Weź pożyczkę, której rata nie wzrośnie przez cały okres spłaty. RRSO: 77,46%

Sprawdź!

Sprzeciw od sądowego nakazu zapłaty – jak wnieść?

Sprzeciw od sądowego nakazu zapłaty – jak wnieść?

Gdy mamy niespłacone zadłużenie, wtedy zazwyczaj sprawa trafia do sądu, aby wierzyciel mógł uzyskać tytuł wykonawczy. W takim przypadku otrzymujemy nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym z tak zwanego e-Sądu. Wówczas mamy możliwość wniesienia sprzeciwu od nakazu zapłaty. W jaki sposób możemy to zrobić?

E-Sąd jest instytucją, która w dużej mierze zajmuje się sprawami związanymi z zadłużeniem. Szacuje się, że każdego dnia instytucja ta otrzymuje nawet do kilkunastu tysięcy spraw. Elektroniczne Postępowanie Upominawcze, które w tym przypadku ma zastosowanie, jest zostało wprowadzone jako odrębne postępowanie przy wezwaniach do zapłaty w sprawach, w których stan faktyczny nie jest złożony i nie w związku z tym nie jest konieczne przeprowadzanie postępowania dowodowego.

Gdy wierzyciel składa do e-Sądu pozew, wówczas wprowadza w nim dane dłużnika, kwotę, którą chce odzyskać także opisuje sprawy i powołuje się na dowody, ale nie musi ich załączać. Sąd nie dokonuje weryfikacji informacji związanych w pozwie, dlatego też dłużnicy są tutaj narażeni na spore niebezpieczeństwo, gdy w porę nie odpowiedzą na nakaz zapłaty. Może się bowiem okazać, że gdy wzięliśmy w przeszłości pożyczkę i nie spłaciliśmy jej w całości, wierzyciel będzie domagał się astronomicznych sum, które nie mają pokrycia w rzeczywistości.

Dlaczego warto zawsze składać sprzeciw od nakazu zapłaty?

W związku z powyższymi informacjami nawet wtedy, gdy mamy zadłużenie, powinniśmy wnieść sprzeciw od nakazu zapłat w postępowaniu w e-Sądzie. Tylko wtedy sąd ten będzie mógł uwzględnić nasze zdanie i tym samym nakaz zapłaty utraci swoją moc sprawdzą. Wówczas sprawa kierowana jest już do „zwykłego” sądu rejonowego właściwego dla miejsca zamieszkania pozwanego. Tam rozpatrywana jest w trybie ogólnym, czyli jako normalny proces sądowy.

Oczywiście, o takim obrocie zostaje też poinformowany wierzyciel, który musi już dostarczyć odpowiednie dowody, na które wcześniej się powoływał. Ma na to czas 7 dni. Gdy nie zdąży w tym właśnie terminie, sąd umarza postępowanie. Oczywiście, nie oznacza to, że dług znika, ale na chwilę obecną problem jest zażegnany aż do momentu, w którym wierzyciel będzie mógł przedstawić właściwe dowody. Gdy dojdzie do uzupełnienia dokumentów w tym terminie, dłużnik otrzymuje dokumenty i ma 14 dni na złożenie odpowiedzi na pozew. Zwykle zostaje też wtedy wyznaczony termin rozprawy.

Jak złożyć sprzeciw od nakazu zapłaty z e-Sądu?

Mamy na to 14 dni od odbioru pisma z informacją o sprawie. Sprzeciw powinniśmy wysłać listownie za pośrednictwem poczty, najlepiej listem poleconym z potwierdzeniem odbiory. Nie musimy wnosić żadnych opłat. Należy przygotować oryginał i odpis sprzeciwu i wysłać je w jednej kopercie wraz ze swoim podpisem.

W internecie możemy znaleźć przykładowe dokumenty – sprzeciwy od nakazu zapłaty, które mogą pomóc nam w przygotowaniu własnego dokumentu. Możemy też zwrócić się o pomoc do prawnika, który będzie mógł przyszykować pisma za nas i odpowiedzieć na nasze dodatkowe pytania.

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Aasa Standard - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 5300 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 88,30%. Rata miesięczna od 353,49 zł. Roczna stopa oprocentowania 20,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 7161,48 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 1874,73 zł, prowizja 5286,75 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 12461,48 zł. Stan na dzień 08.09.2022 r                                    

Aasa z Pakietem Korzyści - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 5300 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 77,46%. Rata miesięczna od 329,64 zł. Roczna stopa oprocentowania 20,50% (stopa stała). Całkowity koszt pożyczki: 6326,73 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 1874,73 zł, prowizja 4452 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 11626,73 zł. Stan na dzień 08.09.2022 r. Pożyczka z dobrowolnym Pakietem Usług Medycznych. Składka dobrowolnego Pakietu Usług Medycznych: 1 400,00 zł. Składka jest kredytowana i opłacana jednorazowo z kwoty udzielonej pożyczki.     

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.

Aasa Polska S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym do Rejestru Agentów Ubezpieczeniowych pod numerem 11228955/A. Rejestr Agentów Ubezpieczeniowych znajduje się pod linkiem: https://rpu.knf.gov.pl/

Ochronę ubezpieczeniową dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy  NNLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji Spółka Akcyjna (NNLife TUnŻiR S.A., dalej jako Towarzystwo) z siedzibą w Warszawie przy ul. Przemysłowej 26, 00-450 Warszawa, wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000028131, REGON 010928125, NIP 526-030-50-06, wysokość kapitału zakładowego 21.490.000,00 zł. 
 

Usługi medyczne dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy JP Medica Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Piękna 24/26A, 00-549 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy z siedzibą w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000836368, NIP 7010977674, REGON 385867261 o kapitale zakładowym w wysokości 5000,00 zł.
 
JP Medica Sp. z o.o. jest podmiotem leczniczym wpisanym do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Mazowieckiego pod numerem 000000228622.