Weź pożyczkę, której rata nie wzrośnie przez cały okres spłaty. RRSO: 77,46%

Sprawdź!

Wynajmujesz mieszkanie? Podpisz umowę!

Wynajmujesz mieszkanie? Podpisz umowę!

Umowa jest jednym z najważniejszych elementów każdej transakcji. Zapisane są tam bowiem wszystkie istotne dla obu stron informacje. Dotyczy to również umowy wynajmu mieszkania. Podpisując czy też tworząc taką umowę, należy uważnie prześledzić jej treść. Nigdy też nie należy wprowadzać się do mieszkania bez wcześniejszego podpisania takiej umowy. Jest to warunek bezwzględny naszego komfortu i bezpieczeństwa.

Decydując się na wynajem mieszkania należy spisać odpowiednią umowę i ją podpisać. Tylko wtedy taki wynajem jest legalny w świetle prawa. Podpisanie umowy jest korzystne dla obu stron, gdyż zarówno wynajmujący, jak i osoba oferująca wynajem, mogą wówczas korzystać z prawa do roszczeń na podstawie tak ważnego dokumentu, jakim jest umowa wynajmu. Tam bowiem zapisane są wszelkie kwestie sporne i warunki korzystania z takiego mieszkania przez wynajmującego.

Formy umowy najmu mieszkania

Umowy najmu mieszkania mogą mieć dwie formy. Pierwszą z nich jest zwykła umowa. Podpisywana jest ona na określony czas. Dokładnie opisane są w niej także wszelkie warunki związane z użytkowaniem mieszkania. Drugim rodzajem umowy jest ta oferująca najem okazjonalny. Różni się ona od zwykłej umowy tym, że właściciel mieszkania może w każdej chwili pozbyć się z mieszkania najemcy, jeżeli nie spełnia on warunków zapisanych w umowie.

Jest ona więc umową bardzo korzystną z punktu widzenia właściciela mieszkania, gdyż może on szybko zareagować, kiedy nie podoba mu się sposób, w jaki traktuje się wynajętą przez niego przestrzeń. Trzeba jednak pamiętać o tym, że tego typu umowa wymaga specjalnego oświadczenia spisywanego w obecności notariusza. Oświadczenie to wypisuje najemca, który zobowiązuje się do wyprowadzenia się z mieszkania na żądanie właściciela, kiedy to nie są spełnione przez najemcę jakiekolwiek warunki najmu mieszkania.

Co musi zawierać umowa najmu?

Umowa najmu mieszkania musi zawierać kilka istotnych elementów. Przede wszystkim zawarte są w nich dokładne dane właściciela mieszkania oraz najemcy. Spisywane są one zawsze z aktualnego dowodu osobistego. Oprócz tego poprawnie spisana umowa musi także zawierać dokładnie określony czas najmu i cenę.

Jeżeli chodzi o koszty wynajmowania mieszkania to powinny sprowadzać się one do wyszczególnienia na umowie nie tylko samej ceny czynszu, ale także opłat za wodę, prąd i inne media w zależności od ich użycia. Kolejnym ważnym elementem umowy jest dokładne ustalenie kto, za co odpowiada w danym mieszkaniu.

Trzeba wyszczególnić konkretne sytuacje, aby nie było potem niedomówień. Ogólnie należy przyjąć, że koszty wszelkich awarii, które będą miały miejsce podczas najmu i nie są wynikiem działań najemcy, pokrywa właściciel mieszkania. Ustalić w umowie należy również to, gdzie trafiać będzie korespondencja najemcy oraz właściciela mieszkania. W umowie wyszczególnione muszą być więc wszystkie istotne dla wynajmu mieszkania elementy i nie można pomijać żadnego z nich. Koniecznie przy podpisywaniu takiej umowy, należy również sporządzić protokół zdawczo-odbiorczy, w którym spisany zostanie stan wszystkich liczników w mieszkaniu.

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Aasa Standard - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 5300 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 88,30%. Rata miesięczna od 353,49 zł. Roczna stopa oprocentowania 20,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 7161,48 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 1874,73 zł, prowizja 5286,75 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 12461,48 zł. Stan na dzień 08.09.2022 r                                    

Aasa z Pakietem Korzyści - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 5300 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 77,46%. Rata miesięczna od 329,64 zł. Roczna stopa oprocentowania 20,50% (stopa stała). Całkowity koszt pożyczki: 6326,73 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 1874,73 zł, prowizja 4452 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 11626,73 zł. Stan na dzień 08.09.2022 r. Pożyczka z dobrowolnym Pakietem Usług Medycznych. Składka dobrowolnego Pakietu Usług Medycznych: 1 400,00 zł. Składka jest kredytowana i opłacana jednorazowo z kwoty udzielonej pożyczki.     

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.

Aasa Polska S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym do Rejestru Agentów Ubezpieczeniowych pod numerem 11228955/A. Rejestr Agentów Ubezpieczeniowych znajduje się pod linkiem: https://rpu.knf.gov.pl/

Ochronę ubezpieczeniową dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy  NNLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji Spółka Akcyjna (NNLife TUnŻiR S.A., dalej jako Towarzystwo) z siedzibą w Warszawie przy ul. Przemysłowej 26, 00-450 Warszawa, wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000028131, REGON 010928125, NIP 526-030-50-06, wysokość kapitału zakładowego 21.490.000,00 zł. 
 

Usługi medyczne dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy JP Medica Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Piękna 24/26A, 00-549 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy z siedzibą w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000836368, NIP 7010977674, REGON 385867261 o kapitale zakładowym w wysokości 5000,00 zł.
 
JP Medica Sp. z o.o. jest podmiotem leczniczym wpisanym do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Mazowieckiego pod numerem 000000228622.