty. Są to najczęściej niewysokie zapomogi, które przyznawane są na wskazany okres. Czy w związku z tym osoba, która otrzymała rentę, może dostać pożyczkę?

Renta przyznawana jest z różnych powodów. Można otrzymywać ją z tytułu całkowitej niezdolności do pracy czy też częściowej niezdolności do pracy, na przykład po wypadku przy pracy, przy poważnych i przewlekłych chorobach. Renty przyznawane są obecnie głównie na określony czas – gdy wypłata świadczenia ma być kontynuowana, rencista powinien stawić się na komisji lekarskiej w ZUS.

Nierzadko renciści znajdują się w niezbyt dobrej sytuacji finansowej – renty są niewysokie, a możliwości dorobienia dodatkowych pieniędzy ograniczone. Właśnie dlatego w okresach większych wydatków atrakcyjną propozycją wydaje się pożyczka.

Czy rencista może otrzymać pożyczkę?

Zasadniczo nic nie stoi na przeszkodzie, aby rencista otrzymał pożyczkę. Warto zaznaczyć, że renciści traktowani są często tak dobrze jaj emeryci – renta jest stałym źródłem dochodu, więc pożyczkobiorca może spłacać zobowiązania właśnie z tego dochodu.

Po pożyczkę dla rencisty możemy udać się do banku – w banku możemy dostać głównie pożyczki gotówkowe, które możemy przeznaczyć na dowolny cel. Sprawa będzie bardziej skomplikowana wtedy, gdy chodzi o kredyty hipoteczne czy kredyty samochodowe. W tym przypadku najczęściej rencista nie ma możliwości kredytowania, chyba że przedstawi odpowiednie zabezpieczenia, wysoki wkład własny. Banki podchodzą do takich przypadków indywidualnie. wiosenna-pozyczka

Także pożyczka dostępna jest w pozabankowych firmach pożyczkowych. Wówczas możemy wnioskować o chwilówki, czyli szybkie pożyczki udzielane na ogół na okres jednego miesiąca, a także pożyczki ratalne, które możemy rozłożyć już na kilka miesięcy, a nawet kilka rat.

Jak uzyskać dobrą pożyczkę dla rencisty?

Przede wszystkim musimy wybrać firmę pożyczkową albo bank, w którym będziemy wnioskowali o pożyczkę. Warto poświęcić czas na zapoznanie się z różnymi ofertami, w tym także z kosztami oraz warunkami. Zwykle w folderach informacyjnych pożyczek lub na stronach internetowych znajdziemy informacje o akceptowanych źródłach dochodu – gdy wypisano także rentę, wówczas możemy złożyć nasz wniosek.

Następny krok to złożenie wniosku. Wraz z nim musimy najczęściej dostarczyć odpowiednie dokumenty, chociaż nie zawsze jest to konieczne. W przypadku mniejszych sum pożyczek wystarczy, że wypiszemy odpowiednie oświadczenie, w którym wskazujemy na źródła dochodu, jego wysokość, nasze comiesięczne koszty. Musimy jednak przygotować się na to, że instytucja może poprosić nas o przekazanie dokumentów potwierdzających nasze dochody – w tym przypadku zwykle jest to pismo potwierdzające przyznanie renty w danej wysokości.

Podsumowując, uzyskanie pożyczki dla rencisty jest jak najbardziej możliwe. Często jednak nie otrzymamy pożyczki na bardzo wysoką sumę. Warto więc bliżej zapoznać się z ofertami i znaleźć dla siebie taką pożyczkę, która będzie odpowiadała nam pod kątem warunków, kosztów i komfortu.

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Aasa Standard - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 6 000 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy 48,12%. Rata miesięczna od 297,58 zł. Roczna stopa oprocentowania 20,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 4 518,69 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki –  2 124,69 zł, prowizja 2 394,00 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 10 518,69 zł. Stan na dzień 15.12.2022 r.

Aasa z Pakietem Korzyści - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 9 900 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 48,12%. Rata miesięczna od 491,00 zł. Roczna stopa oprocentowania 20,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 7 455,87 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 3 505,77 zł, prowizja 3 950,10 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 17355,87 zł. Stan na dzień 15.12.2022 r. Pożyczka z dobrowolnym Pakietem Usług Medycznych. Opłata za dobrowolny Pakiet Usług Medycznych: 3 600,00 zł. 

Aasa z Pakietem Korzyści i Pakietem SIM - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 6 400 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 24 miesięcy wynosi 52,78%. Rata miesięczna od 422,00 zł. Roczna stopa oprocentowania 20,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 3 424,49 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 1 510,89 zł, prowizja 1 913,60 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 9 824,49 zł. Stan na dzień 16.03.2023 r. Pożyczka z dobrowolnym Pakietem Usług Medycznych oraz Pakietem SIM. Opłata za dobrowolny Pakiet Usług Medycznych: 2 000,00 zł. Opłata za dobrowolny Pakiet SIM 200,00 zł.

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.

Aasa Polska S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym do Rejestru Agentów Ubezpieczeniowych pod numerem 11228955/A. Rejestr Agentów Ubezpieczeniowych znajduje się pod linkiem: https://rpu.knf.gov.pl/

Ochronę ubezpieczeniową dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy  Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.; ul. Topiel 12, 00-342 Warszawa; www.nn.pl; Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy; XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000028131, NIP: 526-030-50-06; Kapitał zakładowy: 59 460 000 zł, wpłacony w całości.
 

Usługi medyczne dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy JP Medica Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Piękna 24/26A, 00-549 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy z siedzibą w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000836368, NIP 7010977674, REGON 385867261 o kapitale zakładowym w wysokości 5000,00 zł.
 
JP Medica Sp. z o.o. jest podmiotem leczniczym wpisanym do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Mazowieckiego pod numerem 000000228622.
 

Usługi telekomunikacyjne dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy Polska Grupa Konsultingowa Spółka z ograniczona odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Mokotowska 15A/16, 00-640 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000245406, NIP: 5272487651, REGON: 140277411, kapitał zakładowy w wysokości: 500.000 złotych (w całości opłacony), wpisana do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej pod numerem 13252, będąca dostawcą usług w rozumieniu art. 2 pkt 27 lit. a Prawa Telekomunikacyjnego.