W związku z decyzją Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydaną w dniu 19 września 2019 r. nr DOZIK-4/2019 Aasa Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie informuje, że stosowała praktykę naruszającą zbiorowe interesy konsumentów polegającą na nieobniżaniu w przypadku przedterminowej spłaty kredytu konsumenckiego całkowitego kosztu kredytu o koszty opłaty przygotowawczej, które dotyczą okresu, o który skrócono czas obowiązywania umowy, co jest niezgodne z art. 49 ust. 1 ustawy o kredycie konsumenckim (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r. poz. 993 ze zm.) oraz godzi w zbiorowe interesy konsumentów. Decyzja Prezesa UOKiK nr DOZIK-4/2019 z dnia 19 września 2019 r. dostępna jest pod adresem www.uokik.gov.pl

Korekta zeznania podatkowego - jak zrobić?

Korekta zeznania podatkowego - jak zrobić?

Okazało się, że do twojej deklaracji PIT wkradł się błąd? W takim przypadku możesz przeprowadzić korektę zeznania podatkowego. W tym celu konieczne jest ponowne wypełnienie formularza z właściwą adnotacją i przekazanie go do urzędu skarbowego bezzwłocznie.

Zgodnie z polskimi przepisami podatnicy mają możliwość dokonania korekty rozliczenia rocznego. Konieczne jest jednak spełnienie jednego podstawowego warunku. W tym samym czasie przeciwko podatnikowi nie może toczyć się postępowanie lub kontrola podatkowa. Oczywiście, sam dokument możemy wtedy złożyć, niemniej jednak musimy pamiętać o tym, że nie spowoduje on żadnych skutków prawnych.

Co możemy skorygować w deklaracji podatkowej?

Korygować możemy praktycznie wszystkie błędy w formularzu. Przykładowo, możemy zmienić adres, gdy wypisaliśmy nieodpowiedni, możemy skorygować pomyłki w obliczeniach, a także nieprawidłowe informacje dotyczące przychodów i kosztów, gdy okaże się, że o czymś zapomnieliśmy.

Dzięki skorygowaniu sytuacji będziemy mogli zmniejszyć ryzyko odpowiedzialności karnej skarbowej, dlatego nawet w przypadku drobnych błędów warto zdecydować się na taki krok. Złożenie korekty będzie nas kosztowało trochę czasu, ale możemy uniknąć sporych problemów.

Jak skorygować złożoną deklarację PIT?

Wszelkiego rodzaju poprawki błędów w deklaracji PIT możemy nanieść na tym samym wzorze formularzu, który wypisaliśmy poprzednio. Musimy wtedy pamiętać o tym, aby w rubryce wskazującej na miejsce i cel składania zeznania, zaznaczyć, że wykonujemy korektę zeznania. wiosenna-pozyczka

Musimy ponadto nie zapominać o tym, że wypisać mamy poprawnie nie tylko te pola, w których wcześniej znalazły się błędy, ale całą deklarację podatkową. Wobec tego warto wtedy dokładnie, krok po kroku, prześledzić cały formularz, aby nie znalazły się w nim żadne inne pomyłki.

Warto przy tym zaznaczyć, że jeżeli w korekcie wykazaliśmy wyższą sumę podatku do zapłacenia, w takim przypadku musimy dopłacić różnicę i dodatkowo dodać do niej odsetki za zwłokę. Informacje na temat wysokości odsetek możemy otrzymać w urzędzie skarbowym.

Jak dostarczyć korektę do urzędu?

Korektę naszego zaznania podatkowego możemy dostarczyć do urzędów w ten sam sposób, w jaki została złożona ona po raz pierwszy. Możemy wobec tego wręczyć ją osobiście pracownikom z naszego urzędu skarbowego, ale możemy też nadać ją Pocztą Polską. Także istnieje możliwość złożenia korekty drogą elektroniczną. Warto przy tym wskazać, że korektę przez internet możemy złożyć zarówno wtedy, gdy wcześniej złożyliśmy ją także on-line, jak i wtedy, gdy przekazaliśmy urzędowi dokument w formie papierowej.

Nie zapominajmy również o zabraniu potwierdzenia nadania korekty deklaracji. Gdy składamy ją w formie papierowej, przygotujmy dwie kopie, z których jedna posłuży nam do przygotowania potwierdzenia. Gdy składamy dokument papierowy, ale wysyłamy go Pocztą Polską, wyślijmy go jako dokument polecony – wtedy otrzymamy potwierdzenie nadania. Dla korekty składanej drogą elektroniczną potwierdzeniem jest UPO (Urzędowe Poświadczenie Odbioru).

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Aasa Standard - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 6 000 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy 48,12%. Rata miesięczna od 297,58 zł. Roczna stopa oprocentowania 20,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 4 518,69 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki –  2 124,69 zł, prowizja 2 394,00 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 10 518,69 zł. Stan na dzień 15.12.2022 r.

Aasa z Pakietem Korzyści - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 9 900 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 48,12%. Rata miesięczna od 491,00 zł. Roczna stopa oprocentowania 20,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 7 455,87 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 3 505,77 zł, prowizja 3 950,10 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 17355,87 zł. Stan na dzień 15.12.2022 r. Pożyczka z dobrowolnym Pakietem Usług Medycznych. Opłata za dobrowolny Pakiet Usług Medycznych: 3 600,00 zł. 

Aasa z Pakietem Korzyści i Pakietem SIM - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 6 400 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 24 miesięcy wynosi 52,78%. Rata miesięczna od 422,00 zł. Roczna stopa oprocentowania 20,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 3 424,49 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 1 510,89 zł, prowizja 1 913,60 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 9 824,49 zł. Stan na dzień 16.03.2023 r. Pożyczka z dobrowolnym Pakietem Usług Medycznych oraz Pakietem SIM. Opłata za dobrowolny Pakiet Usług Medycznych: 2 000,00 zł. Opłata za dobrowolny Pakiet SIM 200,00 zł.

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.

Aasa Polska S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym do Rejestru Agentów Ubezpieczeniowych pod numerem 11228955/A. Rejestr Agentów Ubezpieczeniowych znajduje się pod linkiem: https://rpu.knf.gov.pl/

Ochronę ubezpieczeniową dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy  Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.; ul. Topiel 12, 00-342 Warszawa; www.nn.pl; Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy; XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000028131, NIP: 526-030-50-06; Kapitał zakładowy: 59 460 000 zł, wpłacony w całości.
 

Usługi medyczne dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy JP Medica Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Piękna 24/26A, 00-549 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy z siedzibą w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000836368, NIP 7010977674, REGON 385867261 o kapitale zakładowym w wysokości 5000,00 zł.
 
JP Medica Sp. z o.o. jest podmiotem leczniczym wpisanym do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Mazowieckiego pod numerem 000000228622.
 

Usługi telekomunikacyjne dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy Polska Grupa Konsultingowa Spółka z ograniczona odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Mokotowska 15A/16, 00-640 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000245406, NIP: 5272487651, REGON: 140277411, kapitał zakładowy w wysokości: 500.000 złotych (w całości opłacony), wpisana do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej pod numerem 13252, będąca dostawcą usług w rozumieniu art. 2 pkt 27 lit. a Prawa Telekomunikacyjnego.