Weź pożyczkę, której rata nie wzrośnie przez cały okres spłaty. RRSO: 77,46%

Sprawdź!

Odstąpienie od umowy pożyczki - kiedy można?

Odstąpienie od umowy pożyczki - kiedy można?

Otrzymana przez ciebie pożyczka ratalna okazała się niepotrzebna? Decyzja o jej zaciągnięciu została podjęta pod wpływem chwili i rozmyśliłeś się? W takiej sytuacji można skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy pożyczki. Jak powinniśmy skorzystać z takiego rozwiązania?

Gdy kupujemy przez internet w sklepach on-line, mamy prawo do zwrotu. Gdy jakiś produkt nie spełnia naszych oczekiwań, możemy też skorzystać z reklamacji. W przypadku kredytów oraz pożyczek ratalnych możemy z kolei wybrać opcję odstąpienia od umowy. Chociaż najczęściej pożyczki bierzemy po dokładnym przemyśleniu sprawy, to jednak zdarza się, że następnego dnia lub po kilku dniach rozmyślamy się. Wówczas możemy skorzystać z przysługującego nam prawa i odstąpić od uprzednio zawartej umowy.

Odstąpienie w terminie do 14 dni

Przepisy prawa zawarte w Ustawie o kredycie konsumenckim wskazują, że pożyczkobiorcy mogą skorzystać z odstąpienia od umowy w terminie 14 dni liczonych od daty wypłaty pożyczki.

Jeżeli wobec tego w tym terminie okaże się, że pożyczka nie jest nam potrzebna, mamy prawo do odstąpienia. Gdy przekroczymy ten termin, odstąpienie zgodnie z przepisami prawa nam nie przysługuje, niemniej jednak niektóre firmy pożyczkowe organizują promocje polegające na wydłużeniu tego okresu spłaty. Wtedy powinniśmy zapoznać się dokładnie z warunkami akcji w umowie.

Potrzebne oświadczenie o odstąpieniu od umowy

Dla pełnej skuteczności odstąpienia konieczne jest poinformowanie pożyczkodawcy. W tym celu powinniśmy przygotować oświadczenie i przesłać je na adres pożyczkodawcy albo doręczyć osobiście. Gdy przesyłamy dokument, wybierzmy pismo polecone, najlepiej z potwierdzeniem odbioru. Zwróćmy uwagę, czy data na stemplu pocztowym jest czytelna.

Przygotowanie oświadczenia nie jest trudne. Powinniśmy zawrzeć w nim przede wszystkim dane swoje oraz dane pożyczkobiorcy, datę oraz umieścić formułkę: „Niniejszym odstępuję od umowy pożyczki nr …”. Oświadczenie powinno zostać także odręcznie podpisane przez klienta.

Co dalej?

Oczywiście, fakt, że odstępujemy od umowy pożyczki oznacza, że musimy również zwrócić pieniądze. Wówczas klient zobowiązany jest do zwrotu wypłaconej kwoty w terminie do 30 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

Jednocześnie klient jest też zobowiązany do zapłaty odsetek za okres od daty wypłaty pożyczki do dnia zwrotu kwoty pożyczki na rachunek. Informacje na temat wysokości odsetek na każdy dzień znajdziemy w umowie pożyczkowej.

Jeżeli pożyczkobiorca, który odstąpił od umowy, nie dokona zwrotu kwoty pożyczki w terminie 30 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy, wtedy jest on zobowiązany do zwrotu kwoty pożyczki wraz z odsetkami wyliczonymi według stopy zadłużenia przeterminowanego za każdy dzień opóźnienia.

Podsumowując, jeżeli okaże się, że nie potrzebujemy pożyczki, którą już wzięliśmy, w takim przypadku możemy skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy. Pamiętajmy jednak o terminach oraz odpowiednim oświadczeniu.

Dokładne informacje zawsze znajdziemy w zawartej przez nas umowie o pożyczkę.

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Aasa Standard - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 5300 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 88,30%. Rata miesięczna od 353,49 zł. Roczna stopa oprocentowania 20,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 7161,48 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 1874,73 zł, prowizja 5286,75 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 12461,48 zł. Stan na dzień 08.09.2022 r                                    

Aasa z Pakietem Korzyści - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 5300 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 77,46%. Rata miesięczna od 329,64 zł. Roczna stopa oprocentowania 20,50% (stopa stała). Całkowity koszt pożyczki: 6326,73 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 1874,73 zł, prowizja 4452 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 11626,73 zł. Stan na dzień 08.09.2022 r. Pożyczka z dobrowolnym Pakietem Usług Medycznych. Składka dobrowolnego Pakietu Usług Medycznych: 1 400,00 zł. Składka jest kredytowana i opłacana jednorazowo z kwoty udzielonej pożyczki.     

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.

Aasa Polska S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym do Rejestru Agentów Ubezpieczeniowych pod numerem 11228955/A. Rejestr Agentów Ubezpieczeniowych znajduje się pod linkiem: https://rpu.knf.gov.pl/

Ochronę ubezpieczeniową dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy  NNLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji Spółka Akcyjna (NNLife TUnŻiR S.A., dalej jako Towarzystwo) z siedzibą w Warszawie przy ul. Przemysłowej 26, 00-450 Warszawa, wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000028131, REGON 010928125, NIP 526-030-50-06, wysokość kapitału zakładowego 21.490.000,00 zł. 
 

Usługi medyczne dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy JP Medica Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Piękna 24/26A, 00-549 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy z siedzibą w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000836368, NIP 7010977674, REGON 385867261 o kapitale zakładowym w wysokości 5000,00 zł.
 
JP Medica Sp. z o.o. jest podmiotem leczniczym wpisanym do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Mazowieckiego pod numerem 000000228622.