Informacje o pożyczkach
i finansach osobistych

Kiedy pracodawca ma prawo zwolnić pracownika dyscyplinarnie?

Kiedy pracodawca ma prawo zwolnić pracownika dyscyplinarnie?

Pracownik może być zwolniony z pracy w różny sposób. Po pierwsze zwolnienie może być za porozumieniem stron. Pracodawca ma również prawo zwolnić pracownika dyscyplinarnie.

Zwolnienie dyscyplinarne pracownika wymaga posiadania odpowiedniego uzasadnienia. W przepisach prawnych wskazane są naruszenia przez pracownika obowiązków pracowniczych.

Jednak nie każde naruszenie takich obowiązków pozwala na zwolnienie pracowników z jego winy. Generalnie wskazane jest, że zwolnienie dyscyplinarne może występować w sytuacji, gdy pracownik naruszył podstawowe obowiązki pracownicze. Kolejnym powodem może być popełnienie przez pracownika w czasie trwania umowy o pracę przestępstwa, które uniemożliwia dalsze zatrudnianie go na zajmowanym stanowisku pracy.

Przykładem tutaj może być wypadek z winy kierowcy samochodu pod wpływem alkoholu, który sprawia, że taki pracownik traci prawo jazdy. Ostatnim powodem zwolnienia dyscyplinarnego może być utrata przez pracownika uprawnień koniecznych do wykonywania pracy na zajmowanym stanowisku.

Przykład kierowcy w tym przypadku dotyczy utraty przez niego uprawnień do kierowania pojazdami poza miejscem pracy. W przypadku gdy w miejscu pracy działają związki zawodowe wówczas dyscyplinarne zwolnienie pracownika winno być z nimi konsultowane.

Kiedy dyscyplinarne zwolnienie jest stosowane?

Trzeba brać pod uwagę, że kodeks pracy nie wskazuje definicji ciężkiego naruszenia obowiązków w miejscu pracy. Jednak stosowana jest tu praktyka oraz orzecznictwo w zakresie oceny czy doszło do naruszenia obowiązków pracowniczych w sposób ciężki. Ma to duże znaczenie gdyż nie każde naruszenia obowiązków pracowniczych na znamiona ciężkiego naruszenia.

Na podstawie orzecznictwa za ciężkie naruszenie uznaje się takie zachowanie pracownika, które jest bezprawne. Jednocześnie musi być ono przejawem naruszenia podstawowych obowiązków pracowniczych w sposób, który bezpośrednio wpływa na interesy pracodawcy. Za ciężkie naruszenie obowiązków pracowniczych może być zatem uznane spożywanie alkoholu w miejscu pracy, stawienie się do pracy w stanie nietrzeźwości, zniszczenie mienia, kradzież czy działanie na szkodę pracodawcy.

Jednocześnie nieusprawiedliwiona nieobecność w miejscu pracy również może być potraktowana jako ciężkie naruszenie obowiązków pracowniczych.

Przestępstwo, utrata uprawnień

Jeśli przestępstwo jest powodem zwolnienia pracownika dyscyplinarnie musi być ono popełnione w trakcie trwania stosunku pracy. Jednocześnie musi być ono udowodnione co znów wymaga stwierdzenia takiego przestępstwa prawomocnym wyrokiem.

Znaczenie ma również charakter przestępstwa, które musi być przestępstwem dyskwalifikującym pracownika w zakresie możliwości dalszego realizowania pracy na wybranym stanowisku.

Zwolnienie dyscyplinarne czyli z winy pracownika może dotyczyć również sytuacji, w której pracownik traci uprawnienia do realizowania pracy. Dotyczy to zarówno sytuacji gdy pracownik był winny utraty takich uprawnień jak też gdy posiadanie określonych uprawnień jest niezbędne do wykonywania danej pracy.

Ten wpis znajduje się w kategorii