W związku z decyzją Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydaną w dniu 19 września 2019 r. nr DOZIK-4/2019 Aasa Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie informuje, że stosowała praktykę naruszającą zbiorowe interesy konsumentów polegającą na nieobniżaniu w przypadku przedterminowej spłaty kredytu konsumenckiego całkowitego kosztu kredytu o koszty opłaty przygotowawczej, które dotyczą okresu, o który skrócono czas obowiązywania umowy, co jest niezgodne z art. 49 ust. 1 ustawy o kredycie konsumenckim (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r. poz. 993 ze zm.) oraz godzi w zbiorowe interesy konsumentów. Decyzja Prezesa UOKiK nr DOZIK-4/2019 z dnia 19 września 2019 r. dostępna jest pod adresem www.uokik.gov.pl

Przywrócenie do pracy – kiedy będzie możliwe?

Przywrócenie do pracy – kiedy będzie możliwe?

Nie zawsze zwolnienie z pracy jest zrealizowane w sposób, który jest zgodny z przepisami prawa pracy. W takich przypadkach pracownik może się ubiegać o przywrócenie do pracy.

Takie możliwości mają pracownicy, którzy między innymi stracili pracę w wyniku rozwiązania umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony a pracodawca naruszył przepisy dotyczące wypowiedzenia umów o pracę czy też nie podał uzasadnienia.

Rozwiązanie pracy przez pracodawcę winno spełniać odpowiednie przepisy prawa pracy. Pracodawca winien w takim przypadku spełnić określone przepisy prawne, gdyż w przeciwnym razie rozwiązanie umowy może nie być ważne a pracownik ma prawo do starania się o przywrócenie do pracy.

Taka sytuacja może być związana między innymi z rozwiązaniem umowy o pracę bez wypowiedzenia, a jednocześnie z naruszeniem przepisów prawa dotyczącego rozwiązywania umów z zachowaniem odpowiedniego trybu.

O przywrócenie do pracy pracownik może starać się w sądzie pracy. Sąd może wydać orzeczenie o przywróceniu do pracy na poprzednich warunkach. Wówczas pracownik zostaje ponownie dopuszczony do wykonywania czynności należących do jego obowiązków związanych z umową sprzed jej rozwiązania. wiosenna-pozyczka

Co oznacza przywrócenie do pracy?

Należy brać pod uwagę, że przywrócenie do pracy oznacza zatrudnienie pracownika ponownie, a jednocześnie na co najmniej równorzędnym stanowisku. Jednocześnie trzeba brać pod uwagę również, że stosunek pracy jest dokładnie taki sam, który występował przed rozwiązaniem umowy o pracę. Oznacza to, że dochodzi do odnowienia stosunku pracy w treści zgodnej z rozwiązaną umową, która została zakwestionowana.

Decyzja sądu może być w kontekście przywrócenia do pracy zarówno pozytywna jak też odmowna. Sąd może uznać w przypadku odmowy zarówno bezcelowość takiego przywrócenia do pracy, ale może również uznać brak możliwości przywrócenia pracownika do pracy. Brak możliwości przywrócenia do pracy występuje oczywiście również gdy firma ogłosiła bankructwo czy też znajduje się w stanie likwidacji.

Natomiast na pozytywne rozpatrzenie sprawy pracownik może liczyć w przypadku gdy zostało mu nie więcej niż cztery lata do osiągnięcia wieku emerytalnego a taki okres pozwala na uzyskanie prawa do emerytury. Wynika to ze szczególnej ochrony pracownik, którzy są w okresie ostatnich lat przed możliwością starania się o uzyskanie emerytury.

Jednocześnie ochrona dotyczy również pracownik w ciąży czy na urlopie macierzyńskim, a także pracowników, którzy są zatrudniani na podstawie szczególnych przepisów dotyczących ochrony stosunku pracy.

Konsekwencje dla pracowników

Pracownik przywrócony do racy ma prawo do wynagrodzenia za czas pozostawania bez pracy, co dotyczy okresu dwóch miesięcy. Natomiast pracownik, który podjął pracę u innego pracodawcy przysługuje prawo do rozwiązania umowy o pracę z dotychczasowym pracodawcą bez wypowiedzenia. Natomiast musi wystąpić trzydniowy okres uprzedzenia.

Jednocześnie na przywrócenia do pracy ma on czas w ciągu siedmiu dni od wyroku sądowego. Rozwiązanie umowy w takim przypadku odbywa się na takich samych zasadach jak rozwiązania umowy o pracę za wypowiedzeniem. wiosenna-pozyczka

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Aasa Standard - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 6 000 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy 48,12%. Rata miesięczna od 297,58 zł. Roczna stopa oprocentowania 20,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 4 518,69 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki –  2 124,69 zł, prowizja 2 394,00 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 10 518,69 zł. Stan na dzień 15.12.2022 r.

Aasa z Pakietem Korzyści - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 9 900 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 48,12%. Rata miesięczna od 491,00 zł. Roczna stopa oprocentowania 20,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 7 455,87 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 3 505,77 zł, prowizja 3 950,10 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 17355,87 zł. Stan na dzień 15.12.2022 r. Pożyczka z dobrowolnym Pakietem Usług Medycznych. Opłata za dobrowolny Pakiet Usług Medycznych: 3 600,00 zł. 

Aasa z Pakietem Korzyści i Pakietem SIM - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 6 400 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 24 miesięcy wynosi 52,78%. Rata miesięczna od 422,00 zł. Roczna stopa oprocentowania 20,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 3 424,49 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 1 510,89 zł, prowizja 1 913,60 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 9 824,49 zł. Stan na dzień 16.03.2023 r. Pożyczka z dobrowolnym Pakietem Usług Medycznych oraz Pakietem SIM. Opłata za dobrowolny Pakiet Usług Medycznych: 2 000,00 zł. Opłata za dobrowolny Pakiet SIM 200,00 zł.

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.

Aasa Polska S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym do Rejestru Agentów Ubezpieczeniowych pod numerem 11228955/A. Rejestr Agentów Ubezpieczeniowych znajduje się pod linkiem: https://rpu.knf.gov.pl/

Ochronę ubezpieczeniową dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy  Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.; ul. Topiel 12, 00-342 Warszawa; www.nn.pl; Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy; XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000028131, NIP: 526-030-50-06; Kapitał zakładowy: 59 460 000 zł, wpłacony w całości.
 

Usługi medyczne dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy JP Medica Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Piękna 24/26A, 00-549 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy z siedzibą w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000836368, NIP 7010977674, REGON 385867261 o kapitale zakładowym w wysokości 5000,00 zł.
 
JP Medica Sp. z o.o. jest podmiotem leczniczym wpisanym do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Mazowieckiego pod numerem 000000228622.
 

Usługi telekomunikacyjne dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy Polska Grupa Konsultingowa Spółka z ograniczona odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Mokotowska 15A/16, 00-640 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000245406, NIP: 5272487651, REGON: 140277411, kapitał zakładowy w wysokości: 500.000 złotych (w całości opłacony), wpisana do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej pod numerem 13252, będąca dostawcą usług w rozumieniu art. 2 pkt 27 lit. a Prawa Telekomunikacyjnego.