Odkryj jesień pełną inspiracji! Zacznij ją z pełnym portfelem!

Sprawdź!

Mobbing w miejscu pracy – co to jest?

Mobbing w miejscu pracy – co to jest?

Uważasz, że pracodawca albo współpracownik uwziął się na ciebie? W pracy czujesz się niekomfortowo, ponieważ jesteś zastraszany? Masz wrażenie, że jesteś kozłem ofiarnym? W takim przypadku najprawdopodobniej padłeś ofiarą mobbingu.

Ciągłe zdenerwowanie, nieprzyjemna atmosfera w pracy, poczucie osaczenia to główne oznaki, że dochodzi do mobbingu. Zjawisko to, które występuje także w Polsce, objawia się na wiele różnych sposobów.

Czym jest mobbing?

Przepisy, które obowiązują w naszym kraju, mają za zadanie zapewnić pracownikom ochronę w konkretnych przypadkach, które mogą być rozpatrywane jako mobbing. Zgodnie z zapisami Kodeksu pracy pracodawca jest obowiązany przeciwdziałać mobbingowi. Warto też wskazać, że ustawodawca dokładnie określił, w jakich przypadkach możemy mówić o mobbingu.

Kodeks pracy wskazuje, że „Mobbing oznacza działania lub zachowania dotyczące pracownika lub skierowane przeciwko pracownikowi, polegające na uporczywym i długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu pracownika, wywołujące u niego zaniżoną ocenę przydatności zawodowej, powodujące lub mające na celu poniżenie lub ośmieszenie pracownika, izolowanie go lub wyeliminowanie z zespołu współpracowników”.

Jednocześnie znajdziemy też przepis mówiący, że „pracownik, u którego mobbing wywołał rozstrój zdrowia, może dochodzić od pracodawcy odpowiedniej sumy tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę”. pozyczka-na-jesien

Jak rozpoznać, że chodzi o mobbing?

Jak już wspomnieliśmy mobbing może przybierać różne formy. Przykładowo, może on mieć formę ustnych gróźb, uporczywego i nieuzasadnionego krytykowania, stosowania poniżających gestów, ignorowania pracownika, ośmieszania, rozsiewania plotek, sugerowania choroby, zmuszania do wykonywania prac naruszających godność osobistą.

Także do mobbingu dochodzi wtedy, gdy pracodawca zleca pracownikowi zadania bezsensowne, ciągle daje mu coraz więcej nowych prac, które przerastają jego kompetencje i możliwości. Również mobbing ma miejsce, gdy pracodawca zmusza do wykonywania prac szkodliwych dla zdrowia lub wykonuje w jego kierunku działania o podłożu seksualnym.

Co zrobić wtedy, gdy pojawia się mobbing?

Na mobbing powinniśmy reagować natychmiast i nie zostawiać spraw samych sobie. Gdy nawet prawidłowo wykonywane obowiązki nie spełniają oczekiwań pracodawcy, który wyżywa się na pracowniku, warto zgłosić sprawę odpowiednim instytucjom. Jednocześnie powinniśmy pamiętać o tym, aby zbierać dowody potwierdzające naszą sytuację. Pamiętajmy o tym, że wtedy, gdy sprawa dojdzie do sądu, będziemy musieli udowodnić, że doszło do mobbingu.

Sytuacje, w których dochodzi do mobbingu, warto zgłaszać wyżej, do kierownictwa. Gdy sytuacja w pracy jest nie do zniesienia, mamy możliwość rozwiązania umowy o pracę w trybie natychmiastowym – wówczas jako powód podajemy mobbing.

Gdy w wyniku mobbingu doznaliśmy rozstroju zdrowia, na przykład pojawiła się nerwica, wrzody czy inne schodzenia, a także wtedy, gdy z tego powodu rozwiązaliśmy umowę o pracę, możemy wystąpić na drogę sądową. Możemy ubiegać się odszkodowanie, którego minimalna wysokość to minimalne wynagrodzenie za pracę w danym roku.

W razie dodatkowych pytań warto skontaktować się z Państwową Inspekcją Pracy. pozyczka-na-jesien

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Aasa Standard - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 4 500 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 71,12 %. Rata miesięczna od 271,18 zł. Roczna stopa oprocentowania (stopa stała) 7,2%. Całkowity koszt pożyczki: 5 019,41 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 530,66 zł, prowizja 4 488,75 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 9 519,41 zł. Stan na dzień 30.06.2021 r.

Aasa Standard z Pakietem Korzyści - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 4300 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 64,86%. Rata miesięczna od 148,68 zł. Roczna stopa oprocentowania (stopa stała) 7,2%. Całkowity koszt pożyczki: 4 856,33 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 567,08 zł, prowizja 4 289,25 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 9 156,33 zł. Stan na dzień 30.06.2021 r. Pożyczka z dobrowolnym ubezpieczeniem na życie. Składka dobrowolnego ubezpieczenia na życie: 1 238,40 zł. Składka jest kredytowana i opłacana jednorazowo.

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.