Weź pożyczkę, której rata nie wzrośnie przez cały okres spłaty. RRSO: 77,46%

Sprawdź!

Kiedy pracodawca może zwolnić nas dyscyplinarnie?

Kiedy pracodawca może zwolnić nas dyscyplinarnie?

Pracownik może być zwolniony z pracy w różny sposób. Po pierwsze zwolnienie może być za porozumieniem stron. Pracodawca ma również prawo zwolnić pracownika dyscyplinarnie.

Zwolnienie dyscyplinarne pracownika wymaga posiadania odpowiedniego uzasadnienia. W przepisach prawnych wskazane są naruszenia przez pracownika obowiązków pracowniczych.

Jednak nie każde naruszenie takich obowiązków pozwala na zwolnienie pracowników z jego winy. Generalnie wskazane jest, że zwolnienie dyscyplinarne może występować w sytuacji, gdy pracownik naruszył podstawowe obowiązki pracownicze. Kolejnym powodem może być popełnienie przez pracownika w czasie trwania umowy o pracę przestępstwa, które uniemożliwia dalsze zatrudnianie go na zajmowanym stanowisku pracy.

Przykładem tutaj może być wypadek z winy kierowcy samochodu pod wpływem alkoholu, który sprawia, że taki pracownik traci prawo jazdy. Ostatnim powodem zwolnienia dyscyplinarnego może być utrata przez pracownika uprawnień koniecznych do wykonywania pracy na zajmowanym stanowisku.

Przykład kierowcy w tym przypadku dotyczy utraty przez niego uprawnień do kierowania pojazdami poza miejscem pracy. W przypadku gdy w miejscu pracy działają związki zawodowe wówczas dyscyplinarne zwolnienie pracownika winno być z nimi konsultowane.

Kiedy dyscyplinarne zwolnienie jest stosowane?

Trzeba brać pod uwagę, że kodeks pracy nie wskazuje definicji ciężkiego naruszenia obowiązków w miejscu pracy. Jednak stosowana jest tu praktyka oraz orzecznictwo w zakresie oceny czy doszło do naruszenia obowiązków pracowniczych w sposób ciężki. Ma to duże znaczenie, gdyż nie każde naruszenia obowiązków pracowniczych na znamiona ciężkiego naruszenia.

Na podstawie orzecznictwa za ciężkie naruszenie uznaje się takie zachowanie pracownika, które jest bezprawne. Jednocześnie musi być ono przejawem naruszenia podstawowych obowiązków pracowniczych w sposób, który bezpośrednio wpływa na interesy pracodawcy. Za ciężkie naruszenie obowiązków pracowniczych może być zatem uznane spożywanie alkoholu w miejscu pracy, stawienie się do pracy w stanie nietrzeźwości, zniszczenie mienia, kradzież czy działanie na szkodę pracodawcy.

Jednocześnie nieusprawiedliwiona nieobecność w miejscu pracy również może być potraktowana jako ciężkie naruszenie obowiązków pracowniczych.

Przestępstwo, utrata uprawnień

Jeśli przestępstwo jest powodem zwolnienia pracownika dyscyplinarnie musi być ono popełnione w trakcie trwania stosunku pracy. Jednocześnie musi być ono udowodnione co znów wymaga stwierdzenia takiego przestępstwa prawomocnym wyrokiem.

Znaczenie ma również charakter przestępstwa, które musi być przestępstwem dyskwalifikującym pracownika w zakresie możliwości dalszego realizowania pracy na wybranym stanowisku.

Zwolnienie dyscyplinarne, czyli z winy pracownika może dotyczyć również sytuacji, w której pracownik traci uprawnienia do realizowania pracy. Dotyczy to zarówno sytuacji gdy pracownik był winny utraty takich uprawnień jak też gdy posiadanie określonych uprawnień jest niezbędne do wykonywania danej pracy.

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Aasa Standard - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 5300 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 88,30%. Rata miesięczna od 353,49 zł. Roczna stopa oprocentowania 20,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 7161,48 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 1874,73 zł, prowizja 5286,75 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 12461,48 zł. Stan na dzień 08.09.2022 r                                    

Aasa z Pakietem Korzyści - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 5300 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 77,46%. Rata miesięczna od 329,64 zł. Roczna stopa oprocentowania 20,50% (stopa stała). Całkowity koszt pożyczki: 6326,73 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 1874,73 zł, prowizja 4452 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 11626,73 zł. Stan na dzień 08.09.2022 r. Pożyczka z dobrowolnym Pakietem Usług Medycznych. Składka dobrowolnego Pakietu Usług Medycznych: 1 400,00 zł. Składka jest kredytowana i opłacana jednorazowo z kwoty udzielonej pożyczki.     

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.

Aasa Polska S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym do Rejestru Agentów Ubezpieczeniowych pod numerem 11228955/A. Rejestr Agentów Ubezpieczeniowych znajduje się pod linkiem: https://rpu.knf.gov.pl/

Ochronę ubezpieczeniową dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy  NNLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji Spółka Akcyjna (NNLife TUnŻiR S.A., dalej jako Towarzystwo) z siedzibą w Warszawie przy ul. Przemysłowej 26, 00-450 Warszawa, wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000028131, REGON 010928125, NIP 526-030-50-06, wysokość kapitału zakładowego 21.490.000,00 zł. 
 

Usługi medyczne dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy JP Medica Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Piękna 24/26A, 00-549 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy z siedzibą w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000836368, NIP 7010977674, REGON 385867261 o kapitale zakładowym w wysokości 5000,00 zł.
 
JP Medica Sp. z o.o. jest podmiotem leczniczym wpisanym do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Mazowieckiego pod numerem 000000228622.