Zimowa pożyczka dla każdego do 15 tys. złotych.

Sprawdź!

Informacje o pożyczkach
i finansach osobistych

Na czym polega ograniczenie praw rodzicielskich?

Na czym polega ograniczenie praw rodzicielskich?

Ograniczenie praw rodzicielskich może wynikać z różnych powodów oraz może mieć odmienny charakter. Jednocześnie ograniczenie praw rodzicielskich nie jest pozbawieniem praw rodzicielskich. Najczęściej ograniczenie praw rodzicielskich związane jest z rozłączeniem się rodziców i ustanawiane jest poprzez orzeczenie sądu.

Gdy następuje rozłączenie rodziców sąd rodzinno-opiekuńczy może powierzyć władzę rodzicielską jedynie jednemu z rodziców. W ten sposób władza rodzicielska drugiego rodzica jest ograniczana do określonych obowiązków a także uprawnień w stosunku do dziecka. W każdej sprawie prowadzonej przez sądy opiekuńcze zakres ograniczenia wykonywania władzy rodzicielskiej może być ustalony zupełnie odmiennie, co zawsze zależy od indywidualnej sytuacji.

Ograniczenie władzy rodzicielskiej najczęściej dotyczy wyznaczenia okresów, w którym rodzic może widywać się dzieckiem. Jednocześnie ograniczenie władzy rodzicielskiej najczęściej nie dotyczy takich spraw, jak decydowanie o przyszłości dziecka. Dotyczy to między innymi określenia miejsca zamieszkania dziecka, wydania paszportu dla dziecka, wybranie szkoły, do której dziecko ma uczęszczać.

Dodatkowo rodzic z ograniczonymi prawami rodzicielskimi bardzo często posiada prawo decydowania o sposobie leczenia czy wyborze lekarza, który będzie zajmował się dzieckiem, prawo do wglądu do dokumentacji medycznej.

Dobro dziecka

Innym powodem ograniczenia władzy rodzicielskiej może być dobro dziecka. Gdy dobro dziecka jest zagrożone wówczas rodzice mogą mieć ograniczone prawo rodzicielskie. Takie zagrożenie dobra dziecka może mieć różny charakter. Dotyczy to może zarówno interesów osobistych dziecka jak też interesów majątkowych.

Sądy wydające wyroki dotyczące ograniczenia władzy rodzicielskiej mogą zobowiązywać rodziców do określonego postępowania.

Dotyczyć to może choćby kierowania rodziców oraz dzieci na terapie rodzinne. Sąd może również wskazać czynności, których rodzice nie mogą realizować bez indywidualnej zgody ze strony sądu. Władza rodzicielska może być również ograniczona poprzez wyznaczenie nadzoru ze strony kuratora sądowego. Kurator może mieć również obowiązek sądowy do sprawowania kurateli nad majątkiem małoletnich.

Dzieci mogą być przez sądy skierowane do placówek, które sprawują częściową opiekę nad dziećmi. Ograniczenie władzy rodzicielskiej to również kierowanie dzieci do rodzin zastępczych czy placówek opiekuńczych.

Dziecko ubezwłasnowolnione

Zdarza się, że dziecko podlega całkowitemu ubezwłasnowolnieniu. Wówczas władza rodzicielska również jest ograniczona choćby poprzez nadzór sądu opiekuńczego.

Sąd sprawuje wówczas pieczę nad dzieckiem i jego majątkiem. Jednocześnie zgoda co do podejmowania decyzji w zakresie zarządzania majątkiem dziecka ubezwłasnowolnionego może w najważniejszych sprawach wymagać indywidualnej zgody sądu.

Przy ubezwłasnowolnieniu dziecka rodzice z mocy prawa podlegają określonym ograniczeniom w zakresie sprawowanej władzy rodzicielskiej. Całkowite ubezwłasnowolnienie dziecka może dotyczyć dziecka, które przekroczyło trzynasty rok życia.

Ten wpis znajduje się w kategorii