Odkryj jesień pełną inspiracji! Zacznij ją z pełnym portfelem!

Sprawdź!

Jakie są rodzaje testamentów? Sprawdź!

Jakie są rodzaje testamentów? Sprawdź!

Testament służy do rozporządzania własnym majątkiem po śmierci i może sporządzić go każda osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. Testament nie jest jednak obowiązkowy, ale wtedy, gdy nie zostanie spisany, ma miejsce dziedziczenie ustawowe, czyli zgodne z przepisami Kodeksu cywilnego.

Testamenty dzielimy na dwa rodzaje – testamenty zwykłe oraz testamenty szczególne. Do pierwszej kategorii zaliczamy testamenty notarialne, allograficzne, holograficzne, czyli własnoręczne. Wyróżniają się one tym, że mogą być stworzone przez każdą osobę, która ma zdolność do czynności prawnych. Gdy taki testament nie będzie odwołany, będzie obowiązywał aż do czasu śmierci spadkodawcy.

Do testamentów szczególnych zaliczamy z kolei testament ustny, testament podróżny oraz testament wojskowy. W przeciwieństwie do testamentów zwykłych mogą być sporządzone jedynie w określonych sytuacjach i mają ograniczoną w czasie ważność.

Testamenty zwykłe:

• testament holograficzny, czyli własnoręczny – napisany pismem odręcznym, podpisany i opatrzony datą, chociaż nie jest ona konieczna, gdy nie powoduje wątpliwości co do zdolności spadkodawcy do sporządzenia testamentu

• testament notarialny – sporządzany w formie aktu notarialnego w kancelarii notarialnej, uznawany za najbezpieczniejszą formę rozporządzania swoim majątkiem po śmierci przez spadkodawcę jesienna-pozyczka

• testament allograficzny – sporządzany ustnie, w formie oświadczenia ostatniej woli w obecności dwóch świadków wobec wójta (burmistrza, prezydenta miasta), marszałka województwa, sekretarza powiatu albo gminy, starosty czy kierownika urzędu stanu cywilnego, nie mogą sporządzić go osoby nieme lub głuche

Jak wspomnieliśmy, testament notarialny jest najbezpieczniejszą opcją. Jest przechowywany u notariusza, dlatego nie istnieje ryzyko, że mógłby zaginać lub być zniszczony. Gdy chcemy przygotować testament własnoręczny, pamiętajmy o tym, aby opatrzyć go podpisem. Nie możemy też wykonać takiego testamentu na komputerze – musimy napisać go odręcznie. Nie może go też spisać inna osoba w naszym imieniu.

Warto też wspomnieć o istnieniu Notarialnego Rejestru Testamentów, w skrócie NORT, który działa od 2011 roku. Można rejestrować w nim testamenty sporządzone notarialnie lub własnoręcznie dostarczone do notariusza. Rejestr nie zawiera żadnych danych o treści dokumentów, ale potwierdza, że testament został sporządzony.

Testamenty szczególne:

• testament ustny – powstaje, gdy pojawia się ryzyko rychłej śmierci spadkodawcy, ostatnia wola musi być przekazana w obecności minimum dwóch świadków, oświadczenie powinno być spisane, podpisane przez spadkodawcę i dwóch lub więcej światków, a wtedy gdy spisanie nie jest możliwe, w ciągu sześciu miesięcy od śmierci spadkodawcy jego wola musi być zatwierdzona przed sądem przez trzech, względnie dwóch świadków

• testament podróżny – spisany w trakcie podróży na polskim statku morskim lub powietrznym przed kapitanem statku

• testament wojskowy – może być sporządzony w okresie mobilizacji, wojny, przebywania w niewoli, dotyczy tylko wojskowych przebywających na misjach zagranicznych jesienna-pozyczka

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Aasa Standard - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 4 000 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 72,21%. Rata miesięczna od 242,52 zł. Roczna stopa oprocentowania (stopa zmienna) 8,0 %. Całkowity koszt pożyczki: 4 515,16 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 525,16 zł, prowizja 3 990,00 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 8 515,16 zł. Stan na dzień 13.10.2021 r.

Aasa Standard z Pakietem Korzyści - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 4 058,40 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 65,92%. Rata miesięczna od 199,93 zł. Roczna stopa oprocentowania (stopa zmienna) 8,0 %. Całkowity koszt pożyczki: 6 522,91 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 837,16 zł, prowizja 5 685,75 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 12 222,91 zł. Stan na dzień 13.10.2021 r. Pożyczka z dobrowolnym ubezpieczeniem na życie. Składka dobrowolnego ubezpieczenia na życie: 1 641,60 zł. Składka jest kredytowana i opłacana jednorazowo.

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.