Odkryj jesień pełną inspiracji! Zacznij ją z pełnym portfelem!

Sprawdź!

Wypadek a kolizja: czym się różnią?

Wypadek a kolizja: czym się różnią?

Często kolizję i wypadek drogowy traktujemy jako tożsame zdarzenia. Również możemy spotkać się z przekonaniem, że kolizja to po prostu mniejszy wypadek drogowy, na przykład na parkingu. Jednak kolizja i wypadek to dwa całkowicie odmienne zdarzenia, które niosą też ze sobą inne konsekwencje dla sprawcy.

Gdy dochodzi do jakiegoś zdarzenia drogowego, zwykle mówimy o nim „kolizja” czy „wypadek”. Jednak istnieje rozgraniczenie, kiedy mamy do czynienia z kolizją, a kiedy z wypadkiem.

Czym jest wypadek drogowy?

Definicja wypadku drogowego zgodnie z Prawem o ruchu drogowym (Dz.U. z 2017 r. poz. 128) to „zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni”.

Wobec tego możemy powiedzieć, że z wypadkiem mamy miejsce wtedy, gdy będą ofiary śmiertelne lub osoby poważnie ranne.

Czym jest kolizja drogowa?

Z kolei w przypadku kolizji drogowej mamy do czynienia z innego rodzaju zdarzeniem. Obowiązująca definicja to „Kolizja to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem są straty materialne (przykładowo uszkodzenie pojazdu, płotu, urządzenia drogowego, bagażu) lub też jeden z uczestników doznał obrażeń ciała powodujących naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające mniej niż 7 dni”. jesienna-pozyczka

Zatem główna różnica pomiędzy kolizją a wypadkiem to efekty – gdy dojdzie do ofiar śmiertelnych lub poważnych obrażeń ciała powyżej 7 dni, mamy do czynienia z wypadkiem. Gdy nie – z kolizją, która określana jest również potocznie jako stłuczka.

Jak zachowywać się w przypadku wypadku drogowego lub kolizji?

Jeśli jesteśmy świadkiem wypadku drogowego, powinniśmy odpowiednio zabezpieczyć miejsce zdarzenia, ocenić liczbę rannych oraz ich obrażenia, a także środki, które będą niezbędne do udzielenia pomocy poszkodowanym. Także powinniśmy wezwać służby ratownicze i w razie potrzeby udzielić pierwszej pomoc poszkodowanym. Powinniśmy pamiętać o tym, aby nie przemieszczać pojazdów z miejsca zdarzenia.

Z kolei wtedy, gdy jesteśmy świadkami kolizji drogowej, powinniśmy zabezpieczyć miejsce zdarzenia. Możemy usunąć pojazd czy pojazdy z miejsca zdarzenia, gdy mogą zagrażać bezpieczeństwu ruchu lub utrudniać ruch. Jeśli nie ma wątpliwości związanej ze sprawcą kolizji, nie musimy wzywać Policji. Gdy jednak istnieje podejrzenie, że jeden z kierowców jest nietrzeźwy lub pod wpływem narkotyków, powinniśmy wezwać Policję.

Zarówno w przypadku kolizji, jak i wypadku drogowego możemy być poproszeni o przekazanie naszych danych. Gdy na miejscu nie ma Policji, wówczas najczęściej sporządza się oświadczenie o zdarzeniu drogowym, które jest potem podstawą do dochodzenia roszczeń od ubezpieczyciela. Jeśli mamy taką możliwość, wykonajmy też kilka zdjęć miejsca zdarzenia oraz uszkodzonych pojazdów.

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Aasa Standard - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 4 000 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 72,21%. Rata miesięczna od 242,52 zł. Roczna stopa oprocentowania (stopa zmienna) 8,0 %. Całkowity koszt pożyczki: 4 515,16 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 525,16 zł, prowizja 3 990,00 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 8 515,16 zł. Stan na dzień 13.10.2021 r.

Aasa Standard z Pakietem Korzyści - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 4 058,40 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 65,92%. Rata miesięczna od 199,93 zł. Roczna stopa oprocentowania (stopa zmienna) 8,0 %. Całkowity koszt pożyczki: 6 522,91 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 837,16 zł, prowizja 5 685,75 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 12 222,91 zł. Stan na dzień 13.10.2021 r. Pożyczka z dobrowolnym ubezpieczeniem na życie. Składka dobrowolnego ubezpieczenia na życie: 1 641,60 zł. Składka jest kredytowana i opłacana jednorazowo.

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.

Aasa Polska S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym do Rejestru Agentów Ubezpieczeniowych pod numerem 11228955/A. Rejestr Agentów Ubezpieczeniowych znajduje się pod linkiem: https://rpu.knf.gov.pl/

Ochronę ubezpieczeniową dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy MetLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Przemysłowej 26, 00-450 Warszawa, wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000028131, REGON 010928125, NIP 526-030-50-06, wysokość kapitału zakładowego 21.490.000,00 zł.