W związku z decyzją Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydaną w dniu 19 września 2019 r. nr DOZIK-4/2019 Aasa Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie informuje, że stosowała praktykę naruszającą zbiorowe interesy konsumentów polegającą na nieobniżaniu w przypadku przedterminowej spłaty kredytu konsumenckiego całkowitego kosztu kredytu o koszty opłaty przygotowawczej, które dotyczą okresu, o który skrócono czas obowiązywania umowy, co jest niezgodne z art. 49 ust. 1 ustawy o kredycie konsumenckim (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r. poz. 993 ze zm.) oraz godzi w zbiorowe interesy konsumentów. Decyzja Prezesa UOKiK nr DOZIK-4/2019 z dnia 19 września 2019 r. dostępna jest pod adresem www.uokik.gov.pl

Oszczędności powiększają zdolność kredytową

Oszczędności powiększają zdolność kredytową

Zdolność kredytowa wpływa na to, jak dużo pieniędzy możemy pożyczyć od banku lub od firmy pozabankowej. Gdy nasza zdolność kredytowa jest wysoka, możemy liczyć na wysoką sumę pożyczki lub kredytu. Jeśli jest niska, nie pożyczymy tak dużo.

Zdolność osoby ubiegającej się o pożyczkę lub o kredyt do spłaty pożyczonego kapitału wraz z odsetkami w określonym terminie określana jest terminem zdolności kredytowej. Jest ona badana w przypadku większości pożyczek i kredytów, o które ubiega się klient. Firmy pożyczkowe oraz banki mają własne reguły i metodyki służące do obliczenia zdolności kredytowej.

Analiza zdolności kredytowej dzielona jest na dwa obszary – pierwszy to analiza ilościowa dochodów klienta, drugi to z kolei analiza jakościowa cech klienta. Poniżej prezentujemy główne czynniki, które kształtują zdolność kredytową.

Na zdolność kredytową wpływają:

• wysokość osiąganych co miesiąc dochodów

• źródła dochodów oraz ich systematyczność wiosenna-pozyczka

• aktualne obciążenia, na przykład rachunki, raty, alimenty

• dotychczasowa historia kredytowa

• wiek klienta

• rodzaj kredytu i jego rat

• okres kredytowania

• wysokość wkładu własnego wiosenna-pozyczka

• dodatkowe zabezpieczenia, na przykład nieruchomość

Wobec tego wtedy, gdy jesteśmy w dobrej sytuacji finansowej i nie mieliśmy w przeszłości żadnych problemów ze spłacaniem zobowiązań, nasza zdolność kredytowa będzie wysoka.

Oszczędzasz – pożyczasz więcej

Musimy tutaj także wskazać, że w kontekście zdolności kredytowej duże znaczenie mają również posiadane przez klienta oszczędności. Można rozpatrywać je na dwa sposoby, a mianowicie mogą one stanowić wkład własny przy zaciąganiu pożyczki albo kredytu, albo mogą być zabezpieczeniem, gdy znajdują się na lokacie.

Oszczędności przydadzą się głównie wtedy, gdy chcemy wnioskować o większą sumę, na przykład chodzi nam o pożyczkę gotówkową na duży remont, o kredyt mieszkaniowy czy o kredyt samochodowy. W takich właśnie przypadkach możemy zastosować wkład własny lub wymagane są zabezpieczenia, którymi mogą być też zgromadzone przez klienta oszczędności.

Im większy wkład własny, tym taniej będziemy mogli pożyczyć pieniądze. Warto wskazać, że w przypadku kredytów mieszkaniowych już teraz konieczne jest przekazanie bankowi wkładu własnego w wysokości 20% ceny nieruchomości, więc to kilkadziesiąt tysięcy złotych, biorąc pod uwagę wysokie ceny lokali.

Co wtedy, gdy otrzymamy decyzję odmowną?

Jak wspomnieliśmy wcześniej, banki oraz firmy pożyczkowe mają różne metodyki i zasady liczenia zdolności kredytowej u swoich klientów. Generalnie, w przypadku mniejszych pożyczek jak chwilówki czy pożyczki gotówkowe na małe sumy, nie jest wymagana tak wysoka zdolność kredytowa jak w przypadku kredytów mieszkaniowych i innych na duże sumy.

Jeśli otrzymamy decyzję odmowną w jednej firmie, możemy spróbować udać się do drugiej, gdzie istnieje większe prawdopodobieństwo, że będziemy mogli pożyczyć pieniądze łatwiej. Gdy jednak wszędzie otrzymujemy odmowę, powinniśmy znaleźć jej przyczynę – mogą być to małe zarobki czy duże koszty albo wpisanie na listę dłużników.

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Aasa Standard - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 6 000 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy 48,12%. Rata miesięczna od 297,58 zł. Roczna stopa oprocentowania 20,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 4 518,69 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki –  2 124,69 zł, prowizja 2 394,00 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 10 518,69 zł. Stan na dzień 15.12.2022 r.

Aasa z Pakietem Korzyści - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 9 900 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 48,12%. Rata miesięczna od 491,00 zł. Roczna stopa oprocentowania 20,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 7 455,87 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 3 505,77 zł, prowizja 3 950,10 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 17355,87 zł. Stan na dzień 15.12.2022 r. Pożyczka z dobrowolnym Pakietem Usług Medycznych. Opłata za dobrowolny Pakiet Usług Medycznych: 3 600,00 zł. 

Aasa z Pakietem Korzyści i Pakietem SIM - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 6 400 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 24 miesięcy wynosi 52,78%. Rata miesięczna od 422,00 zł. Roczna stopa oprocentowania 20,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 3 424,49 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 1 510,89 zł, prowizja 1 913,60 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 9 824,49 zł. Stan na dzień 16.03.2023 r. Pożyczka z dobrowolnym Pakietem Usług Medycznych oraz Pakietem SIM. Opłata za dobrowolny Pakiet Usług Medycznych: 2 000,00 zł. Opłata za dobrowolny Pakiet SIM 200,00 zł.

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.

Aasa Polska S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym do Rejestru Agentów Ubezpieczeniowych pod numerem 11228955/A. Rejestr Agentów Ubezpieczeniowych znajduje się pod linkiem: https://rpu.knf.gov.pl/

Ochronę ubezpieczeniową dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy  Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.; ul. Topiel 12, 00-342 Warszawa; www.nn.pl; Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy; XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000028131, NIP: 526-030-50-06; Kapitał zakładowy: 59 460 000 zł, wpłacony w całości.
 

Usługi medyczne dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy JP Medica Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Piękna 24/26A, 00-549 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy z siedzibą w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000836368, NIP 7010977674, REGON 385867261 o kapitale zakładowym w wysokości 5000,00 zł.
 
JP Medica Sp. z o.o. jest podmiotem leczniczym wpisanym do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Mazowieckiego pod numerem 000000228622.
 

Usługi telekomunikacyjne dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy Polska Grupa Konsultingowa Spółka z ograniczona odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Mokotowska 15A/16, 00-640 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000245406, NIP: 5272487651, REGON: 140277411, kapitał zakładowy w wysokości: 500.000 złotych (w całości opłacony), wpisana do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej pod numerem 13252, będąca dostawcą usług w rozumieniu art. 2 pkt 27 lit. a Prawa Telekomunikacyjnego.