Zimowa pożyczka dla każdego do 15 tys. złotych.

Sprawdź!

Informacje o pożyczkach
i finansach osobistych

Rodzaje testamentów

Rodzaje testamentów

Testament służy do rozporządzania własnym majątkiem po śmierci i może sporządzić go każda osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. Testament nie jest jednak obowiązkowy, ale wtedy, gdy nie zostanie spisany, ma miejsce dziedziczenie ustawowe, czyli zgodne z przepisami Kodeksu cywilnego.

Testamenty dzielimy na dwa rodzaje – testamenty zwykłe oraz testamenty szczególne. Do pierwszej kategorii zaliczamy testamenty notarialne, allograficzne, holograficzne, czyli własnoręczne. Wyróżniają się one tym, że mogą być stworzone przez każdą osobę, która ma zdolność do czynności prawnych. Gdy taki testament nie będzie odwołany, będzie obowiązywał aż do czasu śmierci spadkodawcy.

Do testamentów szczególnych zaliczamy z kolei testament ustny, testament podróżny oraz testament wojskowy. W przeciwieństwie do testamentów zwykłych mogą być sporządzone jedynie w określonych sytuacjach i mają ograniczoną w czasie ważność.

Testamenty zwykłe:

• testament holograficzny, czyli własnoręczny – napisany pismem odręcznym, podpisany i opatrzony datą, chociaż nie jest ona konieczna, gdy nie powoduje wątpliwości co do zdolności spadkodawcy do sporządzenia testamentu

• testament notarialny – sporządzany w formie aktu notarialnego w kancelarii notarialnej, uznawany za najbezpieczniejszą formę rozporządzania swoim majątkiem po śmierci przez spadkodawcę

• testament allograficzny – sporządzany ustnie, w formie oświadczenia ostatniej woli w obecności dwóch świadków wobec wójta (burmistrza, prezydenta miasta), marszałka województwa, sekretarza powiatu albo gminy, starosty czy kierownika urzędu stanu cywilnego, nie mogą sporządzić go osoby nieme lub głuche

Jak wspomnieliśmy, testament notarialny jest najbezpieczniejszą opcją. Jest przechowywany u notariusza, dlatego nie istnieje ryzyko, że mógłby zaginać lub być zniszczony. Gdy chcemy przygotować testament własnoręczny, pamiętajmy o tym, aby opatrzyć go podpisem. Nie możemy też wykonać takiego testamentu na komputerze – musimy napisać go odręcznie. Nie może go też spisać inna osoba w naszym imieniu.

Warto też wspomnieć o istnieniu Notarialnego Rejestru Testamentów, w skrócie NORT, który działa od 2011 roku. Można rejestrować w nim testamenty sporządzone notarialnie lub własnoręcznie dostarczone do notariusza. Rejestr nie zawiera żadnych danych o treści dokumentów, ale potwierdza, że testament został sporządzony.

Testamenty szczególne:

• testament ustny – powstaje, gdy pojawia się ryzyko rychłej śmierci spadkodawcy, ostatnia wola musi być przekazana w obecności minimum dwóch świadków, oświadczenie powinno być spisane, podpisane przez spadkodawcę i dwóch lub więcej światków, a wtedy gdy spisanie nie jest możliwe, w ciągu sześciu miesięcy od śmierci spadkodawcy jego wola musi być zatwierdzona przed sądem przez trzech, względnie dwóch świadków

• testament podróżny – spisany w trakcie podróży na polskim statku morskim lub powietrznym przed kapitanem statku

• testament wojskowy – może być sporządzony w okresie mobilizacji, wojny, przebywania w niewoli, dotyczy tylko wojskowych przebywających na misjach zagranicznych

Ten wpis znajduje się w kategorii