Rękojmia a gwarancja - czym się różnią?

Rękojmia a gwarancja - czym się różnią?

Prawo obowiązujące w krajach Unii Europejskiej pozwala konsumentom na dokonanie reklamacji towaru w określonym czasie od momentu zakupu. Towar możemy zareklamować na dwa sposoby – możemy skorzystać z rękojmi lub z gwarancji. Na czym polega różnica pomiędzy tymi dwoma rozwiązaniami?

Gdy kupujemy jakiś produkt, najczęściej oczekujemy, że posłuży nam on przez dłuższy czas. Może jednak zdarzyć się, że zaczyna od sprawiać problemy, na przykład psuć się, niszczeć, rozpadać. Wtedy jako konsumenci mamy określone prawa, z których możemy skorzystać.

Najlepiej wtedy dokonać reklamacji – to ogólne określenie zgłoszenia niezgodności towaru z umową. Reklamację możemy zrealizować na dwa sposoby, a mianowicie poprzez rękojmię lub na podstawie gwarancji, gdy została ona udzielona.

Podstawowa różnica między rękojmią a gwarancją

Przede wszystkim różnica ta bazuje na fakcie, że rękojmia jest realizowana na bazie przepisów prawa, natomiast gwarancja wynika z dobrej woli gwaranta, którym najczęściej jest producent, ale może być to też importer czy dystrybutor.

Rękojmia obowiązuje na wszystkie towary i udziela ją sprzedawca. Z kolei gwarancję oferuje gwarant i nie zawsze jest ona dostępna dla wszystkich towarów. Gwarant może też określić czas obowiązywania gwarancji – mogą być to 2 lata, może być to pół roku, ale możemy mieć też do czynienia z gwarancją dożywotnią. Rękojmia z kolei, która też określana jest często mianem reklamacji, daje nam 2 lata od momentu kupna produktu. Gdy wykryjemy wadę w ciągu roku od zakupu, wtedy uznaje się, że istniała ona w dniu sprzedaży.

Warto przy tym wskazać, że nie ma dyktowanej przez prawo umowy gwarancyjnej. To, co zaoferuje nam producent w ramach gwarancji, zależy tylko od niego. Czasami gwarancja jest bardzo korzystna, innym razem może okazać się, że lepiej wyjdziemy wtedy, gdy skorzystamy z rękojmi.

Czego możemy się domagać?

Zarówno rękojmia, jak i gwarancja mają inne warunki. W związku z tym możemy domagać się też określonego sposobu rozwiązania sprawy. Obowiązują również inne terminy, o których piszemy poniżej.

W ramach rękojmi klient ma możliwość:

• naprawy

• wymiany produktu na nowy

• obniżenia ceny produktu

• odstąpienia od umowy, gdy wada była istotna

Wybór jest już zależny od konsumenta. Przykładowo wtedy, gdy konsument zażądał obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy ze sprzedawcą, a sprzedawca nie uwzględni takiego roszczenia, wtedy powinien on usunąć wadę lub wymienić produkt na nowy niezwłocznie.

Jakie są terminy?

Na ustosunkowanie się do reklamacji w ramach rękojmi sprzedający ma 14 dni – gdy w tym czasie nie odpowie, nasze roszczenia są uznane. Gdy odpowie, ale decyzja nie zgadza się z naszym zdaniem, wtedy możemy wnieść kolejne pismo lub zwrócić się do lokalnego rzecznika konsumentów.

W przypadku gwarancji z kolei producent najczęściej oferuje możliwość naprawy lub wymianę produktu na nowy. Możemy też często skorzystać z dodatkowych usług, na przykład wsparcia serwisowego w domu. Nie ma jednak terminu, w którym producent powinien ustosunkować się do naszych żądań, dlatego może trwać to dłużej niż w przypadku rękojmi.

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Inspektorem ochrony danych jest Agnieszka Rzycka-Osiej, e-mail: iod@aasapolska.pl

Aasa Standard - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 2500 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 45,68%. Rata miesięczna od 121,47 zł. Roczna stopa oprocentowania 18.50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 1789,04 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 791,54 zł, prowizja 997,50 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 4289,04 zł. Stan na dzień 02.02.2024 r.                                                                           

Aasa z Pakietem Gold - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 4800 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 45,68%. Rata miesięczna od 233,21 zł. Roczna stopa oprocentowania 18,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 3435,02 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 1519,82 zł, prowizja 1915,20 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 8235,02 zł. Stan na dzień 02.02.2024 r. Pożyczka z dobrowolnym Pakietem Medycznym. Opłata za dobrowolny Pakiet Medyczny: 1400 zł.                                          

Aasa z Pakietem Premium - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 7100 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 45,68%. Rata miesięczna od 344,95 zł. Roczna stopa oprocentowania 18,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 5081,09 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 2248,19 zł, prowizja 2832,90 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 12181,09 zł. Stan na dzień 02.02.2024 r. Pożyczka z dobrowolnym Pakietem Językowym. Opłata za dobrowolny Pakiet Językowy: 2000 zł.        

Aasa z Pakietem Biznes - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 10700 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 45,68%. Rata miesięczna od 519,85 zł. Roczna stopa oprocentowania 18,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 7657,45 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 3388,15 zł, prowizja 4269,30 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 18357,45 zł. Stan na dzień 02.02.2024 r. Pożyczka z dobrowolnym Pakietem Medycznym. Opłata za dobrowolny Pakiet Medyczny: 3200 zł.                                     

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.

Aasa Polska S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym do Rejestru Agentów Ubezpieczeniowych pod numerem 11228955/A. Rejestr Agentów Ubezpieczeniowych znajduje się pod linkiem: https://rpu.knf.gov.pl/

Ochronę ubezpieczeniową dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy  Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.; ul. Topiel 12, 00-342 Warszawa; www.nn.pl; Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy; XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000028131, NIP: 526-030-50-06; Kapitał zakładowy: 59 460 000 zł, wpłacony w całości.
 

Usługi medyczne dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy JP Medica Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Piękna 24/26A, 00-549 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy z siedzibą w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000836368, NIP 7010977674, REGON 385867261 o kapitale zakładowym w wysokości 200 000 zł. 
 
JP Medica Sp. z o.o. jest podmiotem leczniczym wpisanym do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Mazowieckiego pod numerem 000000228622.
 

Usługi telekomunikacyjne dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy Polska Grupa Konsultingowa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Mokotowska 15A/16, 00-640 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000245406, NIP: 5272487651, REGON: 140277411, kapitał zakładowy w wysokości: 500.000 złotych (w całości opłacony), wpisana do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej pod numerem 13252, będąca dostawcą usług w rozumieniu art. 2 pkt 27 lit. a Prawa Telekomunikacyjnego.

Usługi telekomunikacyjne dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy również Privee Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Mokotowska 15A/16, 00-640 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0001029112, NIP: 7011138042, REGON: 524943799, kapitał zakładowy w wysokości: 5 000,00 zł, wpisana do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej pod numerem 13282, będąca dostawcą usług w rozumieniu art. 2 pkt 27 lit. a Prawa Telekomunikacyjnego.

Kurs językowy dla Klientów Aasa Polska S.A. realizowany jest przez Tele-Nauka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy ul. Piękna 24/26 A, 00-549 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000762801, NIP: 5842779937, o kapitale zakładowym w wysokości 100 000 zł.