W związku z decyzją Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydaną w dniu 19 września 2019 r. nr DOZIK-4/2019 Aasa Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie informuje, że stosowała praktykę naruszającą zbiorowe interesy konsumentów polegającą na nieobniżaniu w przypadku przedterminowej spłaty kredytu konsumenckiego całkowitego kosztu kredytu o koszty opłaty przygotowawczej, które dotyczą okresu, o który skrócono czas obowiązywania umowy, co jest niezgodne z art. 49 ust. 1 ustawy o kredycie konsumenckim (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r. poz. 993 ze zm.) oraz godzi w zbiorowe interesy konsumentów. Decyzja Prezesa UOKiK nr DOZIK-4/2019 z dnia 19 września 2019 r. dostępna jest pod adresem www.uokik.gov.pl

Opłata przygotowawcza przy pożyczce – co to jest?

Opłata przygotowawcza przy pożyczce – co to jest?

Przy zaciąganiu pożyczek jesteśmy narażeni na różne opłaty. Przede wszystkim pożyczki kojarzymy z oprocentowaniem, ale powinniśmy pamiętać, że to jeszcze nie wszystkie koszty, które będziemy musieli pokryć. Jedną z opłat tego rodzaju jest opłata przygotowawcza. Czym dokładnie jest i ile może wynieść?

Żeby otrzymać pożyczkę, musimy złożyć wniosek. Jednak nawet wniosek nie gwarantuje, że otrzymamy pieniądze. Musimy również spełnić wymagania banku pod kątem naszej zdolności i wiarygodności kredytowej. Darmowe pożyczki wprawdzie istnieją, ale musimy pamiętać o tym, że większość z nich związana jest z poniesieniem konkretnych opłat.

Do opłat związanych z pożyczką zaliczamy:

• oprocentowanie

• prowizję

• opłaty przygotowawcze wiosenna-pozyczka

• opłaty za rozpatrzenie wniosku

• ubezpieczenia

• i inne opłaty, na przykład związane z weryfikacją

Skupmy się tutaj na jednej z nich, a mianowicie na opłatach przygotowawczych. Jaka sama nazwa wskazuje, mamy do czynienia z opłatami ponoszonymi w związku z przygotowaniem pożyczki.

Warto przy tym wskazać, że są to opłaty ponoszone dopiero wtedy, gdy już otrzymamy pożyczkę. Gdy instytucja pożyczkowa chce, abyśmy na początku wpłacili pieniądze w celu rozpatrzenia wniosku czy przygotowania pożyczki, zrezygnujmy z takiej oferty – to najczęściej oszustwa.

Co wchodzi w skład opłaty przygotowawczej?

Pod pojęciem opłaty przygotowawczej banki i inne instytucje mają na myśli różne koszty. Najczęściej są to koszty dotyczące przygotowania pożyczki – wypłaty pieniędzy, przekazania ich do klienta, koszty związane ze sprawdzeniem klienta. Banki i instytucje pozabankowe nie wskazują zasadniczo, co wchodzi w skład tej opłaty. wiosenna-pozyczka

Nie powinniśmy też utożsamiać opłaty przygotowawczej z prowizją. Są to dwie różne opłaty. W przypadku prowizji płacimy za udzielenie kredytu, z kolei opłata przygotowawcza ma inne zadanie. Prowizja może być także zwrócona wtedy, gdy zrezygnujemy z pożyczki zgodnie z zapisami umowy. Opłata przygotowawcza w takiej sytuacji nie jest oddawana klientowi.

Ile kosztuje opłata przygotowawcza?

Opłata tego rodzaju może być dość wysoka – dochodzić nawet do 1/4 czy 1/3 pożyczki. Dotyczy to głównie pożyczek pozabankowych, ponieważ nie wszystkie banki stosują opłaty przygotowawcze.

Aby dowiedzieć się, ile wyniesie nas tego rodzaju opłata, powinniśmy sprawdzić to w kalkulatorze pożyczkowym firmy. Możemy zrobić to bardzo łatwo przez internet, gdy chcemy wziąć chwilówkę albo pożyczkę ratalną on-line. Wówczas wybieramy odpowiedni okres pożyczki i kwotę, a potem możemy zobaczyć, jakie opłaty wchodzą w skład danej pożyczki.

Czy opłatę przygotowawczą można ominąć?

Zasadniczo nie jest to możliwe. Jest to opłata wchodząca w skład wszystkich opłat pożyczkowych i jest ona również jednym ze źródeł dochodu dla firm udzielających pożyczki. W związku z tym nie będziemy mogli otrzymać pożyczki pomijającej określone opłaty.

Właśnie dlatego warto poświęcić więcej czasu na to, aby zapoznać się z różnymi ofertami firm pożyczkowych i wybrać taką, która będzie dla nas najbardziej korzystna pod kątem cenowym.

 

***Uwaga: artykuł opisuje przeciętne warunki opłat przygotowawczych biorąc pod uwagę pożyczki bankowe i pozabankowe w sierpniu 2017 roku

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Aasa Standard - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 6 000 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy 48,12%. Rata miesięczna od 297,58 zł. Roczna stopa oprocentowania 20,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 4 518,69 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki –  2 124,69 zł, prowizja 2 394,00 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 10 518,69 zł. Stan na dzień 15.12.2022 r.

Aasa z Pakietem Korzyści - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 9 900 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 48,12%. Rata miesięczna od 491,00 zł. Roczna stopa oprocentowania 20,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 7 455,87 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 3 505,77 zł, prowizja 3 950,10 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 17355,87 zł. Stan na dzień 15.12.2022 r. Pożyczka z dobrowolnym Pakietem Usług Medycznych. Opłata za dobrowolny Pakiet Usług Medycznych: 3 600,00 zł. 

Aasa z Pakietem Korzyści i Pakietem SIM - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 6 400 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 24 miesięcy wynosi 52,78%. Rata miesięczna od 422,00 zł. Roczna stopa oprocentowania 20,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 3 424,49 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 1 510,89 zł, prowizja 1 913,60 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 9 824,49 zł. Stan na dzień 16.03.2023 r. Pożyczka z dobrowolnym Pakietem Usług Medycznych oraz Pakietem SIM. Opłata za dobrowolny Pakiet Usług Medycznych: 2 000,00 zł. Opłata za dobrowolny Pakiet SIM 200,00 zł.

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.

Aasa Polska S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym do Rejestru Agentów Ubezpieczeniowych pod numerem 11228955/A. Rejestr Agentów Ubezpieczeniowych znajduje się pod linkiem: https://rpu.knf.gov.pl/

Ochronę ubezpieczeniową dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy  Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.; ul. Topiel 12, 00-342 Warszawa; www.nn.pl; Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy; XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000028131, NIP: 526-030-50-06; Kapitał zakładowy: 59 460 000 zł, wpłacony w całości.
 

Usługi medyczne dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy JP Medica Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Piękna 24/26A, 00-549 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy z siedzibą w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000836368, NIP 7010977674, REGON 385867261 o kapitale zakładowym w wysokości 5000,00 zł.
 
JP Medica Sp. z o.o. jest podmiotem leczniczym wpisanym do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Mazowieckiego pod numerem 000000228622.
 

Usługi telekomunikacyjne dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy Polska Grupa Konsultingowa Spółka z ograniczona odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Mokotowska 15A/16, 00-640 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000245406, NIP: 5272487651, REGON: 140277411, kapitał zakładowy w wysokości: 500.000 złotych (w całości opłacony), wpisana do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej pod numerem 13252, będąca dostawcą usług w rozumieniu art. 2 pkt 27 lit. a Prawa Telekomunikacyjnego.