W związku z decyzją Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydaną w dniu 19 września 2019 r. nr DOZIK-4/2019 Aasa Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie informuje, że stosowała praktykę naruszającą zbiorowe interesy konsumentów polegającą na nieobniżaniu w przypadku przedterminowej spłaty kredytu konsumenckiego całkowitego kosztu kredytu o koszty opłaty przygotowawczej, które dotyczą okresu, o który skrócono czas obowiązywania umowy, co jest niezgodne z art. 49 ust. 1 ustawy o kredycie konsumenckim (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r. poz. 993 ze zm.) oraz godzi w zbiorowe interesy konsumentów. Decyzja Prezesa UOKiK nr DOZIK-4/2019 z dnia 19 września 2019 r. dostępna jest pod adresem www.uokik.gov.pl

Praca na okres próbny - ile może trwać?

Praca na okres próbny - ile może trwać?

Wielu pracodawców decyduje się na początku na zatrudnienie pracowników na okres próbny. Oznacza to, że pracownik wtedy jest przyjmowany do pracy „na próbę”, a gdy się sprawdzi, pracodawca zawrze z nim umowę na czas określony albo nieokreślony. Z jakimi prawami i obowiązkami wiążę się praca na okres próbny?

Aby zapobiegać różnego rodzaju nadużyciom, w przepisach prawa zdefiniowano, czym jest umowa na czas próbny, a także w jakich okolicznościach może być ona zawarta. Wobec tego pracodawca ma obowiązek postępować zgodnie z zapisami umowy, ponieważ w przeciwnym przypadku może narazić się na konsekwencje, na przykład na karę grzywny.

Jak długo może trwać okres próbny?

Zgodnie z przepisami prawa okres próbny nie może być dłuższy niż 3 miesiące. Tyle czasu powinno wystarczyć pracodawcy do tego, aby przekonać się, czy dany pracownik jest przydatny i sprawdzi się na danym stanowisku.

Z kolei pracownik może wtedy ocenić warunki zatrudnienia. Gdy nie będą mu odpowiadały, może zrezygnować i poszukać innego zajęcia.

Warto przy tym wskazać, że umowa o pracę na okres próbny rozwiązuje się z momentem upływu terminu zawartego w tej właśnie umowie. Może być też rozwiązana za porozumieniem stron. Wówczas stosuje się okres wypowiedzenia. wiosenna-pozyczka

Okres wypowiedzenia przy umowie na okres próbny to:

• 3 dni robocze, gdy okres próbny nie przekracza 2 tygodni

• 1 tydzień, gdy okres próbny jest dłuższy niż 2 tygodnie

• 2 tygodnie, gdy okres próbny wynosi 3 miesiące

Kiedy ponownie można zatrudnić pracownika na okres próbny?

Jaka sama nazwa umowy na okres próbny wskazuje, pracodawca nie powinien ponownie zatrudniać tego samego pracownika na taką właśnie umowę. Są jednak określone przypadki, gdy można ponownie dać pracownikowi umowę „na próbę”.

Przypadki te opisane są w ostatniej nowelizacji Kodeksu pracy z 2016 roku. Wskazują one, że umowa o pracę na okres próbny może być zawarta z tym samym pracownikiem ponownie, gdy pracownik ten ma być zatrudniony do wykonywania innego rodzaju pracy.

Prawo dopuszcza również zawarcie kolejnej umowy na okres próbny po upływie minimum 3 lat od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia poprzedniej umowy o pracę, gdy pracownik ma być zatrudniony na to samo stanowisko pracy. wiosenna-pozyczka

Jakie są prawa pracownika zatrudnionego na umowę na okres próbny?

Prawa pracownika zatrudnionego na umowę na okres próbny są takie same jak pracownika zatrudnionego na podstawie umowy na czas określony oraz nieokreślony. Główna różnica dotyczy tutaj celu zawarcia umowy, czyli jest ona podpisywana po to, aby sprawdzić kwalifikacje pracownika.

Pracownik na okresie próbnym ma prawo do odpowiedniego wynagrodzenia za pracę zawartego w umowie, o pracy w bezpiecznych i higienicznych warunkach pracy, za co odpowiedzialny jest pracodawca. Wynagrodzenie powinno odbywać się przynajmniej raz w miesiącu, w stałym i ustalonym z góry terminie. Istnieje także możliwość wypłacania pracownikowi wypłaty częściej, na przykład cotygodniowo, ale nigdy nie może być to rzadziej niż na miesiąc.

Wobec tego wtedy, gdy poszukujemy pracy, pracodawca może zaproponować nam umowę na okres próbny, aby sprawdzić, czy nadajemy się na dane stanowisko. Umowa taka nie może opiewać na okres dłuższy niż 3 miesiące. Po tym czasie pracodawca ma obowiązek powiadomić pracownika, czy chce kontynuować z nim umowę już na czas określony albo nieokreślony, czy też rezygnuje ze współpracy.

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Aasa Standard - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 6 000 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy 48,12%. Rata miesięczna od 297,58 zł. Roczna stopa oprocentowania 20,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 4 518,69 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki –  2 124,69 zł, prowizja 2 394,00 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 10 518,69 zł. Stan na dzień 15.12.2022 r.

Aasa z Pakietem Korzyści - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 9 900 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 48,12%. Rata miesięczna od 491,00 zł. Roczna stopa oprocentowania 20,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 7 455,87 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 3 505,77 zł, prowizja 3 950,10 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 17355,87 zł. Stan na dzień 15.12.2022 r. Pożyczka z dobrowolnym Pakietem Usług Medycznych. Opłata za dobrowolny Pakiet Usług Medycznych: 3 600,00 zł. 

Aasa z Pakietem Korzyści i Pakietem SIM - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 6 400 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 24 miesięcy wynosi 52,78%. Rata miesięczna od 422,00 zł. Roczna stopa oprocentowania 20,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 3 424,49 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 1 510,89 zł, prowizja 1 913,60 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 9 824,49 zł. Stan na dzień 16.03.2023 r. Pożyczka z dobrowolnym Pakietem Usług Medycznych oraz Pakietem SIM. Opłata za dobrowolny Pakiet Usług Medycznych: 2 000,00 zł. Opłata za dobrowolny Pakiet SIM 200,00 zł.

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.

Aasa Polska S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym do Rejestru Agentów Ubezpieczeniowych pod numerem 11228955/A. Rejestr Agentów Ubezpieczeniowych znajduje się pod linkiem: https://rpu.knf.gov.pl/

Ochronę ubezpieczeniową dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy  Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.; ul. Topiel 12, 00-342 Warszawa; www.nn.pl; Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy; XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000028131, NIP: 526-030-50-06; Kapitał zakładowy: 59 460 000 zł, wpłacony w całości.
 

Usługi medyczne dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy JP Medica Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Piękna 24/26A, 00-549 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy z siedzibą w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000836368, NIP 7010977674, REGON 385867261 o kapitale zakładowym w wysokości 5000,00 zł.
 
JP Medica Sp. z o.o. jest podmiotem leczniczym wpisanym do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Mazowieckiego pod numerem 000000228622.
 

Usługi telekomunikacyjne dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy Polska Grupa Konsultingowa Spółka z ograniczona odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Mokotowska 15A/16, 00-640 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000245406, NIP: 5272487651, REGON: 140277411, kapitał zakładowy w wysokości: 500.000 złotych (w całości opłacony), wpisana do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej pod numerem 13252, będąca dostawcą usług w rozumieniu art. 2 pkt 27 lit. a Prawa Telekomunikacyjnego.