W związku z decyzją Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydaną w dniu 19 września 2019 r. nr DOZIK-4/2019 Aasa Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie informuje, że stosowała praktykę naruszającą zbiorowe interesy konsumentów polegającą na nieobniżaniu w przypadku przedterminowej spłaty kredytu konsumenckiego całkowitego kosztu kredytu o koszty opłaty przygotowawczej, które dotyczą okresu, o który skrócono czas obowiązywania umowy, co jest niezgodne z art. 49 ust. 1 ustawy o kredycie konsumenckim (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r. poz. 993 ze zm.) oraz godzi w zbiorowe interesy konsumentów. Decyzja Prezesa UOKiK nr DOZIK-4/2019 z dnia 19 września 2019 r. dostępna jest pod adresem www.uokik.gov.pl

Kiedy pracodawca może zwolnić nas dyscyplinarnie?

Kiedy pracodawca może zwolnić nas dyscyplinarnie?

Pracownik może być zwolniony z pracy w różny sposób. Po pierwsze zwolnienie może być za porozumieniem stron. Pracodawca ma również prawo zwolnić pracownika dyscyplinarnie.

Zwolnienie dyscyplinarne pracownika wymaga posiadania odpowiedniego uzasadnienia. W przepisach prawnych wskazane są naruszenia przez pracownika obowiązków pracowniczych.

Jednak nie każde naruszenie takich obowiązków pozwala na zwolnienie pracowników z jego winy. Generalnie wskazane jest, że zwolnienie dyscyplinarne może występować w sytuacji, gdy pracownik naruszył podstawowe obowiązki pracownicze. Kolejnym powodem może być popełnienie przez pracownika w czasie trwania umowy o pracę przestępstwa, które uniemożliwia dalsze zatrudnianie go na zajmowanym stanowisku pracy.

Przykładem tutaj może być wypadek z winy kierowcy samochodu pod wpływem alkoholu, który sprawia, że taki pracownik traci prawo jazdy. Ostatnim powodem zwolnienia dyscyplinarnego może być utrata przez pracownika uprawnień koniecznych do wykonywania pracy na zajmowanym stanowisku.

Przykład kierowcy w tym przypadku dotyczy utraty przez niego uprawnień do kierowania pojazdami poza miejscem pracy. W przypadku gdy w miejscu pracy działają związki zawodowe wówczas dyscyplinarne zwolnienie pracownika winno być z nimi konsultowane. wiosenna-pozyczka

Kiedy dyscyplinarne zwolnienie jest stosowane?

Trzeba brać pod uwagę, że kodeks pracy nie wskazuje definicji ciężkiego naruszenia obowiązków w miejscu pracy. Jednak stosowana jest tu praktyka oraz orzecznictwo w zakresie oceny czy doszło do naruszenia obowiązków pracowniczych w sposób ciężki. Ma to duże znaczenie, gdyż nie każde naruszenia obowiązków pracowniczych na znamiona ciężkiego naruszenia.

Na podstawie orzecznictwa za ciężkie naruszenie uznaje się takie zachowanie pracownika, które jest bezprawne. Jednocześnie musi być ono przejawem naruszenia podstawowych obowiązków pracowniczych w sposób, który bezpośrednio wpływa na interesy pracodawcy. Za ciężkie naruszenie obowiązków pracowniczych może być zatem uznane spożywanie alkoholu w miejscu pracy, stawienie się do pracy w stanie nietrzeźwości, zniszczenie mienia, kradzież czy działanie na szkodę pracodawcy.

Jednocześnie nieusprawiedliwiona nieobecność w miejscu pracy również może być potraktowana jako ciężkie naruszenie obowiązków pracowniczych.

Przestępstwo, utrata uprawnień

Jeśli przestępstwo jest powodem zwolnienia pracownika dyscyplinarnie musi być ono popełnione w trakcie trwania stosunku pracy. Jednocześnie musi być ono udowodnione co znów wymaga stwierdzenia takiego przestępstwa prawomocnym wyrokiem.

Znaczenie ma również charakter przestępstwa, które musi być przestępstwem dyskwalifikującym pracownika w zakresie możliwości dalszego realizowania pracy na wybranym stanowisku.

Zwolnienie dyscyplinarne, czyli z winy pracownika może dotyczyć również sytuacji, w której pracownik traci uprawnienia do realizowania pracy. Dotyczy to zarówno sytuacji gdy pracownik był winny utraty takich uprawnień jak też gdy posiadanie określonych uprawnień jest niezbędne do wykonywania danej pracy. wiosenna-pozyczka

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Aasa Standard - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 6 000 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy 48,12%. Rata miesięczna od 297,58 zł. Roczna stopa oprocentowania 20,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 4 518,69 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki –  2 124,69 zł, prowizja 2 394,00 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 10 518,69 zł. Stan na dzień 15.12.2022 r.

Aasa z Pakietem Korzyści - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 9 900 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 48,12%. Rata miesięczna od 491,00 zł. Roczna stopa oprocentowania 20,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 7 455,87 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 3 505,77 zł, prowizja 3 950,10 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 17355,87 zł. Stan na dzień 15.12.2022 r. Pożyczka z dobrowolnym Pakietem Usług Medycznych. Opłata za dobrowolny Pakiet Usług Medycznych: 3 600,00 zł. 

Aasa z Pakietem Korzyści i Pakietem SIM - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 6 400 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 24 miesięcy wynosi 52,78%. Rata miesięczna od 422,00 zł. Roczna stopa oprocentowania 20,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 3 424,49 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 1 510,89 zł, prowizja 1 913,60 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 9 824,49 zł. Stan na dzień 16.03.2023 r. Pożyczka z dobrowolnym Pakietem Usług Medycznych oraz Pakietem SIM. Opłata za dobrowolny Pakiet Usług Medycznych: 2 000,00 zł. Opłata za dobrowolny Pakiet SIM 200,00 zł.

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.

Aasa Polska S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym do Rejestru Agentów Ubezpieczeniowych pod numerem 11228955/A. Rejestr Agentów Ubezpieczeniowych znajduje się pod linkiem: https://rpu.knf.gov.pl/

Ochronę ubezpieczeniową dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy  Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.; ul. Topiel 12, 00-342 Warszawa; www.nn.pl; Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy; XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000028131, NIP: 526-030-50-06; Kapitał zakładowy: 59 460 000 zł, wpłacony w całości.
 

Usługi medyczne dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy JP Medica Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Piękna 24/26A, 00-549 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy z siedzibą w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000836368, NIP 7010977674, REGON 385867261 o kapitale zakładowym w wysokości 5000,00 zł.
 
JP Medica Sp. z o.o. jest podmiotem leczniczym wpisanym do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Mazowieckiego pod numerem 000000228622.
 

Usługi telekomunikacyjne dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy Polska Grupa Konsultingowa Spółka z ograniczona odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Mokotowska 15A/16, 00-640 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000245406, NIP: 5272487651, REGON: 140277411, kapitał zakładowy w wysokości: 500.000 złotych (w całości opłacony), wpisana do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej pod numerem 13252, będąca dostawcą usług w rozumieniu art. 2 pkt 27 lit. a Prawa Telekomunikacyjnego.