Podwyższenie alimentów – kiedy będzie możliwe?

Podwyższenie alimentów – kiedy będzie możliwe?

Alimenty na dziecko mają pokrywać różne jego potrzeby. Często jednak potrzeby te rosną z wiekiem dziecka, natomiast wysokość alimentów nadal pozostaje taka sama. W tym przypadku warto pomyśleć o wystąpieniu o podwyższenie alimentów. Jak o nie wnioskować?

Wysokość alimentów zależna jest od tak zwanych usprawiedliwionych potrzeb dziecka, a także od możliwości zarobkowych rodziców. Rodzice są w obowiązku opłacać alimenty na to dziecko, które nie jest w stanie utrzymywać się samodzielnie. Zwolnienie z tego obowiązku dotyczy tylko kilku przypadków – gdy dziecko ma własny majątek pozwalający na utrzymanie, gdy po osiągnięciu dojrzałości uporczywie nie podejmuje pracy.

Generalnie, alimenty nie są zasądzane jako bardzo wysokie – wynoszą na ogół od 200 do 800 złotych miesięcznie. Oczywiście, zdarza się też, że osoba zobowiązana do płacenia alimentów, nie reguluje ich w ogóle. Gdy wcześniej zasądzone na dziecko alimenty nie są jednak wystarczające, rodzic będący jego opiekunem czy też samo dziecko, gdy jest już pełnoletnie, mogą wystąpić o ich podwyższenie.

Podwyższenie alimentów, gdy zwiększają się potrzeby dziecka

Nie ma uniwersalnego katalogu wysokości alimentów. Gdy sąd orzeka o alimentach, pod uwagę bierze różne, indywidualne czynniki, w tym potrzeby uprawnionego, a także zarobkowe i majątkowe możliwości zobowiązanego. Jeśli dojdzie do zwiększenia potrzeb dziecka, wówczas możliwe jest wystąpienie do sądu o podwyższenie alimentów.

Usprawiedliwione potrzeby dziecka rosną wraz z wiekiem. Zaliczają się do nich w szczególności koszty utrzymania związane z nauką, na przykład wtedy, gdy dziecko rozpoczyna naukę w szkole średniej czy na studiach i musi kupić drogie materiały. Ponadto usprawiedliwione potrzeby dziecka rosną wtedy, gdy pojawia się choroba – drogie leki, rehabilitacja, potrzeba prowadzenia specjalnej, drogiej diety.

O podwyższenie alimentów występujemy do sądu

pozyczka-online-na-lato

Gdy chcemy uzyskać wyższe alimenty na dziecko lub na siebie, gdy mamy taką możliwość, wówczas musimy przygotować odpowiednie pismo do sądu. Jednak gdy sąd będzie orzekał o zmianie wysokości alimentów, pod uwagę bierze nie tylko usprawiedliwione potrzeby, ale również możliwości zarobkowe i majątkowe zobowiązanego, ponieważ również one mogą ulec zmianie.

Wobec tego nie zawsze okazuje się, że wnioskowanie o podwyższenie alimentów powoduje ich podwyższenie. Może być wprost przeciwnie, na przykład alimenty mogą być obniżone, gdy zmieniła się sytuacja zobowiązanego. Oczywiście, sąd nie zawsze musi zgadzać się z argumentacją wnioskującego, na przykład wtedy, gdy uzna, że nowa wysokość alimentów jest rażąco za wysoka.

Podsumowując, podwyższenie alimentów możliwe jest wtedy, gdy zwiększają się usprawiedliwione potrzeby osoby, która alimenty te otrzymuje. Oczywiście, musimy także udowodnić, że potrzeby te uległy zmianie. Jednak na ostateczną decyzję mają także wpływ możliwości zarobkowe i majątkowe zobowiązanego. W związku z tym trudno jest jednoznacznie wskazać, jakie konsekwencje przyniesie wniosek o podwyższenie alimentów.

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Aasa Standard - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 4 500 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 71,12 %. Rata miesięczna od 271,18 zł. Roczna stopa oprocentowania (stopa stała) 7,2%. Całkowity koszt pożyczki: 5 019,41 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 530,66 zł, prowizja 4 488,75 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 9 519,41 zł. Stan na dzień 30.06.2021 r.

Aasa Standard z Pakietem Korzyści - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 4300 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 64,86%. Rata miesięczna od 148,68 zł. Roczna stopa oprocentowania (stopa stała) 7,2%. Całkowity koszt pożyczki: 4 856,33 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 567,08 zł, prowizja 4 289,25 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 9 156,33 zł. Stan na dzień 30.06.2021 r. Pożyczka z dobrowolnym ubezpieczeniem na życie. Składka dobrowolnego ubezpieczenia na życie: 1 238,40 zł. Składka jest kredytowana i opłacana jednorazowo.

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.