Weź pożyczkę, której rata nie wzrośnie przez cały okres spłaty. RRSO: 77,46%

Sprawdź!

Korekta zeznania podatkowego - jak zrobić?

Korekta zeznania podatkowego - jak zrobić?

Okazało się, że do twojej deklaracji PIT wkradł się błąd? W takim przypadku możesz przeprowadzić korektę zeznania podatkowego. W tym celu konieczne jest ponowne wypełnienie formularza z właściwą adnotacją i przekazanie go do urzędu skarbowego bezzwłocznie.

Zgodnie z polskimi przepisami podatnicy mają możliwość dokonania korekty rozliczenia rocznego. Konieczne jest jednak spełnienie jednego podstawowego warunku. W tym samym czasie przeciwko podatnikowi nie może toczyć się postępowanie lub kontrola podatkowa. Oczywiście, sam dokument możemy wtedy złożyć, niemniej jednak musimy pamiętać o tym, że nie spowoduje on żadnych skutków prawnych.

Co możemy skorygować w deklaracji podatkowej?

Korygować możemy praktycznie wszystkie błędy w formularzu. Przykładowo, możemy zmienić adres, gdy wypisaliśmy nieodpowiedni, możemy skorygować pomyłki w obliczeniach, a także nieprawidłowe informacje dotyczące przychodów i kosztów, gdy okaże się, że o czymś zapomnieliśmy.

Dzięki skorygowaniu sytuacji będziemy mogli zmniejszyć ryzyko odpowiedzialności karnej skarbowej, dlatego nawet w przypadku drobnych błędów warto zdecydować się na taki krok. Złożenie korekty będzie nas kosztowało trochę czasu, ale możemy uniknąć sporych problemów.

Jak skorygować złożoną deklarację PIT?

Wszelkiego rodzaju poprawki błędów w deklaracji PIT możemy nanieść na tym samym wzorze formularzu, który wypisaliśmy poprzednio. Musimy wtedy pamiętać o tym, aby w rubryce wskazującej na miejsce i cel składania zeznania, zaznaczyć, że wykonujemy korektę zeznania.

Musimy ponadto nie zapominać o tym, że wypisać mamy poprawnie nie tylko te pola, w których wcześniej znalazły się błędy, ale całą deklarację podatkową. Wobec tego warto wtedy dokładnie, krok po kroku, prześledzić cały formularz, aby nie znalazły się w nim żadne inne pomyłki.

Warto przy tym zaznaczyć, że jeżeli w korekcie wykazaliśmy wyższą sumę podatku do zapłacenia, w takim przypadku musimy dopłacić różnicę i dodatkowo dodać do niej odsetki za zwłokę. Informacje na temat wysokości odsetek możemy otrzymać w urzędzie skarbowym.

Jak dostarczyć korektę do urzędu?

Korektę naszego zaznania podatkowego możemy dostarczyć do urzędów w ten sam sposób, w jaki została złożona ona po raz pierwszy. Możemy wobec tego wręczyć ją osobiście pracownikom z naszego urzędu skarbowego, ale możemy też nadać ją Pocztą Polską. Także istnieje możliwość złożenia korekty drogą elektroniczną. Warto przy tym wskazać, że korektę przez internet możemy złożyć zarówno wtedy, gdy wcześniej złożyliśmy ją także on-line, jak i wtedy, gdy przekazaliśmy urzędowi dokument w formie papierowej.

Nie zapominajmy również o zabraniu potwierdzenia nadania korekty deklaracji. Gdy składamy ją w formie papierowej, przygotujmy dwie kopie, z których jedna posłuży nam do przygotowania potwierdzenia. Gdy składamy dokument papierowy, ale wysyłamy go Pocztą Polską, wyślijmy go jako dokument polecony – wtedy otrzymamy potwierdzenie nadania. Dla korekty składanej drogą elektroniczną potwierdzeniem jest UPO (Urzędowe Poświadczenie Odbioru).

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Aasa Standard - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 5300 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 88,30%. Rata miesięczna od 353,49 zł. Roczna stopa oprocentowania 20,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 7161,48 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 1874,73 zł, prowizja 5286,75 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 12461,48 zł. Stan na dzień 08.09.2022 r                                    

Aasa z Pakietem Korzyści - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 5300 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 77,46%. Rata miesięczna od 329,64 zł. Roczna stopa oprocentowania 20,50% (stopa stała). Całkowity koszt pożyczki: 6326,73 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 1874,73 zł, prowizja 4452 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 11626,73 zł. Stan na dzień 08.09.2022 r. Pożyczka z dobrowolnym Pakietem Usług Medycznych. Składka dobrowolnego Pakietu Usług Medycznych: 1 400,00 zł. Składka jest kredytowana i opłacana jednorazowo z kwoty udzielonej pożyczki.     

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.

Aasa Polska S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym do Rejestru Agentów Ubezpieczeniowych pod numerem 11228955/A. Rejestr Agentów Ubezpieczeniowych znajduje się pod linkiem: https://rpu.knf.gov.pl/

Ochronę ubezpieczeniową dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy  NNLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji Spółka Akcyjna (NNLife TUnŻiR S.A., dalej jako Towarzystwo) z siedzibą w Warszawie przy ul. Przemysłowej 26, 00-450 Warszawa, wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000028131, REGON 010928125, NIP 526-030-50-06, wysokość kapitału zakładowego 21.490.000,00 zł. 
 

Usługi medyczne dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy JP Medica Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Piękna 24/26A, 00-549 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy z siedzibą w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000836368, NIP 7010977674, REGON 385867261 o kapitale zakładowym w wysokości 5000,00 zł.
 
JP Medica Sp. z o.o. jest podmiotem leczniczym wpisanym do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Mazowieckiego pod numerem 000000228622.