Weź pożyczkę, której rata nie wzrośnie przez cały okres spłaty. RRSO: 77,46%

Sprawdź!

Wypadek a kolizja: czym się różnią?

Wypadek a kolizja: czym się różnią?

Często kolizję i wypadek drogowy traktujemy jako tożsame zdarzenia. Również możemy spotkać się z przekonaniem, że kolizja to po prostu mniejszy wypadek drogowy, na przykład na parkingu. Jednak kolizja i wypadek to dwa całkowicie odmienne zdarzenia, które niosą też ze sobą inne konsekwencje dla sprawcy.

Gdy dochodzi do jakiegoś zdarzenia drogowego, zwykle mówimy o nim „kolizja” czy „wypadek”. Jednak istnieje rozgraniczenie, kiedy mamy do czynienia z kolizją, a kiedy z wypadkiem.

Czym jest wypadek drogowy?

Definicja wypadku drogowego zgodnie z Prawem o ruchu drogowym (Dz.U. z 2017 r. poz. 128) to „zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni”.

Wobec tego możemy powiedzieć, że z wypadkiem mamy miejsce wtedy, gdy będą ofiary śmiertelne lub osoby poważnie ranne.

Czym jest kolizja drogowa?

Z kolei w przypadku kolizji drogowej mamy do czynienia z innego rodzaju zdarzeniem. Obowiązująca definicja to „Kolizja to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem są straty materialne (przykładowo uszkodzenie pojazdu, płotu, urządzenia drogowego, bagażu) lub też jeden z uczestników doznał obrażeń ciała powodujących naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające mniej niż 7 dni”.

Zatem główna różnica pomiędzy kolizją a wypadkiem to efekty – gdy dojdzie do ofiar śmiertelnych lub poważnych obrażeń ciała powyżej 7 dni, mamy do czynienia z wypadkiem. Gdy nie – z kolizją, która określana jest również potocznie jako stłuczka.

Jak zachowywać się w przypadku wypadku drogowego lub kolizji?

Jeśli jesteśmy świadkiem wypadku drogowego, powinniśmy odpowiednio zabezpieczyć miejsce zdarzenia, ocenić liczbę rannych oraz ich obrażenia, a także środki, które będą niezbędne do udzielenia pomocy poszkodowanym. Także powinniśmy wezwać służby ratownicze i w razie potrzeby udzielić pierwszej pomoc poszkodowanym. Powinniśmy pamiętać o tym, aby nie przemieszczać pojazdów z miejsca zdarzenia.

Z kolei wtedy, gdy jesteśmy świadkami kolizji drogowej, powinniśmy zabezpieczyć miejsce zdarzenia. Możemy usunąć pojazd czy pojazdy z miejsca zdarzenia, gdy mogą zagrażać bezpieczeństwu ruchu lub utrudniać ruch. Jeśli nie ma wątpliwości związanej ze sprawcą kolizji, nie musimy wzywać Policji. Gdy jednak istnieje podejrzenie, że jeden z kierowców jest nietrzeźwy lub pod wpływem narkotyków, powinniśmy wezwać Policję.

Zarówno w przypadku kolizji, jak i wypadku drogowego możemy być poproszeni o przekazanie naszych danych. Gdy na miejscu nie ma Policji, wówczas najczęściej sporządza się oświadczenie o zdarzeniu drogowym, które jest potem podstawą do dochodzenia roszczeń od ubezpieczyciela. Jeśli mamy taką możliwość, wykonajmy też kilka zdjęć miejsca zdarzenia oraz uszkodzonych pojazdów.

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Aasa Standard - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 5300 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 88,30%. Rata miesięczna od 353,49 zł. Roczna stopa oprocentowania 20,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 7161,48 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 1874,73 zł, prowizja 5286,75 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 12461,48 zł. Stan na dzień 08.09.2022 r                                    

Aasa z Pakietem Korzyści - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 5300 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 77,46%. Rata miesięczna od 329,64 zł. Roczna stopa oprocentowania 20,50% (stopa stała). Całkowity koszt pożyczki: 6326,73 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 1874,73 zł, prowizja 4452 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 11626,73 zł. Stan na dzień 08.09.2022 r. Pożyczka z dobrowolnym Pakietem Usług Medycznych. Składka dobrowolnego Pakietu Usług Medycznych: 1 400,00 zł. Składka jest kredytowana i opłacana jednorazowo z kwoty udzielonej pożyczki.     

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.

Aasa Polska S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym do Rejestru Agentów Ubezpieczeniowych pod numerem 11228955/A. Rejestr Agentów Ubezpieczeniowych znajduje się pod linkiem: https://rpu.knf.gov.pl/

Ochronę ubezpieczeniową dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy  NNLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji Spółka Akcyjna (NNLife TUnŻiR S.A., dalej jako Towarzystwo) z siedzibą w Warszawie przy ul. Przemysłowej 26, 00-450 Warszawa, wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000028131, REGON 010928125, NIP 526-030-50-06, wysokość kapitału zakładowego 21.490.000,00 zł. 
 

Usługi medyczne dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy JP Medica Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Piękna 24/26A, 00-549 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy z siedzibą w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000836368, NIP 7010977674, REGON 385867261 o kapitale zakładowym w wysokości 5000,00 zł.
 
JP Medica Sp. z o.o. jest podmiotem leczniczym wpisanym do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Mazowieckiego pod numerem 000000228622.