Odstąpienie od umowy pożyczki - kiedy można?

Odstąpienie od umowy pożyczki - kiedy można?

Otrzymana przez ciebie pożyczka ratalna okazała się niepotrzebna? Decyzja o jej zaciągnięciu została podjęta pod wpływem chwili i rozmyśliłeś się? W takiej sytuacji można skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy pożyczki. Jak powinniśmy skorzystać z takiego rozwiązania?

Gdy kupujemy przez internet w sklepach on-line, mamy prawo do zwrotu. Gdy jakiś produkt nie spełnia naszych oczekiwań, możemy też skorzystać z reklamacji. W przypadku kredytów oraz pożyczek ratalnych możemy z kolei wybrać opcję odstąpienia od umowy. Chociaż najczęściej pożyczki bierzemy po dokładnym przemyśleniu sprawy, to jednak zdarza się, że następnego dnia lub po kilku dniach rozmyślamy się. Wówczas możemy skorzystać z przysługującego nam prawa i odstąpić od uprzednio zawartej umowy.

Odstąpienie w terminie do 14 dni

Przepisy prawa zawarte w Ustawie o kredycie konsumenckim wskazują, że pożyczkobiorcy mogą skorzystać z odstąpienia od umowy w terminie 14 dni liczonych od daty wypłaty pożyczki.

Jeżeli wobec tego w tym terminie okaże się, że pożyczka nie jest nam potrzebna, mamy prawo do odstąpienia. Gdy przekroczymy ten termin, odstąpienie zgodnie z przepisami prawa nam nie przysługuje, niemniej jednak niektóre firmy pożyczkowe organizują promocje polegające na wydłużeniu tego okresu spłaty. Wtedy powinniśmy zapoznać się dokładnie z warunkami akcji w umowie.

Potrzebne oświadczenie o odstąpieniu od umowy

Dla pełnej skuteczności odstąpienia konieczne jest poinformowanie pożyczkodawcy. W tym celu powinniśmy przygotować oświadczenie i przesłać je na adres pożyczkodawcy albo doręczyć osobiście. Gdy przesyłamy dokument, wybierzmy pismo polecone, najlepiej z potwierdzeniem odbioru. Zwróćmy uwagę, czy data na stemplu pocztowym jest czytelna.

Przygotowanie oświadczenia nie jest trudne. Powinniśmy zawrzeć w nim przede wszystkim dane swoje oraz dane pożyczkobiorcy, datę oraz umieścić formułkę: „Niniejszym odstępuję od umowy pożyczki nr …”. Oświadczenie powinno zostać także odręcznie podpisane przez klienta.

Co dalej?

Oczywiście, fakt, że odstępujemy od umowy pożyczki oznacza, że musimy również zwrócić pieniądze. Wówczas klient zobowiązany jest do zwrotu wypłaconej kwoty w terminie do 30 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

Jednocześnie klient jest też zobowiązany do zapłaty odsetek za okres od daty wypłaty pożyczki do dnia zwrotu kwoty pożyczki na rachunek. Informacje na temat wysokości odsetek na każdy dzień znajdziemy w umowie pożyczkowej.

Jeżeli pożyczkobiorca, który odstąpił od umowy, nie dokona zwrotu kwoty pożyczki w terminie 30 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy, wtedy jest on zobowiązany do zwrotu kwoty pożyczki wraz z odsetkami wyliczonymi według stopy zadłużenia przeterminowanego za każdy dzień opóźnienia.

Podsumowując, jeżeli okaże się, że nie potrzebujemy pożyczki, którą już wzięliśmy, w takim przypadku możemy skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy. Pamiętajmy jednak o terminach oraz odpowiednim oświadczeniu.

Dokładne informacje zawsze znajdziemy w zawartej przez nas umowie o pożyczkę.

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Inspektorem ochrony danych jest Agnieszka Rzycka-Osiej, e-mail: iod@aasapolska.pl

Aasa Standard - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 2500 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 45,68%. Rata miesięczna od 121,47 zł. Roczna stopa oprocentowania 18.50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 1789,04 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 791,54 zł, prowizja 997,50 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 4289,04 zł. Stan na dzień 02.02.2024 r.                                                                           

Aasa z Pakietem Gold - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 4800 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 45,68%. Rata miesięczna od 233,21 zł. Roczna stopa oprocentowania 18,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 3435,02 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 1519,82 zł, prowizja 1915,20 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 8235,02 zł. Stan na dzień 02.02.2024 r. Pożyczka z dobrowolnym Pakietem Medycznym. Opłata za dobrowolny Pakiet Medyczny: 1400 zł.                                          

Aasa z Pakietem Premium - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 7100 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 45,68%. Rata miesięczna od 344,95 zł. Roczna stopa oprocentowania 18,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 5081,09 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 2248,19 zł, prowizja 2832,90 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 12181,09 zł. Stan na dzień 02.02.2024 r. Pożyczka z dobrowolnym Pakietem Językowym. Opłata za dobrowolny Pakiet Językowy: 2000 zł.        

Aasa z Pakietem Biznes - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 10700 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 45,68%. Rata miesięczna od 519,85 zł. Roczna stopa oprocentowania 18,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 7657,45 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 3388,15 zł, prowizja 4269,30 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 18357,45 zł. Stan na dzień 02.02.2024 r. Pożyczka z dobrowolnym Pakietem Medycznym. Opłata za dobrowolny Pakiet Medyczny: 3200 zł.                                     

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.

Aasa Polska S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym do Rejestru Agentów Ubezpieczeniowych pod numerem 11228955/A. Rejestr Agentów Ubezpieczeniowych znajduje się pod linkiem: https://rpu.knf.gov.pl/

Ochronę ubezpieczeniową dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy  Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.; ul. Topiel 12, 00-342 Warszawa; www.nn.pl; Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy; XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000028131, NIP: 526-030-50-06; Kapitał zakładowy: 59 460 000 zł, wpłacony w całości.
 

Usługi medyczne dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy JP Medica Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Piękna 24/26A, 00-549 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy z siedzibą w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000836368, NIP 7010977674, REGON 385867261 o kapitale zakładowym w wysokości 200 000 zł. 
 
JP Medica Sp. z o.o. jest podmiotem leczniczym wpisanym do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Mazowieckiego pod numerem 000000228622.
 

Usługi telekomunikacyjne dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy Polska Grupa Konsultingowa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Mokotowska 15A/16, 00-640 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000245406, NIP: 5272487651, REGON: 140277411, kapitał zakładowy w wysokości: 500.000 złotych (w całości opłacony), wpisana do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej pod numerem 13252, będąca dostawcą usług w rozumieniu art. 2 pkt 27 lit. a Prawa Telekomunikacyjnego.

Usługi telekomunikacyjne dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy również Privee Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Mokotowska 15A/16, 00-640 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0001029112, NIP: 7011138042, REGON: 524943799, kapitał zakładowy w wysokości: 5 000,00 zł, wpisana do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej pod numerem 13282, będąca dostawcą usług w rozumieniu art. 2 pkt 27 lit. a Prawa Telekomunikacyjnego.

Kurs językowy dla Klientów Aasa Polska S.A. realizowany jest przez Tele-Nauka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy ul. Piękna 24/26 A, 00-549 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000762801, NIP: 5842779937, o kapitale zakładowym w wysokości 100 000 zł.